Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 • O sektore
 • Zoznam členov sektorovej rady
 • Zoznam garantovaných zamestnaní
 • Aktuality z odvetvia
 • Dokumenty na stiahnutie
 • Fotogaléria

Lesné hospodárstvo

Lesné hospodárstvo je odvetvie národného hospodárstva Slovenskej republiky, ktorého hlavným cieľom je pestovanie lesov a lesných kultúr, ich výsadba a aj ťažba dreva. Pre odvetvie je charakteristická zvyšujúca sa výmera lesov a zvyšovanie zásob dreva v lesných porastoch.

Les má produkčné a verejnoprospešné funkcie. Produkčnou funkciou lesa je jeho schopnosť vytvárať drevnú hmotu. Oveľa dôležitejšie sú však verejnoprospešné funkcie, a to: schopnosť lesa tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, dezinfikovať životné prostredie a poskytovať ľuďom priestor na relax a oddych.

ZAUJÍMAVÉ ČÍSLA V OBLASTI LESNÉ HOSPODÁRSTVO V SR (údaje za rok 2013)

Výmera lesných pozemkov v SR dosiahla 2 013 419 ha, z toho porastovej pôdy 1 941 521 ha. Lesnatosť Slovenska je približne 41%.

Vývoj výmery lesných pozemkov a porastanej pôdy

Vlastníctvo a obhospodarovanie porastovej pôdy

 • 777 599 ha porastovej pôdy (40,1%) je vo vlastníctve štátu,
 • 869 124 ha porastovej pôdy (44,8%) z celkovej výmery porastovej pôdy je vo vlastníctve rôznych vlastníkov(súkromné, spoločenstevné, cirkevné, poľnohospodárske družstvá a obecné),
 • 294 798 ha porastovej pôdy (15,1%) je vo vlastníctve neznámych vlastníkov, do fyzického odovzdania užívania pôdy vlastníkom po ich identifikácii tieto lesy spravuje štát prostredníctvom lesníckych podnikov (LESY SR, š.p., Štátne lesy TANAPu, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p., Vjenské lesy a majetky SR, š.p.).

Z hľadiska drevinovej skladby na Slovensku prevládajú v lesoch dreviny listnaté 61,4 %, ihličnaté dreviny majú zastúpenie 38,6 %. Najväčšie zastúpenie má buk (32,7 %), smrek (24,1 %), dub (10,6 %) a borovica (6,9 %).

Najvýznamnejší zdroj príjmov slúžiacich na zachovanie funkcií lesov a udržanie zamestnanosti v lesníckom sektore, ktorým sa zabezpečuje približne 81,70% tržieb a výnosov lesného hospodárstva, je predaj dreva. Drevo je základnou surovinou v drevospracujúcom priemysle, ktorá zabezpečuje zamestnanosť, tržby a výnosy aj v tomto odvetví.

Ťažba dreva – 7 837 067 m3 za rok

Dodávka dreva na tuzemský trh – 7 610,6 tis. m3 (vrátane vlastnej spotreby)

Zahraničný obchod s drevom – 3 122 tis. m3

Poľovníctvo na Slovensku (k 10.3. 2014)

Slovenská republika eviduje:

 • 38 806 členov poľovníckych združení,
 • 1 867 poľovných revírov,
 • 4 434 295 ha poľovnej plochy.

Banskobystrický kraj dominuje v:

 • počte členov poľovníckych združení – 6 208,
 • počte poľovných revírov – 338,
 • celkovej výmere poľovnej plochy – 863 566 ha.

Poľovné revíry sa podľa § 4 vyhlášky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov, začleňujú do poľovných oblastí (pre jeleniu, srnčiu a pre malú zver) a poľovných lokalít (pre danieliu zver, pre mufloniu zver, pre kamzičiu zver a pre tetrova hlucháňa a tetrova holniaka).

Cieľom rozvoja lesného hospodárstva v budúcom období v Slovenskej republike je realizácia účinných opatrení na zlepšenie ekonomického postavenia lesníctva a v oblasti obhospodarovania lesov zabezpečovanie plnenia strategických cieľov Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky.

Drevospracujúci priemysel

Spoločným menovateľom pre drevospracujúce odvetvia vyrábajúce celulózu, papierové obaly, piliarske výrobky, panely na báze dreva, nábytok i bioenergiu je „drevo“ alebo „recyklovaný papier a drevo“.

Drevospracujúci priemysel zastrešuje činnosti, pri ktorých sa zo surového dreva technologickými procesmi vyrábajú rôzne produkty, napr. rezivo, hranoly, drevotrieskové a drevovláknité dosky, preglejky, palivové drevo na kúrenie, celulóza, papier a pod. 

Drevospracujúci priemysel tvorí:

 • drevársky priemysel,
 • nábytkársky priemysel,
 • celulózo-papierenský priemysel.

Proces získavania drevnej suroviny začína ťažbou dreva, ktorá zahŕňa výrub stromov, ich opracovanie, triedenie, približovanie, sústredenie, odvoz a expedíciu jednotlivých druhov dreva na spracovanie v lese a končí finálnym výrobkom z dreva.

Zaujímavé čísla v oblasti drevospracujúceho priemyslu v SR (údaje za rok 2013):

 • V roku 2013 bolo spolu vyťažených 7 837 067 m3 dreva, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2012 pokles o 394 952 m3 , t. j. o 4,80%. Ťažba ihličnatého dreva sa znížila o 461 614 m3 , ťažba listnatého dreva sa zvýšila o 66 662 m3.
 • Najväčšími spracovateľmi ihličnatej guľatiny na Slovensku sú Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. Liptovský Hrádok, PRP s.r.o. Veľký Krtíš, Amico Drevo s.r.o. Oravský Podzámok, P.F.A s.r.o. Lozorno, Píla Rosík s.r.o. Čierny Balog, MMM WOOD s.r.o. Michalová, Spektrum s.r.o. Hliník nad Hronom. Spracovanie listnatej guľatiny bolo do roku 1990 koncentrované vo veľkých kombinátoch Zvolen, Pezinok, Vranov nad Topľou, Žarnovica, ktoré zanikli alebo boli transformované na podstatne menšiu spracovateľskú kapacitu.
 • V súčasnosti sa na Slovensku spracováva cca 450 tis. m3 listnatej guľatiny.
 • Na Slovensku sa málo spracovávajú najkvalitnejšie sortimenty guľatinových výrezov osobitnej kvality. Odvetvie lesného hospodárstva ho produkuje ročne v objeme okolo 40 tis. m3 ročne ihličnatých drevín a 260 tis. m3 listnatých drevín.
 • Drevospracujúci priemysel v roku 2013 spracoval 6 487 tis. m3 dreva (drevársky priemysel - 2 661 tis. m3,  nábytkársky priemysel 876 tis. m3, celulózo-papierenský priemysel 2 950 tis. m3).
 • V roku 2013 pôsobilo v drevospracujúcom priemysle 203 spoločností (86 - spracovanie dreva, 76 - výroba nábytku, 41 výroba papiera a papierenských výrobkov).
 • V drevárskom priemysle pracuje 4 644 zamestnancov, v nábytkárskom priemysle 9 594 zamestnancov a vo výrobe papiera a papierenských výrobkov 5 976 zamestnancov.
 • Aj napriek kríze a stagnácii stavebníctva sa v priebehu piatich rokov na Slovensku zvýšil podiel moderných drevostavieb (domov na báze dreva) na individuálnej bytovej výstavbe z 2% na 10%. Atraktivita a dostupnosť moderných drevostavieb rastie úmerne so zvyšovaním informovanosti a dostupnosti relevantných údajov a informácií o výhodách drevostavieb.

Použité zdroje:

 • Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2013 „Zelená správa“
 • Ročenka priemyslu SR 2014
 • Návrh Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky
 • Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2013 „Zelená správa“
 • Poľovnícka štatistická ročenka Slovenskej republiky

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie