Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože

  • O sektore
  • Zoznam členov sektorovej rady
  • Zoznam garantovaných zamestnaní
  • Aktuality z odvetvia
  • Dokumenty na stiahnutie
  • Fotogaléria

Textilný, odevný, kožiarsky a obuvnícky priemysel majú na Slovensku (Československu) dlhú tradíciu, avšak podobne ako v ostatných vyspelých krajinách, potýka sa v súčasnosti s významnými strategickými zmenami. Svoju výrobu mení v súlade s vyššími kvalitatívnymi parametrami a nárokmi na kvalifikáciu pracovných síl, výskum a vývoj. Je to prirodzená reakcia na silný tlak predovšetkým nízkonákladovej konkurencie výrobcov z ázijských krajín. Celý tento zložitý proces reštrukturalizácie je pritom, podobne ako v ostatných vyspelých krajinách, spojený s poklesom výroby v týchto odvetviach.

Vznikom Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, ktorá zahájila svoju činnosť 20. júna 2011, kde jej na základe splnenia podmienok daných Alianciou sektorových rád bola udelená licencia na jej činnosť sa prispeje k riešeniu viacerých pálčivých otázok, ktoré tento sektor sužujú. Jedným z hlavných cieľov Sektorovej rady je prostredníctvom definovania požiadaviek na kvalifikovaný výkon zamestnaní v rámci sektora, v podobe národných štandardov zamestnaní, prispieť k aktualizácii a zatraktívneniu učebných osnov pre žiakov a študentov tak, aby sa štúdium týchto odvetví stalo opäť príťažlivé a perspektívne.

Koža je svojimi vlastnosťami jedinečný a dodnes nenahraditeľný prírodný materiál. Môžeme povedať, že je bezpochyby taká stará ako ľudstvo samo. Spracovávanie zvieracích koží patrilo medzi prvé činnosti, ktorými sa človek vo svojej dlhej histórii zaoberal. Podobne ako textilný a odevný priemysel patrí k najstarším odvetviam spracovateľského priemyslu. Textil vyrábali ľudia pre vlastnú potrebu s využitím domácich textilných surovín už v dávnoveku. Časom domácu ľudovú výrobu nahradila manufaktúrna, ktorá už využívala nové materiály, efektívnejšie výrobné postupy a rôzne nástroje.

Aj keď najstaršie nálezy predmetov vyrobených z kože pochádzajú zo starovekého Egypta, už niekoľko tisíc rokov predtým si predchodcovia človeka žijúci v jaskyniach spríjemňovali svoj život prikrývkami z kože. Prvá zmienka o textilnej manufaktúre na území Slovenska je z konca 17. storočia (Hubice na Žitnom ostrove). V nasledujúcom storočí sa rozvíjali remeslá a v ich štruktúre hral jednu z najvýznamnejších úloh práve textil. V roku 1725 vznikla manufaktúra na výrobu súkna v Banskej Bystrici a v roku 1736 výrobňa kartúnu v Šaštíne, ktorá bola na tú dobu jedna z najväčších v Európe (zamestnávala až 20 000 ľudí). Do histórie sa zapísali aj manufaktúry v Bernolákove, Haliči a Tepličke nad Váhom. Sprievodným znakom rozvoja manufaktúr bola domáca výroba priadzí, ktorou bola známa najmä Banská Štiavnica.

Prvé textilné podniky priemyselného typu vznikli na území Slovenska pred viac ako 100 rokmi a prvé odevné podniky priemyselného charakteru v medzivojnovom období. Dynamický rozvoj odvetvia nastal v období industrializácie Slovenska. Vtedy plnila dôležitú sociálnu funkciu predovšetkým odevná výroba ako technologicky menej zložité odvetvie, avšak náročné na pracovné sily. Poskytovala pracovné príležitosti v regiónoch s menej rozvinutým priemyslom, ale taktiež ženám v oblastiach s rozvinutým strojárskym a ťažkým priemyslom, kde boli zamestnaní prevažne muži. Najväčší rozmach toto odvetvie zaznamenalo v 80-tych rokoch, kedy v roku 1985 pracovalo v textile a odevníctve viac ako 74 000 zamestnancov, čo predstavovalo takmer 10 % z celkového počtu zamestnaných v slovenskom priemysle.

Kožiarsky a v nadväznosti naň aj obuvnícky priemysel vzhľadom na objem produkcie, hodnotu exportu a počet zamestnancov tvoril v minulosti významnú súčasť slovenského priemyslu. V priebehu transformácie slovenskej ekonomiky však došlo aj v tomto odvetví k výraznému poklesu výroby. Produkcia slovenského obuvníckeho priemyslu pokrýva súčasnú domácu spotrebu iba v malej miere, pretože náš trh je presýtený importovanou obuvou. Budúcnosť kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu na Slovensku bude závislá od toho, ako sa prispôsobí vývoju vo svete. Perspektívnou oblasťou je zákazková kožiarska, kožušnícka alebo obuvnícka výroba, ktorá sa bude zameriavať na individuálny prístup k zákazníkovi a tvorbu výrobkov podľa jeho špecifických potrieb a prianí. Kožiarska výroba je na Slovensku sústredená najmä do Liptovského Mikuláša a Bošian. Výroba obuvi do Partizánskeho, Bardejova, Bánoviec nad Bebravou a Komárna.

Kožiarska výroba v modernej ekonomike predstavuje priemyselné odvetvie, ktoré sa zaoberá spracovaním kožiarskej suroviny a zhotovovaním kožených výrobkov. V súčasnej dobe je v kožiarskej výrobe najdôležitejšou surovinou koža dospelého hovädzieho dobytka. Tá sa získava z domestikovaných zvierat a delí sa do jednotlivých tried podľa pohlavia zvieraťa a jeho hmotnosti. Všetky druhy získanej suroviny sa podľa stavu ošetrenia a rozsahu poškodenia triedia do niekoľkých kvalitatívnych tried.

Koža je dodnes pre mnohé národy neodmysliteľnou súčasťou každodenného života, čo nesporne dokazuje jej nenahraditeľnú kvalitu a hodnotu, ktorá sa v nej skrýva, a je potrebné si ju vážiť. Do sveta módy, textilu a odevov majú otvorené dvere ľudia, ktorí sú kreatívni, flexibilní, schopní sa rýchlo prispôsobiť novým trendom a získavať nové informácie o svete módy a dizajnérstva. Nie nadarmo sa hovorí, že šaty robia človeka, pretože odevy a móda sú prostriedkom prezentovania sa, komunikácie so svetom, ale taktiež symbolizujú naše názory a postoje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie