Sektorová rada Potravinárstvo

  • O sektore
  • Zoznam členov sektorovej rady
  • Zoznam garantovaných zamestnaní
  • Aktuality z odvetvia
  • Dokumenty na stiahnutie
  • Fotogaléria

Potravinárstvo je spracovateľské odvetvie, ktoré je úzko späté s poľnohospodárstvom, od ktorého je bezprostredne závislé. Zaoberá sa prevzatím, skladovaním, spracovaním poľnohospodárskych produktov a následnou výrobou potravinárskych výrobkov. Takýmto spôsobom sa podieľa na zásobovaní obyvateľstva potravinami a na výživovej politike štátu. 

Potravinársky priemysel prešiel od začiatku 20. storočia búrlivým rozvojom. Zvyšovaním poľnohospodárskej produkcie dochádzalo v tomto sektore k postupnému prechodu od prvých mechanických a poloautomatických liniek k plnoautomatizovanej masovej výrobe a rozčleneniu na jednotlivé odbory potravinárstva (mliekarenský, mäsový, hydinársky, mlynsko-pekárenský, cukrársko-pečivársky, cukrovarnícky, škrobárenský, konzervárenský, mraziarenský a rybný, tukový a kozmetický, liehovarnícky, pivovarsko-sladovnícky, vinársky, nealkoholické nápoje a tabakový odbor). Niektoré odbory majú zastúpenie prevažne vo väčších mestách, teda v miestach vyššej spotreby (výroba cukroviniek, pivovary, mäsový priemysel), iné sa viažu na produkčné oblasti (cukrovary, konzervárne, liehovary a pod.) a niektoré sú úplné na ústupe. 

Súčasný stav potravinárskeho priemyslu je ovplyvnený výsledkom historického vývoja, pričom charakteristická je najmä podstatná zmena v počte a veľkosti potravinárskych podnikov, závodov a prevádzok. Spotrebiteľ sa dostáva k potravinám predovšetkým prostredníctvom pultov dominujúcich obchodných reťazcov.

Výrobcovia potravín musia čeliť ostrej konkurencii a pohybovať sa v nesmierne dynamickom podnikateľskom prostredí. Faktory ako kolísanie dopytu, tlak na ceny, zintenzívňujúca sa konkurencia a stále prísnejšie predpisy zvyšujú potrebu efektívnosti, neustálej inovácie produktov a dodržiavania legislatívnych požiadaviek.

Hrozbou pre slovenských potravinárov je pretlak potravín na európskom trhu a dovoz menej kvalitných zahraničných produktov na Slovensko, ktoré sú obyvateľom dostupné za nižšie ceny. Za najviac ohrozených sú považovaní domáci pestovatelia ovocia a zeleniny, výrobcovia mlieka, mliečnych výrobkov a producenti hydiny.

Slovenský výrobcovia si tiež uvedomujú, že o význame nákupu a spotreby domácich potravín netreba len hovoriť a písať, ale je potrebné ho aj podporiť cieľavedomou, dlhodobou a predovšetkým trvalo udržateľnou reklamnou kampaňou.

Potravinárska výroba je do veľkej miery ovplyvňovaná sezónnosťou v dodávaní surovín, ale aj sezónnosťou v samotnej spotrebe niektorých potravinárskych výrobkov.

Charakteristickým znakom takmer pre všetky potravinárske výrobky, polotovary a suroviny je ich nízka trvácnosť. Práve preto si potravinárske produkty vyžadujú špeciálne a rýchle spracovanie, rýchlu dopravu v špeciálnych dopravných zariadeniach na miesto spotreby a potrebu, aby sa spotrebovali v stanovenom časovom rozpätí, čo sa premieta aj do ceny výsledného produktu.

Problematikou kvalitných a čerstvých potravín sa zaoberá v Slovenskej republike Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré neustále sprísňuje kontroly dovozu potravín a postihy za nekvalitnú produkciu, distribúciu a predaj, čím chráni slovenský trh a predovšetkým spotrebiteľa. 

Za posledné roky Slováci čoraz viac nakupujú slovenské potraviny a dôverujú im. Súvisí to aj s faktom, že slovenský systém kontroly bezpečnosti a kvality potravín hodnotí kvalitu domácich potravín priebežne počas celého výrobného procesu, najmä však v čase predaja potravín, práve tak ako všetky hygienické a bezpečnostné normy.

Spotrebiteľ si tak môže byť istý, že slovenské potraviny sú dôkladne kontrolované od prvotného procesu získavania potravinárskych surovín z fariem, až po konečnú fázu, kedy sa potravina dostane na stôl. Spomedzi všetkých potravín predávaných na Slovensku, sú slovenské potraviny najbezpečnejšie a keďže sú najbližšie k spotrebiteľovi, sú aj najčerstvejšie.

Potravinárska výroba má osobitné nároky aj na obalovú techniku pre zachovanie kvality výrobkov. Najkvalitnejšie slovenské potraviny sú tie, ktorým bola na obal udelená značka kvality SK. Tú zaviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2004 za účelom podpory domácej potravinovej produkcie v rozrastajúcom sa konkurenčnom prostredí po vstupe Slovenska do EÚ. Prioritou bolo zviditeľniť domáce kvalitné výrobky a posilniť tak ich konkurencieschopnosť na domácom trhu. V súčasnosti je už Značka kvality SK dlhodobo zabehnutou značkou, pričom zlatým logom Značky kvality SK GOLD sa môžu pýšiť výrobcovia, ktorých výrobky svojou kvalitou prevyšujú im podobné výrobky na našom trhu.

Kvalitu potravín si súčasní spotrebitelia často spájajú s pojmom „biopotraviny“. Ide o kvalitné a zdravé potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu spracované z bioproduktov (bez umelých hnojív, chemických postrekov, hormónov a pod.) čo najšetrnejším spôsobom tak, aby sa v nich zachovalo pre spotrebiteľa čo najviac výživných látok. 

Význam citátu známeho francúzskeho spisovateľa Françoisa de La Rochefoucauld „Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie“, si začína uvedomovať čoraz väčšie množstvo spotrebiteľov, ktorí jedlo nekonzumujú len preto, aby zásobili svoje telo nevyhnutnou energiou, ale si zároveň uvedomujú, že jedlo zohráva významnú časť nášho každodenného spoločenského a kultúrneho života.

Správnou konzumáciou jedla si nielen udržiavame, ale aj zlepšujeme zdravie. Aj z tohto dôvodu sú v súčasnosti stále vo väčšej miere zverejňované informácie o zdraviu prospešných potravinách a ich cenovej dostupnosti pre obyvateľstvo. Pre potravinársku výrobu je preto výzvou vyrábať zdravé potraviny, ktoré by boli zároveň výživné, chutné a za konkurencieschopné ceny. 

Zdroje:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie