Sektorová rada Ťažba a úprava surovín, geológia

 • O sektore
 • Zoznam členov sektorovej rady
 • Zoznam garantovaných zamestnaní
 • Aktuality z odvetvia
 • Dokumenty na stiahnutie
 • Fotogaléria

Ťažobný priemysel (baníctvo) sa zaoberá ťažbou nerastných surovín. Ide o neobnoviteľné nerastné prírodniny (prvky, zlúčeniny, minerály alebo horniny), ktoré je možné ekonomicky využiť priamo alebo po úprave pre potreby ľudskej spoločnosti. Rozlišuje sa niekoľko základných skupín, pričom najčastejšie sú rudy, nerudy a kaustobiolity. Niekedy bývajú samostatne vyčleňované tzv. energetické suroviny. V širšom zmysle sa za nerastné suroviny môžu považovať aj zdroje podzemnej vody.

Prírodné akumulácie nerastných surovín sa označujú ako ložiská. Spôsob ich dobývania určujú prírodné pomery ložiska, tvar ložiska nerastnej suroviny, jeho hrúbka, úklon, hĺbka, fyzikálne a mechanické vlastnosti ložiskovej výplne, vlastnosti nadložia a podložia, hydrogeologické pomery a výskyt plynov. Zároveň určujú aj organizáciu práce na ložisku. Každé ložisko má svoju životnosť a nenahraditeľnosť v danom priestore. Dobývajú sa len najdostupnejšie časti ložísk, pretože po ich vyťažení sa dostávajú baníci do menej vhodných podmienok dobývania. Pri samotnej ťažbe sa postupuje z hora nadol, čím sa zhoršujú hydrogeologické a tlakové podmienky a zároveň sa zvyšuje technická, technologická a ekonomická náročnosť ťažby a získavania nerastných surovín.

Ťažba nerastných surovín sa realizuje povrchovou ťažbou alebo podzemným spôsobom. Predstavuje komplexný súhrn prác potrebných na vyhľadávanie, dobývanie a čiastočne aj na úpravu úžitkových nerastov. Baníctvo v širšom zmysle zahŕňa dobývanie akýchkoľvek neobnoviteľných zdrojov ako sú rudy, ale aj ropa, zemný plyn a voda. Podľa niektorých geológov a historikov je získavanie nerastných surovín (baníctvo) staršie ako poľnohospodárstvo.

Na Slovensku má baníctvo veľmi bohatú tradíciu. Jeho prvými zakladateľmi na našom území boli Kelti. Rozvoj baníctva nastal so vznikom Uhorska, pretože novovzniknutý štát potreboval drahé kovy na razenie mincí. Z roku 1156 je doložené dobývanie drahých kovov v okolí Banskej Štiavnice (zem baníkov). S príchodom nemeckých baníkov, ktorí sa usadzovali v starších slovenských banských lokalitách v 12. – 13. storočí, dochádzalo na našom území k rozvoju novodobého baníctva. V období rokov 1290 – 1350 vyrástlo sedem slávnych stredoslovenských banských miest: Banská Bystrica, Kremnica, Banská Štiavnica, Nová Baňa, Banská Belá, Ľubietová a Pukanec, kde sa ťažilo predovšetkým striebro. Prvá polovica 16. storočia bola vrcholnou dobou ťažby slovenskej mediv prvej polovici 17. storočia sa v Banskej Štiavnici prvýkrát použil pušný prach na rozpájanie horniny. Bol to prvý banský odstrel na svete, ktorý bol veľkým prínosom v rozvoji baníctva a svetovej techniky. Veľký význam pre rozvoj baníctva u nás mala Banská akadémia (Bergakadémia), prvá vysoká banská škola na svete, ktorú v roku 1762 založila cisárovná Mária Terézia v Banskej Štiavnici. Táto škola vychovala významných odborníkov, ktorí sa zaslúžili o objavenie mnohých vynálezov, dobývacích a hutníckych metód. V druhej polovici 19. storočia nastali významné objavy a zmeny v ťažbe, úprave surovín, technológii výroby a spracovaní železa a ocele. V železorudných baniach prenikala ťažba do hĺbok. Budovali sa mohutné pražiarne a premývarne surovín. S cieľavedomou priemyselnou ťažbou sa začalo začiatkom 20. storočia v Handlovej po vybudovaní železnice medzi Handlovou a Prievidzou. Začiatky pravidelnej ťažby uhlia na Slovensku sa datujú od roku 1913. 

Ťažba a spracovanie surovín zahŕňa okrem dobývania uhlia aj ťažbu rúd a úžitkových nerastov. Ťažbe surovín predchádza hľadanie ložísk úžitkových nerastov, projektovanie a zakladanie banských diel, razenie štôlní (vodorovná alebo mierne sklonená chodba), montáž elektrických a signalizačných zariadení. Zavádzanie moderných technológií do ťažby a spracovania surovín výrazne zvyšuje efektívnosť práce a prispieva k rozvoju odvetvia. Mechanizáciou a automatizáciou sa znižuje podiel fyzicky namáhavej práce a zvyšuje sa podiel duševnej práce. Fyzicky namáhavé práce vykonávajú stroje a zariadenia, kým odborníci robia iba nevyhnutné pracovné úkony súvisiace s ich obsluhou, údržbou a kontrolou chodu. V banskom priemysle je produktivita práce podmienená nielen úrovňou využívanej techniky a technologických postupov, ale aj pracovnou silou, jej vedomosťami, zručnosťami, postojom k práci, usilovnosťou, zodpovednosťou ale aj bansko-geologickými podmienkami, v ktorých sa ťažba realizuje.

Ťažba a spracovanie surovín má význam v zabezpečovaní surovinovej základne pre priemyselné odvetvia, ktoré majú vplyv na rozvoj hospodárstva. Nerastné suroviny predstavujú základ výroby v hutníctve, elektrotechnickom, chemickom, stavebnom, keramickom a sklárskom priemysle, ako aj v ďalších priemyselných odvetviach. Podstatnú časť tvorí ťažba nerudných, stavebných a energetických surovín (magnezit, vápenec, dolomit, stavebný kameň a i.).

Zaisťovanie dostatku surovín pre potreby hospodárstva je pre každý štát dôležitou úlohou. Hlavne pre tie, ktoré nemajú dostatok vlastných surovín. Slovenská republika patrí k tým krajinám, ktoré väčšinu musia zabezpečovať dovozom. Hlavne v energetických surovinách sme na dovoze závislí z viac ako 90 %. Podobne je na tom aj Európa, ktorá je na suroviny oproti iným svetadielom chudobná. To vyžaduje zmeniť prístup k ich vyhľadávaniu, efektívnemu využívaniu a potrebe dosiahnutia rozumnej rovnováhy medzi ochranou životného prostredia a dopadmi ťažby na prostredie. Ťažba vždy zasahuje do prírody, musí však ísť o to, aby tento zásah bol mierny, prijateľný a akceptovaný spoločnosťou, lebo bez surovín sa žiadna krajina nezaobíde.

 V súčasnosti sú ľahko prístupné ložiská s bohatými úžitkovými zložkami prakticky vyťažené. Ťažba sa orientuje skôr do väčších hĺbok s horšími banskotechnickými podmienkami, zvyšujú sa nároky na techniku, čím ceny surovín rastú. Geológovia však hľadajú nové zásoby nerastných surovín – nové ložiská, technici rozvíjajú progresívnejšie metódy ich ťažby a spracovania.

Rozvoj priemyslu si vyžiadal vyššiu potrebu surovín, čo spôsobilo ťažbu nerastných surovín aj s nižším podielom úžitkovej zložky. Tieto suroviny sa bez úpravy nehodia na vlastné spracovanie a tak sa do popredia dostáva vedný odbor úpravníctvo. Jeho cieľom je získavať produkty s maximálnym obsahom úžitkovej zložky a pokiaľ možno s najmenšími stratami.

Geológovia sú odborníci, ktorí sa zaoberajú geológiou (z gréckeho gé = zem + logos = slovo, náuka), ktorá skúma to, ako Zem vznikla, ako sa mení a z akých hornín sa skladá. Je to teda veda, ktorá sa zaoberá zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, ako aj procesmi, ktoré ju tvorili a tvoria. Geológovia pomohli stanoviť vek Zeme, ako aj históriu jej vývoja. Vysvetlili príčiny vzniku pohorí, sopečnej činnosti a zemetrasení na základe pohybu litosferických platní po plastickom plášti.

Geológia sa zaoberá aj praktickými otázkami vyhľadávania a ťažby nerastných surovín ako ropa, uhlie, rudy kovov, nerudné materiály, prevenciou znečistenia podzemných vôd alebo predchádzaniu zosuvom pôdy. Tejto časti geológie hovoríme aplikovaná geológia, ktorá sa delí na ekonomickú geológiu (baníctvo a ťažba ropy), ložiskovú (povrchová a podpovrchová  ťažba), environmentálnu (rieši environmentálne problémy vznikajúce pri banskej činnosti, geologickom prieskume a pod.), hydrogeológiu (vyhľadávanie vodných zdrojov),  hydrochémiu (zisťovanie kvalitatívnych parametrov podzemných a povrchových vôd) a inžiniersku geológiu (rieši geologické problémy, napr. pri stavbe ciest, sídlisk, železníc, vodných nádrží). Geológovia mapujú krajinu, robia vrty zemskej kôry, objavujú ložiská uhlia, ropy a úžitkových nerastov.

Zdroje:

 • Encyklopédia histórie sveta. Praha: OTTOVO nakladatelství, 1999
 • Kolektív autorov: Detská ilustrovaná encyklopédia. Svet vedy a techniky I. Bratislava: Slovart, 1992
 • Šamierová, M.: Povolania v oblasti ťažby a spracovania surovín. Bratislava: LOGOS, 2000.
 • Zámora, P.: Dejiny baníctva na Slovensku 1. diel. Košice: Banská agentúra, 2003.
 • bergke.netkosice.sk
 • hbp.sk
 • fberg.tuke.sk
 • historia.szm.sk
 • lexikon.sk.sweb.cz
 • openiazoch.zoznam.sk
 • referaty.atlas.sk - Baníctvo na Hornej Nitre
 • referaty.atlas.sk - Banská Bystrica
 • sk.wikipedia.org
 • velkaepocha.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie