Sektorová rada Kultúra a vydavateľstvo

 • O sektore
 • Zoznam členov sektorovej rady
 • Zoznam garantovaných zamestnaní
 • Aktuality z odvetvia
 • Dokumenty na stiahnutie
 • Fotogaléria

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Pojem kultúra z antropologického hľadiska má svoj pôvod v antickom staroveku. Vznikol z latinského „colo“, resp. „colere“ a bol pôvodne spájaný s obrábaním pôdy. S kultúrou v úplne novom chápaní prišiel rímsky filozof Marcus Tullius Cicero (106-43 pr. n. l.), keď v Tuskulských hovoroch (45 pnl.) nazval filozofiu kultúrou ducha. Tým položil základ chápania kultúry ako charakteristiky ľudskej vzdelanosti.

Zvrat v používaní pojmu kultúra je spojený s dielom anglického antropológa Edwarda Burnetta Tylora, ktorý prišiel s prvým vymedzením antropologickej definície kultúry: „Kultúra alebo civilizácia [...] je komplexný celok, ktorý zahrňuje poznanie, vieru, umenie, právo, morálku, zvyky a všetky ostatné schopnosti a obyčaje, ktoré si človek osvojil ako člen spoločnosti“. Ide teda o strešný pojem, ktorý v sebe obsahuje nielen rozmer estetický, ale i etický, sociologický a ekonomický. Táto definícia sa stala východiskom pre väčšinu vied o kultúre.

Pri uvažovaní o dôležitosti a význame kultúry pre spoločnosť si stačí spomenúť, že veľké množstvo jej produktov sa stáva „kultúrnym dedičstvom“. Kultúrne dedičstvo je bohatou a pestrou mozaikou kultúrnych a tvorivých prejavov, spoločným dedičstvom od predchádzajúcich generácií, ako aj naším odkazom pre tých, ktorí prídu po nás. Zahŕňa historické a prírodné pamiatky, archeologické náleziská; múzeá; monumentálne diela; historické mestá; literárne, hudobné a audiovizuálne diela; ale aj tradičnú ľudovú kultúru a zvyky.

Kultúra obohacuje životy občanov a zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe a posilňovaní sociálneho kapitálu, ktorý so zvýšením úrovne vzdelanosti a kultúrnosti občanov prináša vyššiu kvalitu ich vzájomných vzťahov a môže zásadne zvýšiť aj kvalitu ich života. Je dôležitým zdrojom hospodárskeho rastu, zamestnanosti a sociálnej kohézie, ponúka potenciál na oživenie mestských i vidieckych oblastí a v neposlednom rade podporuje trvalo udržateľný cestovný ruch.

Podľa Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014-2020 investície do rôznych oblastí kultúry majú potenciál krátkodobej, ale i dlhodobej návratnosti. Na tvorbe HDP sa tvorivý sektor podieľa vo výraznejšej miere ako niektoré z priemyselných odvetví a jeho pridanou hodnotou je, že vyhovuje možnostiam trvalo udržateľného rozvoja, keďže nie je náročný na energie a suroviny a neznečisťuje životné prostredie.

Čoraz častejšie sa v súvislosti s odvetvím kultúry používa aj pojem „kreatívny priemysel“. Kreatívny priemysel je úzko spätý s pojmom kultúrny priemysel, ktorý začal byť výraznejšie používaný už v prvej polovici 20. storočia. Kým kultúrny priemysel je odvetvie, ktoré pridáva výsledkom duševnej tvorivej práce hospodársku hodnotu, a zahŕňa najmä umenie a aktivity pamäťových inštitúcií, kreatívny priemysel je už skôr súhrnom odvetví, ktoré sú postavené na využívaní výsledkov duševnej tvorivej činnosti z oblasti umenia, kultúry a ďalších odvetví, a zahŕňa v sebe už vytváranie podmienok pre tvorivú činnosť, samotnú výrobu, ale aj prezentáciu, obnovu či redizajn produktov a umeleckých diel.

Kultúrny priemysel sa teda týka tvorby, výroby a komercializácie produktov ľudskej kreativity, ktoré sú reprodukované priemyselnými procesmi a masovou distribúciou. Zvyčajne teda doň patria aj tlač, vydavateľstvo, multimédiá, audiovizuálna a hudobná produkcia. Kreatívny priemysel zahŕňa ešte väčší rozsah činností, vrátane architektúry, reklamy či dizajnu.

V posledných desaťročiach sa problematikou kreatívneho priemyslu a ekonomiky zaoberajú mnohí výskumníci a ekonómovia v USA i Európe. Kreatívny priemysel sa čoraz viac stáva aj súčasťou dokumentov a politík Európskej únie. Podľa uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu poskytuje kultúrny a kreatívny priemysel v Európskej únii 5 miliónov pracovných miest a predstavuje 2,6 % jej HDP. Podľa údajov Európskej komisie dokonca oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá sa napriek hospodárskej kríze ukázala ako mimoriadne odolná, zabezpečuje približne 3,5 % všetkých produktov a služieb v EÚ ročne a zamestnáva až 6,7 milióna ľudí, čo zodpovedá 3 % európskej pracovnej sily.

Na Slovensku pôsobí v odvetví kultúry a vydavateľstva 22 860 zamestnancov, čo však nie je celkové číslo osôb aktívne činných v tejto oblasti, keďže viacerí z nich pôsobia ako slobodní umelci. Pre sektor kultúry je zároveň potešiteľné, že podiel uchádzačov o zamestnanie na počte zamestnancov sektora predstavuje len 6 %, čo je jedno z najnižších čísiel v porovnaní s inými sektormi.

Odvetvie kultúry a vydavateľstva sa ukazuje byť dôležitou oblasťou na podporu a investície z niekoľkých dôvodov:

 1. predstavuje rastúcu a rýchlo sa zotavujúcu časť ekonomiky;
 2. vytvára rastúci počet pracovných miest;
 3. prispieva k inováciám v iných odvetviach, ako sú napr. informačné a komunikačné technológie;
 4. predchádzajúce skúsenosti ukazujú, že investície do iniciatív v odvetví kultúry môžu priniesť výnimočné výsledky;
 5. odvetvie kultúry trpí nedostatkom strategickej podpory a finančných investícií.

V rámci Slovenskej republiky spadá oblasť kultúry a umenia do pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR), preto je aj práca Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo garantovaná MK SR. Do pôsobnosti MK SR patria otázky ochrany pamiatkového fondu, kultúrneho dedičstva, štátneho jazyka, knihovníctva, umenia, médií a audiovízie či osvetovej činnosti. MK SR zároveň zodpovedá za prezentáciu slovenskej kultúry a slovenského umenia v zahraničí.

Keďže kreatívny priemysel a najmä kreatívna ekonomika nespadá výhradne iba do agendy MK SR, je záujmom Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo podporovať operatívnu medzisektorovú spoluprácu, pokiaľ ide o definovanie nárokov na kvalifikovanú pracovnú silu či určovanie priorít a strategických vízií rozvoja tvorivého sektora.

Tak ako sa odvetvie kultúry vyvíja a mení, tak sa menia aj zručnosti požadované od jednotlivcov pôsobiacich v tomto odvetví. Digitálne a mobilné technológie sa stávajú čoraz dôležitejším aspektom moderného života, a to aj v oblasti kultúry a umenia, preto je potrebné zabezpečiť, aby vedomosti a zručnosti vyučované vo vzdelávacom systéme držali krok s aktuálnym vývojom. Vzhľadom na meniaci sa charakter tohto odvetvia a dôležitosť kultúry ako vývozného artiklu v medzinárodnom kontexte je zjavné, že profesionáli v oblasti kultúry potrebujú tiež rozvíjať svoje obchodné a manažérske zručnosti. Práve presadzovanie rozvoja kľúčových spôsobilostí v kombinácii s ovládaním odborných zručností a vedomostí je výzvou pre sektor kultúry, aby bol schopný prinášať inovácie a rozvíjať spoločenský kapitál aj v 21. storočí a bol zároveň atraktívnou oblasťou profesionálneho uplatnenia.

Použité zdroje:

(http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie