Sektorová rada Administratíva, ekonomika, manažment

 • O sektore
 • Zoznam členov sektorovej rady
 • Zoznam garantovaných zamestnaní
 • Aktuality z odvetvia
 • Dokumenty na stiahnutie
 • Fotogaléria

Administratíva, ekonomika a manažment predstavujú skupinu rôznych zamestnaní, ktoré sú potrebné takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva Slovenskej republiky (napr. v stavebníctve, ekonomike, peňažníctve, elektrotechnike, strojárstve) a majú perspektívu a uplatnenie tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti. Ide o tzv. spoločné alebo prierezové zamestnania.

Administratívne a správne činnosti

Administratívne a správne činnosti sú spojené napr. s evidenciou a tvorbou dokumentov, dokladov, písomností, registrov a správou rôzneho druhu v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére. Zahŕňajú aj činnosti spojené napr. s prieskumom, analýzami, tvorbou koncepcií a metodík.

Podľa náročnosti vykonávanej práce a výšky dosiahnutého stupňa vzdelania sa administratívne činnosti členia na:

 • jednoduché administratívne činnosti -> ukončené stredné odborné vzdelanie
  • typické zamestnania: korešpondentky, pisárky, zamestnanci obsluhujúci kancelárske stroje a rozmnožovaciu techniku, telefónne ústredne a pod.
 • náročnejšie administratívne činnosti -> úplné stredné odborné vzdelanie/úplné stredné všeobecné vzdelanie.
  • ide o činnosti súvisiace napr. so správou hmotného majetku, organizáciou chodu organizácie v prevádzkovo-technickej a hospodársko-právnej oblasti.
  • typické zamestnania: personalisti, asistenti, správcovia budov, sekretárky a pod.,
 • náročné administratívne činnosti -> vysokoškolské vzdelanie
  • v praxi zahŕňajú najmä činnosti spojené s tvorbou metodík a usmernení, výskumom, zdokonaľovaním a vyvíjaním teórií, koncepcií, ako aj praktických metód, s organizáciou a koordináciou veľmi zložitých procesov a systémov vo vnútri organizácie.
  • typické zamestnania: špecialisti v oblasti personalistiky, sociológovia, špecialisti pre oblasť organizácie, zahraničných vzťahov a pod.

Ekonomické činnosti

Slovo ekonómia pochádza gréckeho pôvodu (oikos – dom, nomos – pravidlo, zákon). Pôvodcom tohto slova bol grécky spisovateľ Xenofón, napriek tomu sa však prvé použitie slova ekonómia pripisuje gréckemu filozofovi Aristotelovi.

Typické oblasti súvisiace s ekonomickými činnosťami sú účtovníctvo, audítorstvo, finančné riadenie a pod. Zamestnania viažúce sa k daným oblastiam sú na trhu práce neustále žiadané. Zamestnanci pri svojej práci využívajú národohospodárske a podnikovohospodárske poznatky, majú osvojené základné ekonomické pojmy a vzťahy, v praxi využívajú svoje vedomosti z manažmentu, marketingu, daňovníctva, práva, ovládajú matematiku a štatistiku. Príznačný pre tieto zamestnania je najmä logický úsudok na pochopenie fungovania základných ekonomických princípov.

V rámci segmentu ekonomických zamestnaní sú zamestnania, ktoré sú nazývané ako „regulované zamestnania“. Ide o zamestnania, ktoré je možné vykonávať až po splnení osobitných podmienok stanovených slovenskými právnymi predpismi, resp. smernicami. Ide napr. daňových poradcov, audítorov, asistentov audítorov, technikov požiarnej ochrany a pod. Požiadavky sa najčastejšie viažu na dosiahnutie určeného stupňa odborného vzdelania, praxe, absolvovanie odborných skúšok a získanie príslušného dokladu, certifikátu, vysvedčenia, osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Manažment

Jednou z podmienok efektívneho fungovania každej organizácie je osvojenie si moderného manažmentu, ktorého kľúčovým faktorom sú kvalifikovaní manažéri. Predpokladom sú potrebné vedomosti, skúsenosti a schopnosti na efektívne vykonávanie manažérskych činností, bez ktorých nemožno dosiahnuť dlhodobý úspech organizácie, ktorý je čoraz viac podmienený synergiou tímovej práce. Manažér už dávno prestal byť osamelým bežcom a manažment je stále viac (v zmysle definície Americkej manažérskej asociácie) chápaný ako subjekt na „dosahovanie cieľov organizácie prostredníctvom práce iných“.     

Pojem manažment (pôvodne písané management – z angličtiny) v slovenčine znamená riadenie a vznikol v USA. Je to proces, ktorý slúži na dosahovanie cieľov organizácie prostredníctvom usmerňovania premeny vstupov, resp. zdrojov na požadované výstupy a uskutočňujú ho manažéri. Manažér je predovšetkým zamestnanie, ktoré pomocou aplikácie manažérskych funkcií usmerňuje aktivity organizačnej jednotky (útvarov, kolektívov) na dosahovanie stanovených cieľov.

Pojem manažment možno chápať a interpretovať v štyroch významoch. Ide o:

 • Manažment ako proces, t.j. praktická činnosť manažéra, ktorá predstavuje súbor aktivít na dosiahnutie cieľa.
 • Manažment ako profesia, ktorá sa traduje od obdobia známeho pod názvom „manažérska revolúcia“. Ide o obdobie od polovice 40. rokov 20. storočia, keď sa v hospodársky vyspelých krajinách (hlavne v USA) začal proces oddeľovania vlastníctva podnikov a ich manažmentu. Tento proces bol spojený s nástupom profesionálnych pracovníkov do manažérskych funkcií v hospodárskych organizáciách.
 • Manažment ako vedná disciplínamá interdisciplinárny charakter, pretože integruje do jedného celku poznatky z oblasti spoločenských disciplín (psychológia, sociológia, ekonómia a pod.), ale aj prírodných a technických disciplín.
 • Manažment ako umenieje spájaný s japonským manažmentom. Ten sa snaží osloviť celého človeka, a to nielen jeho pragmatickú, ale aj sociálnu, morálnu, estetickú a citovú stránku. Manažment ako umenie znamená „vedieť ako“, t.j. hľadať a umiestniť správnych ľudí na správne miesta, komunikovať s nimi, reálne ich motivovať a stimulovať individuálne aj ako členov tímu, kreovať tím, predvídať vývoj, rozumne riskovať a pod.

Manažment je teória a prax riadenia organizácií v podmienkach trhového hospodárstva. Hlavným prvkom organizácie sú ľudia, preto manažéri vplývajú predovšetkým na nich a koordináciou ich individuálneho úsilia zabezpečujú plnenie cieľov. Efektívna koordinácia činnosti ľudí umožňuje dosiahnuť také výsledky, ktoré nie sú dosiahnuteľné samostatne konajúcimi jednotlivcami. A na to by mal myslieť každý manažér.

Použité zdroje:

 1. Lisý, J. a kol.: Všeobecná ekonomická teória. Bratislava: IURA EDITION, 2002.
 2. Majtán, M. a kolektív: Manažment. Bratislava: SPRINT, 2003.
 3. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní.
 4. Sedlák, M.: Manažment. Bratislava: Elita, 1997.
 5. istp.sk
 6. http://sk.wikipedia.org/wiki/Mana%C5%BEment_(%C4%8Dinnos%C5%A5)
 7. http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekonomick%C3%A1_%C4%8Dinnos%C5%A5
 8. http://www.akredkom.sk/isac/public/odbory/3/3.3/3.3.12.doc

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie