Sektorová rada Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

 • O sektore
 • Zoznam členov sektorovej rady
 • Zoznam garantovaných zamestnaní
 • Aktuality z odvetvia
 • Dokumenty na stiahnutie
 • Fotogaléria

SEKTOR BANKOVNÍCTVA

Bankový sektor je základným pilierom domáceho finančného sektora, z hľadiska jeho solventnosti, ziskovosti a dostupnosti zdrojov financovania. Tvorí ho 13 bánk a 14 pobočiek zahraničných bánk. Na základe objemu aktív patria medzi najväčšie banky Slovenská sporiteľňa,a.s., Všeobecná úverová banka, a.s.  a Tatra banka, a.s., naopak, medzi najmenšie patria stavebné sporiteľne ČSOB a Wüstenrot a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. [1]

Bankový sektor je upravený zákonom č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon definuje banku ako právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky založenú ako akciovú spoločnosť, ktorá je úverovou inštitúciou podľa osobitného predpisu a ktorá má bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje. Zároveň definuje aj činnosti, ktoré banka môže vykonávať. V oblasti bankovníctva, ako kľúčovej súčasti finančného sektora, bol už v roku 1974 založený Bazilejský výbor pre bankový dohľad. Vydané štandardy týmto výborom sa označujú ako Basel (Basel IIBasel III).

Národná banka Slovenska, ktorá vznikla 1. januára 1993 na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a ako nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky,  je od 1. januára 2009 súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny má prvotný cieľ udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. V rámci útvaru dohľadu nad finančným trhom zabezpečuje a zodpovedá za plnenie vymedzených úloh v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni a tiež dohľad nad dohliadanými subjektmi finančného trhu a subjektmi podliehajúcimi devízovému dohľadu vrátane ochrany finančných spotrebiteľov. NBS dohliada nad bankovníctvom pomocou Jednotného mechanizmu dohľadu (začal fungovať od 4. novembra 2014), ktorý predstavuje nový systém finančného dohľadu a tvoria ho Európska centrálna banka (ECB) a príslušné vnútroštátne orgány najmä krajín eurozóny (vrátane NBS), založený na vzájomnej spolupráci medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Čísla a fakty

Zisk bankového sektora v roku 2014 mierne prevýšil úroveň z roku 2013 a dosiahol 560 mil. €. Nepriaznivo na zisk vplýval výrazný pokles úrokových sadzieb, a to hlavne pri úveroch domácnostiam. Tento pokles bol však kompenzovaný rastom úverov a poklesom nákladovosti vkladov. V poskytovaní úverov domácimi bankami naďalej pretrvával rozdiel vo vývoji v sektore domácností a v sektore podnikov. Úverová aktivita v podnikovom sektore zaznamenala zlepšenie, a to hlavne v druhej polovici roka. Celkový objem úverov v podnikovom sektore bol výrazným spôsobom ovplyvnený rastom úverov podnikom v štátnom vlastníctve. Dôležitou bola postupne zlepšujúca sa situácia v úverovaní súkromných podnikov. Tento vývoj bol spojený s nárastom dopytu po úveroch, zatiaľ čo ponuková strana reflektovala stále neistú ekonomickú situáciu a zostala bez výraznejšej zmeny. Rast objemu úverov domácnostiam bol ťahaný úvermi na bývanie s spotrebiteľskými úvermi.

V porovnaní s krajinami EÚ patrí Slovensko medzi krajiny s najväčším rastom úverov domácnostiam. Hlavnou príčinou boli pravdepodobne klesajúce úrokové sadzby, ktoré boli aj dôvodom vysokej miery refinancovania. Úvery poskytnuté na splatenie starých úverov predstavovali približne 40 % z celkovej novej produkcie. Takýto vývoj rastu úverov je dôležitý aj z pohľadu rastúcej zadlženosti domácností. Riziko zhoršenia kvality úverového portfólia v dôsledku nepriaznivého vývoja domácej aj zahraničnej ekonomiky zostáva najvýznamnejším rizikom pre bankový sektor[2].

Banky so sídlom na Slovensku

Slovenská sporiteľňa, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s., Tatra banka, a.s., Československá obch. banka, a.s., Poštová banka, a.s., Prvá stavebná sporiteľna, a.s., Prima banka Slovensko, a.s., Sberbank Slovensko, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s., Privatbanka, a.s., Slovenská  záručná a rozvojová banka, a.s., Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

Pobočky zahraničných bánk

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, COMMERZBANK, pobočka zahraničnej banky, Bratislava, Banco Banif  Mais, S.A., pobočka zahraničnej banky, J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Slovensko, ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky, KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky.

SEKTOR POISŤOVNÍCTVA

Poisťovníctvo je odvetvím národného hospodárstva, ktoré sa zaoberá poisťovacou a zaisťovacou činnosťou. Zo svojej podstaty je významným faktorom  stabilizácie ekonomickej situácie jednotlivca,  podnikateľských subjektov a verejného sektora a v konečnom dôsledku aj štátu. Subjekty podnikajúce v sektore poisťovníctva majú totiž okrem svojej stabilizačnej funkcie  aj veľký význam pre národné hospodárstvo ako  významný inštitucionálny investor.

Základné pojmy

Poisťovňa je právnická osoba, ktorá je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska v konaní podľa osobitného predpisu; poisťovňa môže mať aj právnu formu európskej spoločnosti[3]Zaisťovňa je právnická osoba, ktorá je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska v konaní podľa osobitného predpisu zaisťovňa môže mať aj právnu formu európskej spoločnosti[4].

Poisťovacou činnosťou je podnikateľská činnosť podľa zák. č. 39/2015 Z.z o poisťovníctve, ktorej podstatou je preberanie poistných rizík od osôb ohrozených rovnakým rizikom alebo podobným rizikom, vytváranie a organizovanie poistného kmeňa, vytváranie technických rezerv na všetky záväzky voči oprávneným osobám z poistných zmlúv a plnenie týchto záväzkov za odplatu, ktorá sa určí s použitím poistnej matematiky a štatistiky. Zaisťovacou činnosťou je podnikateľská činnosť podľa  zák. č. 39/2015 Z.z o poisťovníctve, ktorej podstatou je prijímanie rizík postúpených poisťovňou alebo inou zaisťovňou. Poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť môžu vykonávať iba podnikateľské subjekty so špeciálnym povolením (licenciou), ktoré sa nazývajú poisťovne a zaisťovne. Povolenie na podnikanie v poisťovníctve vydáva Národná banka Slovenska, ktorá vykonáva rolu dohľadu nad poisťovníctvom. Na Slovensku môžu byť činné aj poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti z iných členských štátov Európskej únie, ktoré získali povolenie na podnikanie v poisťovníctve alebo zaisťovníctve v inom členskom štáte a to na základe tzv. európskeho pasu.  Ich pôsobenie na Slovensku môže byť vykonávané prostredníctvom pobočky alebo na základe slobody poskytovania služieb.

Poisťovací sektor na Slovensku v súčasnosti tvorí:

 • 16 poisťovní s licenciou na Slovensku, ktoré môžu vykonávať poisťovaciu činnosť,
 • 8 poisťovní s licenciou na Slovensku, ktoré môžu vykonávať zaisťovaciu činnosť,
 • Poisťovne a zaisťovne so sídlom mimo SR
  • 23 pobočiek poisťovní a zaisťovní z iných členských štátov EÚ poskytujúcich svoje služby na území SR1
  • 567 poisťovní na základe slobody poskytovania služieb,

Charakteristika regulácie v poisťovníctve

Významným projektom v sektore poisťovníctva je smernica Solventnosť II, ktorej  zámerom  je od 1.1.2016 zaviesť v celej EÚ nový harmonizovaný rizikovo-orientovaný režim dohľadu a kapitálových požiadaviek pre poisťovne a zaisťovne pôsobiace v členských krajinách Európskej únie. Smernica rekodifikuje 13 existujúcich smerníc upravujúcich činnosť poisťovní a zaisťovní. Cieľom je poskytnúť väčšiu ochranu poisteným a príjemcom poistného plnenia za súčasnej podpory stability trhu, a to vyššou kvalitou  ohodnocovania rizík a efektívnou alokáciu kapitálu. Solventnosť II sa bude jednotne aplikovať na poistný sektor v celej Európskej únii, čo by malo prispieť k vytvoreniu skutočne jednotného trhu poistných služieb. Štruktúra Solventnosti II je založená na troch pilieroch. Prvý pilier stanovuje kapitálové požiadavky poisťovní a zaisťovní vzhľadom na riziká (poistné, kreditné, trhové a operačné), ktorým sú poisťovne a zaisťovne vystavené. Druhý pilier stanovuje požiadavky na vedenie („governance") poisťovne a zaisťovne a metódy dohľadu. Tretí pilier definuje požiadavky na výkazníctvo a  zverejňovanie informácii[5].

Poisťovne so sídlom na území SR  v súčasnosti ( 2015) :

AEGON Životná poisťovňa, a .s, Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., ČSOB Poisťovňa, a. s., ERGO Poisťovňa, a. s., Generali Poisťovňa, a. s., NN Životná poisťovňa, a.s., KOMUNÁLNA poisťovňa a. s., KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., NOVIS poisťovňa a.s., Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s., Poštová poisťovňa, a. s., Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s., Rapid life životná pisťovňa, a.s., Union poisťovňa, a. s., UNIQA poisťovňa, a. s., Wüstenrot poisťovňa, a. s. 

Zákony regulujúce sektor poisťovníctva v Slovenskej republike

 • Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve
 • Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom
 • Zákon č 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník.

Čísla a fakty

Zisk v sektore poisťovní zaznamenal medziročný nárast v porovnaní rokov 2013 a 2014 o 13,3 %, čo je v absolútnych číslach historicky druhý najlepší výsledok. Technické poistné v životnom poistení mierne pokleslo. Dôvodom bol výrazný pokles v klasickom životnom poistení. V raste pokračovalo pripoistenie a unit-linked poistenie. Po dvoch rokoch poklesu zaznamenalo technické poistné nárast v neživotnom poistení. Najvýznamnejším rizikompre poistný sektor zostáva prostredie nízkych úrokových sadzieb, a to aj napriek zníženiu technickej úrokovej sadzby, keďže tá ovplyvnila len nové kontrakty. V tomto prostredí aktuálnym zostáva aj reinvestičné riziko, keď do roku 2020 maturuje približne tretina dlhopisového portfólia. Kreditné riziko ostáva bez významnejších zmien[6].

SEKTOR OSTATNÝCH FINANČNÝCH SLUŽIEB

Pod ostatnými finančnými službami rozumieme všetky služby, ktoré ponúkajú organizácie hospodáriace s finančnými prostriedkami. Ide najmä o finančné sprostredkovanie, finančné poradenstvo, starobné dôchodkové sporenie, doplnkové dôchodkové sporenie, kolektívne investovanie a obchodovanie s cennými papiermi.

Oblasť finančného sprostredkovania a finančného poradenstva je regulovaná zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje aj sektory, v ktorých sa tieto činnosti vykonávajú (sektor poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov  a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia).  V registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov, ktorý vedie NBS v zmysle § 13 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve bolo k 31. decembru 2014 zaregistrovaných spolu 34 436 subjektov[7].

V sektore dôchodkového sporenia vykonávajú licencovanú činnosť dva druhy subjektov - dôchodkové správcovské spoločnosti a doplnkové dôchodkové spoločnosti. V rámci systému starobného dôchodkového sporenia, ktorý je príspevkovo definovaný, pričom príspevky sporiteľov sú zhromažďované a zhodnocované v dôchodkových fondoch, pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností, ktoré majú v správe celkovo 20 dôchodkových fondov. Systém doplnkového dôchodkového sporenia je rovnako príspevkovo definovaný, na rozdiel od starobného dôchodkového sporenia sú však tieto príspevky dobrovoľné. O správu príspevkov účastníkov sa starajú 4 doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré celkovo spravujú 15 doplnkových dôchodkových fondov. Dohľad nad týmito spoločnosťami vykonáva Národná banka Slovenska, a to v rámci integrovaného dohľadu nad finančným trhom.

Pravidlá starobného dôchodkového sporenia, jeho rozsah, organizáciu, financovanie a dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia upravuje zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doplnkového dôchodkového sporenia upravuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čísla a fakty

Posledný rok výlučne akumulačnej fázy starobného dôchodkového sporenia sa niesol v znamení stabilného vývoja. Rast celkového počtu sporiteľov sa premietol do ich zvýšeného počtu výlučne v dôchodkových fondoch zameraných na relatívne rizikovejšie investície (akciových a indexových). Tempo kumulácie majetku za celý sektor sa zrýchlilo. V akciových a zmiešaných dôchodkových fondoch sa ďalej zvyšovala expozícia voči akciovým trhom. Priemerné nominálne výkonnosti dôchodkových fondov patrili k najvyšším v histórii systému, čo v ešte väčšej miere platilo pre reálne zhodnotenie. Rok 2014 sa v doplnkovom dôchodkovom sporení v porovnaní s predošlým rokom vyznačoval vyššou dynamikou nárastu počtu sporiteľov aj objemu spravovaných aktív. Zmeny v štruktúre portfólia podľa základných tried aktív neboli zásadnejšieho charakteru. Vo viacerých doplnkových dôchodkových fondoch sa zvýšil objem cudzomenových aktív a tieto investície dosahovali významné podiely. Priemerná medziročná nominálna výkonnosť doplnkových dôchodkových fondov dosiahla úroveň 3,6 %, teda viac ako dvojnásobok oproti roku 2013. Znižovanie poplatkov za správu majetku vo fondoch znamenalo tretinový pokles ziskovosti doplnkových dôchodkových fondov.

Dôchodkové správcovské spoločnostiAllianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.AEGON, d.s.s., a.s.Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s.,AXA d.s.s., a.s.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti: AXA d.d.s., a.s., NN Tatry -Sympatia, d.d.s., a.s., STABILITA, d.d.s., a.s., Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE

Kolektívne investovanie sa na Slovensku riadi zákonom špeciálne upravujúcim túto oblasť kapitálového trhu, ktorým je zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní. Kolektívnym investovaním je podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorovs cieľom investovať v súlade s určenou investičnou politikou na základe princípu rozloženia rizika v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené. Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním podielových fondov alebo zhromažďovaním peňažných prostriedkov prostredníctvom ponuky cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Vytváranie a spravovanie takýchto podielových fondov je predmetom činnosti správcovskej spoločnosti, ktorá musí mať na túto činnosť povolenie udelené Národnou bankou Slovenska. Správcovská spoločnosť sa zapisuje do obchodného registra, podielový fond je subjektom kolektívneho investovania a nie je právnickou osobou. Podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov. V zmysle zákona je správcovská spoločnosť povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, medzi ktoré patrí aj to, že majetok v podielovom fonde, ako aj obchody s majetkom v podielovom fonde sa musia evidovať oddelene od majetku správcovskej spoločnosti a od majetku v iných podielových fondoch[8].

Čísla a fakty

V sektore kolektívneho investovania pokračoval už tretí rok za sebou nepretržitý trend nárastu spravovaného majetku. Väčšina prírastku za rok 2014 bola koncentrovaná v tuzemských podielových fondoch. Najväčší prílev prostriedkov zaznamenali zmiešané a po nich s malým odstupom dlhopisové podielové fondy. V percentuálnom vyjadrení sa najrýchlejšie čistá hodnota aktív (NAV) zvyšovala v podielových fondoch alternatívnych investícií. Po dlhšom období výrazných kladných čistých predajov vykázali v roku 2014 mierny odlev prostriedkov realitné podielové fondy. Aj naďalej smerovali do podielových fondov najmä voľné prostriedky zo sektora domácností. Vo všetkých kategóriách podielových fondov s výnimkou akciových sa podarilo docieliť vyššiu výkonnosť ako v roku 2013. Stúpajúci objem spravovaného majetku sa pozitívne podpísal pod nárast ziskovosti až o 145 % [9].

OBCHODOVANIE S CENNÝMI PAPIERMI

Obchodníkom s cennými papiermi je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie jednej alebo viacerých investičných služieb klientom alebo výkon jednej alebo viacerých investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska. Činnosť obchodníkov s cennými papiermi sa riadi ustanoveniami § 54 až 79a zákona č. 566/2001 Z. z. o  cenných papieroch a investičných službách a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov[10].

Čísla a fakty

V rámci sektora ako celku pokračovali hlavné trendy v portfóliu dlhových cenných papierov aj počas roka 2014. Celkový objem investícií do domácich aj zahraničných štátnych dlhopisov mierne poklesol. Výsledkom tohto vývoja je pokračujúci pokles podielu investícií do slovenských štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok na celkových aktívach bankového sektora, keď sa tento podiel znížil zo 17,4 % na konci roka 2013 na necelých 16 % na konci roka 2014. Na druhej strane, počas roka 2014 sa zvýšil celkový objem investícií do dlhopisov emitovaných domácimi bankami a nefinančnými spoločnosťami. Nárast objemu týchto dlhopisov však nekompenzoval pokles objemu investícií do domácich štátnych dlhopisov[11].

[1] http://www.svetekonomov.eu/slovenske-banky-ako-sa-im-darilo-v-roku-2014/

[2] http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/VyrocnaSprava/protected/SVK2014/VS14_SK_castA_kap3.pdf

[3] http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-8

[4] http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-poistovnictvom/zoznam-poistovni/poistovne-so-sidlom-na-uzemi-sr/zakladne-informacie

[5] http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-poistovnictvom/solventnost-ii

[6] http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/Analyzy/protected/AnalyzaSFS2014.pdf

[7] http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/VyrocnaSprava/protected/VSNBS14.pdf

[8] http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-trhom-cennych-papierov

[9] http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/VyrocnaSprava/protected/SVK2014/VS14_SK_castA_kap3.pdf

[10] http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-trhom-cennych-papierov

[11] http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/Analyzy/protected/AnalyzaSFS2014.pdf

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie