Sektorová rada Doprava, logistika a poštové služby

 • O sektore
 • Zoznam členov sektorovej rady
 • Zoznam garantovaných zamestnaní
 • Aktuality z odvetvia
 • Dokumenty na stiahnutie
 • Fotogaléria

               Doprava je odvetvím národného hospodárstva, ktorým sa zabezpečuje preprava (premiestňovanie) osôb a vecí, ale tiež informácií, energií či služieb. Je jedným z kľúčových faktorov rozvoja spoločnosti a predpokladom k dosiahnutiu sociálnej a regionálnej súdržnosti. Doprava podmieňuje hospodársky rast, významným spôsobom prispieva k fungovaniu ekonomiky a vytvára podmienky pre optimálne využitie hospodársko-spoločenského potenciálu. Význam dopravy je zároveň opodstatnený z hľadiska podpory podnikania v jednotlivých regiónoch Slovenska a možností získavania zahraničných investícií. Doprava plní dôležitú úlohu v rámci rozvoja cestovného ruchu, čím podporuje rast a konkurencieschopnosť ekonomiky SR.

            V rámci sektoru dopravy rozlišujeme jednotlivé dopravné podsektory, resp. druhy dopravy, ktorými sú cestná, železničná, letecká, vodná a intermodálna doprava. Vývoj v počte prepravených osôb vo verejnej cestnej a železničnej doprave má za posledné roky klesajúcu tendenciu. Prudký rozvoj individuálnej automobilovej dopravy na úkor hromadnej dopravy osôb je však výrazne zaťažujúcim pre životné prostredie. Znižovanie kapacít hromadnej dopravy zároveň spôsobuje dopravné kolapsy a tiež časové a ekonomické straty. Preprava osôb vodnou a leteckou dopravou si každoročne zachováva približne rovnakú úroveň. Z hľadiska zamestnanosti je najvyšší počet pracujúcich v oblasti železničnej dopravy, ďalej v cestnej nákladnej doprave, v osobnej cestnej doprave, v MHD a najnižší počet zamestnancov pôsobí v oblasti leteckej a vodnej dopravy.

            Sektor dopravy SR je charakteristický viacerými črtami. Jednou z nich je dobre rozvinutý dopravný trh z hľadiska plošného pokrytia nášho územia a tiež rozvinutý systém verejnej hromadnej dopravy. Ďalším znakom je strategická geografická poloha Slovenska v dopravnom spojení západ – východ, sever – juh, čo potvrdzuje významné postavenie dopravnej infraštruktúry SR v komplexnom európskom dopravnom systéme. Medzi silné stránky slovenskej dopravy patria aj súlad dopravnej politiky SR s európskou dopravnou politikou, decentralizácia v oblasti dopravnej infraštruktúry a jej hustota. Technický a kvalitatívny stav dopravnej infraštruktúry však nie je úplne vyhovujúci. V rámci dopravy SR tiež možno pozorovať absenciu integrovaných dopravných systémov.

Na zabezpečenie funkčného dopravného systému je potrebné disponovať rozvinutou a kvalitnou dopravnou infraštruktúrou. Súčasný stav dopravnej infraštruktúry SR je výsledkom dlhoročného vývoja prebiehajúceho v rôznych hospodárskych a politických podmienkach. SR sa v rámci svojej dopravnej politiky snaží budovať novú a modernizovať existujúcu dopravnú infraštruktúru. Najväčšie výdavky súvisia s budovaním cestnej infraštruktúry (nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest, výstavba tunelov, údržba a rekonštrukcia pozemných komunikácií) a obnovou železničných tratí a čiastočne letísk. Rozvoj dopravnej infraštruktúry SR je predovšetkým orientovaný na dobudovanie nadradenej dopravnej siete s ohľadom na zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy.

Ročný podiel dopravy na tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP) sa pohybuje okolo 8% a vytvára približne 4% pracovných miest. Sektor dopravy pomáha zvyšovať zamestnanosť aj v ďalších sektoroch, ktoré priamo či nepriamo súvisia s dopravou (stavebníctvo, strojárstvo, ťažobný priemysel a pod.). V rámci zamestnanosti v sektore dopravy je primárnym cieľom SR posilniť konkurencieschopnosť prevádzkovateľov dopravy zvyšovaním produktivity práce, zvyšovaním nárokov na odbornú a profesionálnu zdatnosť a zabezpečovaním zodpovedajúceho technického, technologického, informačného a komunikačného vybavenia. Zvýšenie konkurencieschopnosti prevádzkovateľov dopravy je zárukou udržania zamestnanosti v tomto odvetví. Ďalšími prioritami v oblasti zamestnanosti sú podpora zmien vo vzdelávaní a odbornej príprave smerom k novým profesiám v sektore dopravy (napr. integrátor nákladnej dopravy a pod.), celoživotné vzdelávanie vybraných profesií v doprave či podpora záujmu mládeže o dopravné profesie.

            Smerovanie a rozvoj dopravného systému na Slovensku úzko súvisí s vhodne nastavenou dopravnou politikou. Štátna dopravná politika predstavuje súbor princípov, cieľov a priorít v sektore dopravy, ktorými sa riadi štát, jeho orgány a inštitúcie, samospráva, obce a poskytovatelia dopravných služieb pri tvorbe, implementácii a dodržiavaní relevantnej legislatívy určenej na dosiahnutie cieľov stanovených v tejto politike. Je predpokladom rozvoja SR a predstavuje špecifický nástroj presadzovania národných záujmov v oblasti dopravy. Jej úlohou je vytvárať transparentné podmienky a minimalizovať riziká v rámci prístupu na dopravný trh a zabezpečovať prepravné potreby spoločnosti v požadovanom čase a kvalite pri súčasnom znižovaní negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie. Východiskom dopravnej politiky SR je európska dopravná politika, ktorej princípy by mali byť uplatňované aj v našich podmienkach. Výzvou pre dopravnú politiku SR je pružne reagovať na stupňujúce sa nároky na sektor dopravy v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, sociálneho prístupu a efektívneho využitia územia SR pre rozvoj dopravy. Globálnym cieľom dopravnej politiky SR je zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu. Okrem toho má dopravná politika SR na zreteli rozvoj multimodálnych dopravných koridorov, proporcionálny rozvoj všetkých druhov dopravnej infraštruktúry, zvyšovanie kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy, uprednostňovanie ekologických druhov dopravy a rozširovanie inteligentných dopravných systémov.

            Základným dokumentom, ktorý vymedzuje dlhodobé ciele, priority rozvoja dopravy v SR a opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov, je Stratégia rozvoja dopravy Slovenskej republiky. Stratégia definuje vízie, ktoré podporia konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, čím prispeje k zabezpečeniu sociálneho rozvoja spoločnosti a umožní odstraňovanie regionálnych disparít tak, aby sa ekonomický potenciál SR v budúcnosti priblížil k úrovni EÚ v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja. Víziou stratégie je do roku 2020 zabezpečiť kvalitnú, dostupnú a integrovanú dopravnú štruktúru, konkurencieschopné dopravné služby, užívateľsky prijateľnú, ekologicky a energeticky efektívnu a bezpečnú dopravu. Ciele dopravy sú zahrnuté v rámci štyroch základných oblastí, ktoré vychádzajú z vízie a sú zamerané na budovanie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry, zabezpečenie rovnovážneho rozvoja dopravných služieb, práv a povinností užívateľov dopravy a znižovanie vplyvu dopravy na životné prostredie. Opatrenia formulované v stratégii by mali zabezpečiť efektívne vynakladanie finančných prostriedkov na rozvoj dopravy a rovnovážny vývoj jej jednotlivých druhov. Okrem uvedeného má slovenská doprava záujem zvýšiť objem finančných zdrojov na rozvoj dopravnej infraštruktúry, zlepšiť úroveň informačných a komunikačných technológií v doprave či znížiť dopravnú nehodovosť a jej následky.  

            Logistika predstavuje plánovanie, tvorbu a kontrolu toku tovarov, služieb a informácií od dodávateľa k odberateľovi, ako aj prenos informácií nevyhnutných na riadenie tohto toku. Cieľom logistiky je mať správny tovar v správnom množstve na správnom mieste, a to v správnom čase, v správnej kvalite a za správnu cenu. S logistikou veľmi úzko súvisí zasielateľstvo, ktoré môže byť definované ako obstarávanie prepravy vecí, prípadne ďalších služieb súvisiacich s prepravou pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a na cudzí účet.

            Logistika významným spôsobom prispieva k tvorbe HDP a k zvyšovaniu životnej úrovne spoločnosti. Neznamená len zabezpečovanie prepravy tovaru, zahŕňa v sebe celý komplex logistických procesov a riešení. Medzi základné logistické služby patrí predovšetkým spracovanie objednávok, preberanie zásielok, ich balenie, skladovanie, expedícia a preprava.

            Slovenská logistika zaznamenala svoj najväčší rozvoj po vstupe SR do EÚ. Príchod zahraničných investorov a subdodávateľov na naše územie a uvoľnenie cezhraničného pohybu tovarov bez zdržaní na colniciach boli významnými faktormi jej expanzie.  Dominantnú úlohu v rámci logistiky na Slovensku zohráva pozemná doprava, konkrétne doprava cestná. Využívanie iných druhov dopravy (napr. železničnej alebo vodnej) je do istej miery obmedzené ich nižšou kvalitou, rýchlosťou, flexibilitou a presnosťou. Z pohľadu logistiky disponuje SR viacerými pozitívami, ktorými sú najmä výhodná geografická poloha Slovenska, dostatočné priestorové kapacity na budovanie logistických centier, rozvinutá cezhraničná spolupráca so susednými krajinami či relatívne lacná pracovná sila (v porovnaní so západnou Európou). Naopak, slabšími stránkami sú nedostatočná technická a technologická úroveň dopravnej infraštruktúry, nerovnomerné rozloženie logistických centier (koncentrované najmä na západe krajiny), nedostatočné využívanie kapacít terminálov intermodálnej prepravy a tiež oneskorené zavádzanie inteligentných dopravných systémov.

            Na logistiku sú v dnešnej dobe kladené čoraz väčšie nároky, a to najmä na jej presnosť, flexibilitu, skracovanie času prepravy či dodržanie termínu nakládky a vykládky. Uvedené faktory sú ukazovateľmi kvality logistických služieb. Aktuálnym trendom v oblasti logistiky je zavádzanie tzv. bezskladových výrobných systémov ako napr. "Just-In-Time", Just-In-Sequence" či "SILS" , ktoré majú umožniť okamžité dodanie práve potrebného tovaru bez nutnosti jeho skladovania. Uspokojenie daných požiadaviek je možné predovšetkým vďaka budovaniu stále dokonalejších informačných systémov, ktoré uľahčujú a zefektívňujú riadenie logistických procesov. Ich implementácia je však pomerne náročná na investície, preto majú v silnej konkurencii šancu obstáť najmä veľké spoločnosti.

            Odvetvie slovenskej logistiky sa neustále rozvíja, príležitostí pre rôzne formy prepravy pribúda. Do budúcnosti však bude potrebné zabezpečiť dostatok kvalitne jazykovo a technicky vybavenej pracovnej sily, odstrániť pretrvávajúce nedostatky dopravnej infraštruktúry a podporovať projekty zamerané na regionálnu a medzinárodnú spoluprácu.

            Poštové služby sú služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky. Vybranie je prevzatie poštovej zásielky poštovým podnikom od odosielateľa alebo od podávateľa, vrátane prevzatia prostredníctvom prístupového miesta poštovej siete alebo kontaktného miesta poštovej siete. Distribúcia je spracovanie poštovej zásielky po jej vybraní na prepravné smery alebo miesta dodania až po jej dodanie, ktoré zahŕňa triedenie, prepravu a dodanie poštovej zásielky.

Poštové služby na Slovensku prešli dlhodobým vývojom, najmä v horizonte posledných rokov zaznamenali veľké zmeny, súvisiace predovšetkým s otvorením poštového trhu a rozvojom informačno-komunikačných technológií a ich využívaním v tejto oblasti. Vďaka otvoreniu trhu pôsobí v súčasnosti na Slovensku vyše 20 poštových podnikov. Konkurenčné prostredie zároveň prispelo k rozvoju produktov, riešení v oblasti produkcie a distribúcie zásielok a tiež k zníženiu cien poskytovaných služieb.

            Poštový trh predstavuje priestor, na ktorom sa realizuje predaj a poskytovanie poštových služieb. V slovenských podmienkach je čiastočne regulovaný, konkrétne z hľadiska poskytovania univerzálnej poštovej služby. Na základe poštovej licencie je jeden subjekt poverený štátom, aby túto službu zabezpečoval. V súčasnosti (až do roku 2022) je poskytovateľom univerzálnej služby a zároveň poskytovateľom poštového platobného styku Slovenská pošta, a.s.

            Orgánmi štátnej správy v oblasti poštových služieb sú Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ). Ministerstvo zodpovedá najmä za vypracovávanie návrhov štátnej poštovej politiky a koncepcie rozvoja poštových služieb, ktoré predkladá vláde SR na schválenie a zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v poštových službách na úrovni orgánov Európskej únie, členov vlád, vládnych a medzivládnych organizácií. Regulačný úrad v oblasti poštových služieb vykonáva predovšetkým štátnu reguláciu a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku, spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb, štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb a ďalšie činnosti podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

            Poštové služby majú svoje špecifiká a nemožno si ich zamieňať so službami kuriérskymi alebo zasielateľskými napriek tomu, že pri nich tiež dochádza  k preprave tovarov a vecí.

Dôležitá legislatíva v oblasti dopravy, logistiky a poštových služieb:

 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 249/2011 Z.z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 158/2011 Z.z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 317/2012 Z.z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Užitočné odkazy:

            http://www.telecom.gov.sk/

            http://www.udpt.sk/

            http://www.vud.sk/

            http://www.ssc.sk/

            http://www.ndsas.sk/

            http://www.zsr.sk/

            http://www.urzd.sk/

            http://www.lps.sk/sk/

            http://www.zlz.sk/

           

Použité zdroje:

            Stratégia rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020

            Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020

            Dopravná politika Slovenskej republiky do roku 2015

            Doprava a jej vplyv na životné prostredie v Slovenskej republike k roku 2011

            Analýza ekonomickej a sociálnej situácie v sektore dopravy

            http://hn.hnonline.sk/sucasny-stav-logistiky-na-slovensku-z-viacerych-aspektov-171379

            http://www.etrend.sk/firmy/slovenska-logistika-profituje-z-rozvoja-priemyslu.html

            Zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

            http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=22

            http://postovesluzby.sk/uvod/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie