Sektorová rada Voda, odpad a životné prostredie

 • O sektore
 • Zoznam členov sektorovej rady
 • Zoznam garantovaných zamestnaní
 • Aktuality z odvetvia
 • Dokumenty na stiahnutie
 • Fotogaléria

Voda, odpad a životné prostredie

            Medzi základné práva každého obyvateľa Slovenskej republiky patrí právo na priaznivé životné prostredie. Životné prostredie predstavuje všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov, vrátane človeka, a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. V dôsledku rýchleho rozvoja a životného štýlu ľudskej populácie je však vystavené mnohým rizikám, preto sa celosvetovo presadzuje trend jeho ochrany a tvorby za účelom jeho zachovania pre budúce generácie.

Na Slovenku je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „ministerstvo“), ktoré zodpovedá za monitoring stavu životného prostredia na národnej úrovni. Výsledky monitorovacej činnosti ukazujú, že kvalita životného prostredia SR sa v dlhodobom horizonte zlepšila a možno pozorovať pozitívny trend v jej vývoji. Za účelom informovania verejnosti o stave životného prostredia vydáva ministerstvo v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia každoročne Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky. V tomto dokumente sú sústredené aktuálne informácie o jednotlivých zložkách životného prostredia na území SR, ktorými sú živé (organické) zložky – organizmy (biosféra) a neživé (anorganické) zložky – ovzdušie, horniny, pôda a voda.

            Voda, ako životne dôležitá tekutina a jeden z kľúčových obnoviteľných prírodných zdrojov, bola vládou SR uznaná za strategickú surovinu a národné bohatstvo štátu. Nemá nijaké alternatívne zdroje, preto je potrebné dbať na jej ochranu a účelné využívanie, čo je úlohou vodného hospodárstva.

Vodné hospodárstvo je odvetvím, ktoré zabezpečuje vodu pre všetky sektory a pre celú spoločnosť podľa jej potrieb (sprostredkovanie potrebného množstva vody v požadovanej kvalite a čase pre všetkých jej užívateľov). Je zodpovedné za všestrannú ochranu vôd (vrátane vodných a od vôd závislých ekosystémov), zachovávanie a zlepšovanie stavu vôd, ich hospodárne a trvalo udržateľné využívanie. Zároveň má na zreteli znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha a zabezpečovanie plnenia funkcií vodných tokov a vodných stavieb.

Vodné hospodárstvo podmieňuje sociálny a ekonomický rozvoj Slovenska, nakoľko voda vstupuje do takmer všetkých výrobných i nevýrobných procesov v hospodárstve SR. Využitie povrchových a podzemných vôd je predovšetkým v oblasti verejných vodovodov, priemyslu a poľnohospodárstva, pričom ich odbery majú od deväťdesiatych rokov klesajúcu tendenciu. Zároveň je každoročne zaznamenaný nárast podielu obyvateľov zásobovaných verejnými vodovodmi a pokles počtu udalostí mimoriadneho zhoršenia vôd.

V rámci využívania a nakladania s vodou je uplatňovaná zásada minimalizácie negatívnych vplyvov na životné prostredie s cieľom jej zachovania pre budúce generácie. Na Slovensku sa nachádza dostatok prírodných zdrojov pitnej vody a jej kvalita je dlhodobo na vysokej úrovni. Napriek tomu je z dôvodu postupného úbytku tohto strategického zdroja potrebné na globálnej, regionálnej, ale i lokálnej úrovni aplikovať prístupy efektívneho riadenia vodného hospodárstva.

Za riadenie vodného hospodárstva sú v rámci SR zodpovedné nasledujúce orgány a inštitúcie:

 • Ministerstvo životného prostredia SR,
 • Inšpekcia životného prostredia,
 • krajské a obvodné úrady životného prostredia,

Okrem uvedených orgánov a inštitúcií majú v oblasti vodného hospodárstva osobitné postavenie aj Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. či Slovenský hydrometeorologický ústav.

            Efektívne riadenie a rozvoj vodného hospodárstva úzko súvisia s vhodne nastavenou vodohospodárskou politikou. Štátna vodohospodárska politika predstavuje súbor princípov a zásad praktického používania nástrojov a opatrení na ochranu a hospodárenie s vodou. Strategickými cieľmi vodohospodárskej politiky SR sú predovšetkým:

 • skvalitnenie starostlivosti o vodné zdroje a vodohospodársku infraštruktúru vrátane naplnenia právnych predpisov EÚ (rozvoj zdrojov vody a trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a ich ochrana, ochrana mokradí a revitalizácia vodných biotopov, využívanie hydroenergetického potenciálu, využívanie geotermálnej energie a pod.),
 • vytváranie predpokladov na zabezpečenie bezproblémového zásobovania obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a efektívnu likvidáciu odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie (zvyšovanie podielu obyvateľov zásobovaných verejnými vodovodmi dokončením rozostavaných vodovodov, výstavbou nových vodovodov a realizáciou opatrení na odstránenie nedostatkov v problémových vodovodoch, rozvoj kanalizácií),
 • prevencia pred negatívnymi dopadmi extrémnych hydrologických situácií (ochrana pred povodňami, prevencia pred dôsledkami sucha, adaptácia na zmenu klímy),
 • skvalitnenie činnosti odborných vodohospodárskych organizácií (výkon štátnej vodnej správy a zdokonaľovanie právnych nástrojov, správa povodia – integrovaný manažment povodia, vodné plánovanie, veda, výskum a normatívna činnosť vo vodnom hospodárstve).

            Vodné hospodárstvo má na Slovensku dlhodobú tradíciu, sprevádzanú poskytovaním kvalitného vzdelávania. Napriek tomu v súčasnosti čelí nízkemu záujmu mladých ľudí o štúdium a prácu v tejto oblasti. Sektor vodného hospodárstva v SR je tak charakterizovaný nedostatkom pracovnej sily a vysokým priemerným vekom zamestnancov v tomto sektore.

            V oblasti životného prostredia je v dnešnej dobe mimoriadne dôležitou a často diskutovanou problematika odpadov. Z hľadiska rizík a ohrození, ktoré so sebou neustále zvyšujúca sa tvorba odpadu prináša, je nevyhnutné riešiť túto problematiku na globálnej úrovni. Odpad je podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Otázky obmedzovania vzniku odpadu a nakladania s ním rieši odpadové hospodárstvo.

            Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. Zameriava sa na zhodnocovanie odpadov ich recykláciou, opätovným použitím alebo ich využívaním ako zdroju energie. Zároveň je jeho úlohou zabezpečovať zneškodňovanie odpadov spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a šetrným k životnému prostrediu.

            V rámci nakladania s odpadom ide o zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania. V regiónoch Slovenska sú zavedené systémy zberu, separovaného zberu a spätného odberu odpadov. Zhodnocovanie odpadov vedie k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov. Na Slovensku existujú dostatočné kapacity na zhodnocovanie niektorých druhov odpadov, na našom území možno nájsť vyše 500 prevádzkovateľov venujúcich sa zhodnocovaniu odpadov rôznymi spôsobmi. Zariadeniami na zneškodňovanie odpadov sú skládky a spaľovne odpadov. Najpoužívanejším spôsobom nakladania s odpadmi v SR je ich skládkovanie. Odpady, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním, sa ukladajú na skládky troch tried: skládky odpadov na interný odpad, na nebezpečný odpad a na odpad, ktorý nie je nebezpečný. V SR je v súčasnosti v prevádzke vyše 110 skládok odpadov, ich kapacita je u nás dostatočná. Mnohé skládky museli počas uplynulých rokov ukončiť prevádzku, nakoľko nespĺňali prísne legislatívne kritériá, vychádzajúce zo smerníc a nariadení platných v rámci Európskej Únie. V oblasti spaľovania odpadov spĺňa zákonné podmienky na Slovensku 15 spaľovní a 4 zariadenia na spoluspaľovanie odpadov. Z uvedených 15 spaľovní 2 spaľujú ostatný odpad, 5 spaľuje nebezpečný priemyselný odpad a 8 nemocničný odpad.

            Základnou zásadou uplatňovanou v odpadovom hospodárstve SR je zásada „platí znečisťovateľ“, ktorá hovorí o tom, že náklady na zneškodňovanie odpadu znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie vykonáva. Pri nakladaní s odpadom je zároveň potrebné zohľadňovať princípy blízkosti (za účelom eliminácie možných negatívnych vplyvov prepravy, a to najmä nebezpečných odpadov, do vzdialených zariadení na nakladanie s odpadmi) a sebestačnosti (predovšetkým v rámci zneškodňovania odpadov). Pri budovaní a prevádzkovaní zariadení na nakladanie s odpadmi je potrebné uplatňovať požiadavku najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov, ktoré by zabezpečili minimálne dopady na životné prostredie.

            Za riadenie odpadového hospodárstva sú v rámci SR zodpovedné nasledujúce orgány a inštitúcie:

 • Ministerstvo životného prostredia SR,
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia,
 • krajské a obvodné úrady životného prostredia,

Orgánmi štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve sú Slovenská inšpekcia životného prostredia, krajské a obvodné úrady životného prostredia, Štátna energetická inšpekcia (vo vzťahu k zariadeniam kontaminovaným PCB, ktoré ešte nie sú odpadom), Slovenská obchodná inšpekcia (vo vzťahu k akumulátorom, batériám a elektrozariadeniam vo fáze výrobku a zákonu o obaloch), obce (vo vzťahu prejednávaniu priestupkov) a colné orgány (vo vzťahu k cezhraničnej preprave odpadov). Sídlami 8 krajských a 46 obvodných úradov životného prostredia sú Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice.

            Odpadové hospodárstvo je financované z verejných a súkromných zdrojov. Verejné zdroje predstavujú predovšetkým prostriedky z Operačného programu Životné prostredie, ktoré zahŕňajú financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, zo štátneho environmentálneho fondu a z poplatkov za komunálne a stavebné odpady. Súkromné zdroje predstavujú najmä financie z Recyklačného fondu, zriadeného na podporu zberu, zhodnocovania a spracovávania odpadov, financie z privátnych organizácií a súkromné zdroje pôvodcov a držiteľov odpadov.

            Na základe zákona o odpadoch sú vypracovávané programy odpadového hospodárstva. Programy sú vytvárané na troch úrovniach: na celoštátnej úrovni, na úrovni kraja a na úrovni obcí či jednotlivých organizácií a pôvodcov odpadov. V týchto programoch sú okrem iného uvádzané ciele v oblasti odpadového hospodárstva vrátane opatrení na ich dosiahnutie. Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR je minimalizovať negatívne účinky vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Medzi významné strategické ciele možno zaradiť znižovanie odpadu ukladaného na skládky. Nemenej dôležitým cieľom je uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva (ktorá je definovaná v článku 4 rámcovej smernice o odpade a určuje priority v oblasti odpadového hospodárstva):

 1. predchádzanie vzniku odpadu,
 2. príprava odpadu na jeho opätovné použitie,
 3. recyklácia,
 4. iné zhodnocovanie odpadu (napr. energetické zhodnocovanie),
 5. zneškodňovanie odpadu.

V rámci hlavných cieľov odpadového hospodárstva SR sú v súlade s požiadavkami európskej legislatívy stanovené špecifické ciele osobitne pre jednotlivé druhy odpadov (pre komunálny odpad, biologický odpad, elektroodpad, odpad z obalov, použité batérie a akumulátory, staré vozidlá, opotrebované pneumatiky, stavebný a demolačný odpad, odpad s obsahom PBC a zariadenia kontaminované PBC, odpadové oleje).

            Pre správne nakladanie s odpadmi je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné informovanie spoločnosti a zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľstva. Za týmto účelom sú na úrovni štátnej správy a pod ňu spadajúcimi odbornými organizáciami realizované informatívne a vzdelávacie kampane zamerané na samosprávy, podnikateľov v odpadovom hospodárstve, výrobcov vybraných výrobkov a ich distribútorov a širokú verejnosť.

Množstvo vzniknutého odpadu za jeden rok v podmienkach SR predstavuje zhruba 8,5 milióna ton a má stúpajúcu tendenciu. V rámci produkcie komunálneho odpadu dochádza k jeho medziročnému poklesu, avšak situácia v oblasti nakladania s ním stále nie je ideálna. SR v súlade s environmentálnou politikou podporuje a aj v budúcnosti bude podporovať aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré vedú k obmedzovaniu vzniku odpadu a k ochrane životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

Dôležitá legislatíva v oblasti vody, odpadu a životného prostredia:

 • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
 • Zákon č. 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe v znení zákona č. 39/2013 Z.z.
 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
 • Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Užitočné odkazy:

            http://www.minzp.sk/

            http://www.sazp.sk/

            http://www.enviroportal.sk/

            http://www.sizp.sk/

            http://www.vuvh.sk/

            http://www.svp.sk/

            http://www.shmu.sk/

            http://www.zzvh.sk/

http://www.avssr.sk/

http://www.apoh.sk/

Použité zdroje:

            Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2013

            Životné prostredie Slovenskej republiky v rokoch 2000 – 2012 v kocke

            Vodné hospodárstvo v Slovenskej republike v roku 2013

Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015

            Voda ako zložka životného prostredia v Slovenskej republike k roku 2010

            Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011– 2015

            Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

            Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007 – 2013

           

           

           

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie