Sektorová rada Energetika, plyn a elektrina

 • O sektore
 • Zoznam členov sektorovej rady
 • Zoznam garantovaných zamestnaní
 • Aktuality z odvetvia
 • Dokumenty na stiahnutie
 • Fotogaléria

Energetika je odvetvím národného hospodárstva zamerané na výrobu, získavanie, premenu, distribúciu a využitie jednotlivých foriem energie. Ide hlavne o výrobu elektrickej energie v elektrárňach, jej distribúciu prostredníctvom prenosovej sústavy a v neposlednom rade o ťažbu, distribúciu a využitie uhlia, ropy, zemného plynu, jadrového paliva či dreva na tieto účely.

DRUHY ELEKTRÁRNI A PROCES VÝROBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Prvé elektrárne na Slovensku

Prvé prípady využitia elektrickej energie na území Slovenska sa objavili koncom devätnásteho storočia. Prvá elektráreň na území Slovenska bola uvedená do prevádzky v roku 1884 v mlyne S. Ludwiga v Bratislave a v roku 1889 začala v Krompachoch pracovať prvá vodná elektráreň s výkonom 22kW.

Na Slovensku sa elektrická energia vyrába najmä v jadrových, tepelných a vodných elektrárňach. Len malým percentom sa na výrobe podieľajú iné elektrárne (veterné, slnečné a pod.).

Atómové (jadrové) elektrárne

Jadrová energia je založená na väzobných silách atómového jadra. Dá sa uvoľniť jadrovou reakciou, teda štiepením ťažkých jadier alebo zlučovaním (fúziou) veľmi ľahkých jadier. Teplo uvoľnené v reaktore atómovej elektrárne potom zohrieva vodu, ktorá sa mení na vysokotlakú paru a roztáča turbogenerátor vyrábajúci elektrinu.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=FrxrPCPWhgM

Slovenská republika má dva komplexy jadrových elektrární, a to:

 • Atómové elektrárne Bohunice – Komplex pozostáva z troch zariadení (jadrových elektrární) Bohunice A – 1, Bohunice V – 1 (blok 1 a 2) a Bohunice V – 2 (blok 3 a 4 ). S súčasnosti sú aktívne len bloky 3 a 4. V2 je vybudovaná v súlade s celosvetovým trendom zvyšovania jadrovej bezpečnosti. Jej bloky boli uvedené do prevádzky v rokoch 1984 a 1985. Elektrická energia sa vyrába v dvoch blokoch, ktoré boli k energetickej sieti postupne pripojené v rokoch 1984 až 1985. Atómová elektráreň V2 prešla na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.
 • Atómové elektrárne Mochovce Prvý a druhý blok boli uvedené do prevádzky v roku 1998 a 1999 a majú plánovanú životnosť do roku 2058 resp. 2060. Dostavba tretieho a štvrtého bloku podľa Úradu jadrového dozoru SR plánovaná na rok 2016 a 2017.

Atómové (jadrové) elektrárne dodávajú až 53% elektriny na Slovensku.

Vodné elektrárne

Vodná energia je technicky využiteľná potenciálna (polohová), kinetická (pohybová) alebo tepelná (vnútorná) energia všetkého vodstva na Zemi. Na elektrinu sa premieňa vo vodných elektrárňach, keď pri spáde naráža na lopatky obežného kolesa roztáča turbínu a v generátore vzniká prúd. Tento obnoviteľný zdroj energie však zároveň slúži ako chladivo i nosič tepla vo väčšine ostatných elektrární, kde sa po zohriatí mení na paru a roztáča parnú turbínu.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=0RfHWTP1o_s

Najväčšie vodné elektrárne na Slovensku:

 • Vodná elektráreň Gabčíkovo (720 MW) – najväčšia vodná elektráreň na Slovensku s priemernou ročnou výrobou okolo 2200GWh,
 • Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh – slúži na poskytovanie podporných služieb pre elektrizačnú sústavu, s ich prevádzkou sa počíta aj po roku 2035,
 • PVE Liptovská Mara (198,00 MW),
 • Vodné elektrárne Mikšová (93,60 MW),
 • Nosice (67,50 MW), 
 • Ružín (60,00 MW).

            Reálne sa hydroenergetický potenciál Slovenskej republiky využíva na úrovni cca 57,5%.

Tepelné elektrárne

Výroba elektrickej energie v tepelnej elektrárni je charakteristická tým, že hlavným zdrojom jej výroby je spaľovanie uhlia, plynu alebo mazutu. V kotle sa vyrába para, ktorá poháňa turbínu pripojenú k alternátoru. Premena tepelnej energie na elektrickú vzniká parným cyklom.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=MwSOGo7Ixdg

Výber tepelných elektrární na Slovensku:

 • Tepelné elektrárne Vojany - závod pozostáva z dvoch energetických výrobní: Elektrárne Vojany I (6 x 110 MW) a Elektrárne Vojany II (6 x 110 MW). Celkovým inštalovaným výkonom 1320 MW predstavuje SE – EVO najväčšiu tepelnú elektráreň na Slovensku.
 • Tepelné elektrárne Nováky - na výrobu elektriny využíva hnedé uhlie vyťažené na Slovensku, hlavne v regióne Hornej Nitry.
 • Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO - patrí medzi najväčších výrobcov a distributérov tepla vo forme horúcej vody a pary v sústave centralizovaného zásobovania teplom na Slovensku,
 • Bratislavská teplárenská, a. s. – závod uprednostňuje kombinovanú výrobu elektrickej a tepelnej energie „kogeneráciu“, pri maximálnej účinnosti využitia energetických palív.

Od roku 2009 Slovenské elektrárne vyrábajú elektrickú energiu spoluspaľovaním biomasy v elektrárni vo Vojanoch na východnom Slovensku a od roka 2011 v elektrárni v Novákoch. Čiernouhoľný blok s výkonom 110 MW pri spoluspaľovaní biomasy vo fluidných kotloch vo Vojanoch môže ročne ušetriť približne 21 000 ton emisií oxidu uhličitého. 

Fotovoltické elektrárne

 Solárna energia je najrozšírenejšou na zemskom povrchu (nie však v hĺbkach Zeme). Fotosyntézou sa transformuje do stromov, do fosílnych palív, ktoré vznikli z odumretých rastlín a tiel živočíchov. Slnko ohrieva vzduch a moria, v dôsledku čoho prebieha životodarný kolobeh vody (dažde a rieky) a vzdušných prúdov (vietor). V energetike sa slnečné žiarenie využíva ako zdroj tepla na premenu vody na paru poháňajúcu turbíny (solárne termálne elektrárne) alebo na elektrinu sa premieňa priamo energia fotónov dopadajúcich na fotovoltické panely (fotovoltické elektrárne).

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=JlOMq_h7jy0

Fotovoltické elektrárne na Slovensku:

 • Mochovce – na pozemku pri atómovej elektrárni je umiestnených 4 136 panelov.  Pri výkone jedného panelu 230 Wp je celkový inštalovaný výkon elektrárne 0,95 MWp (MW peak – výkon solárneho panela pri štandardizovanej hustote žiarenia 1 kW/m2) .
 • Vojany - na pozemku tepelnej elektrárne je umiestnených 3 402 panelov. Celkový inštalovaný výkon je rovnaký ako v prípade Mochoviec, a to 0,95 MWp.


Preprava, DISTRIBÚCIA A PREDAJ ENERGIÍ NA SLOVENSKU

Segment elektrickej energie

Prenos elektrickej energie od výrobcu k spotrebiteľovi zabezpečuje distribučná elektrická sieť. Slovenská elektrizačná prenosová sústava zabezpečuje rozvodnú sieť 220kV a 400kV. Rozvody napätia 110kV a nižšie zabezpečujú tri najväčšie distribučné spoločnosti na Slovensku:

 • Západoslovenská energetika (ZSE)
 • Stredoslovenská energetika (SSE)
 • Východoslovenská energetika (VSE)

Segment plynárenstva 

 • Slovenský plynárenský priemysel – ako najdôležitejší dodávateľ zemného plynu na Slovensku dosiahol v predaji plynu celkový trhový podiel 66%, čo značí, že zákazníci si kúpili spolu 3,28 miliárd metrov kubických plynu. Od roku 2012 SPP pôsobí aj na trhu s elektrickou energiou.
 • Eustream – zabezpečuje prepravu zemného plynu (plynárenská križovatka strednej Európy). Od roku 1972 prepravila viac ako 2,3 bilióna metrov kubických zemného plynu.
 • SPP -distribúcia, a.s. – vlastní a prevádzkuje plynárenskú distribučnú sieť na území Slovenskej republiky s dĺžkou viac ako 33 000 km. Prostredníctvom nej zabezpečuje distribúciu zemného plynu v objeme cca 98% celkového distribuovaného objemu zemného plynu do viac ako 1,5 milióna odberných miest, čo je viac ako 94% populácie s prístupom k zemnému plynu.

Použité zdroje:

 1. Hajko, V. a kol.: Encyklopédia Slovenska E-J (II. zväzok). Bratislava: Veda, 1978.
 2. http://www.seas.sk/
 3. https://sk.wikipedia.org/
 4. http://www.energie-portal.sk/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie