Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo

  • O sektore
  • Zoznam členov sektorovej rady
  • Zoznam garantovaných zamestnaní
  • Aktuality z odvetvia
  • Dokumenty na stiahnutie
  • Fotogaléria

Strojársky a automobilový priemysel v SR

Strojárstvo a automobilový priemysel je kľúčové odvetvie národného hospodárstva, ktorého význam stále rastie. V súvislosti s novými investíciami a ďalším rozvojom sa ako jeden z rozhodujúcich faktorov uvádza kvalita pracovnej sily, ktorá bola najmä v predchádzajúcom období považovaná za našu komparatívnu výhodu v boji o nové investície, pracovné miesta.

V roku 2014 bolo v tomto odvetví celkovo zamestnaných viac ako 183 000 zamestnancov, čo predstavuje  takmer 10 % všetkých zamestnancov v SR. Počtom zamestnancov je to jednoznačne dominantné odvetvie slovenského priemyslu. V porovnaní s rokom 2012 tento počet narástol o takmer 10 000 zamestnancov. Väčší nárast bol zaznamenaný len v sektore Obchod, gastronómia a cestovný ruch. V roku 2014 sa podarilo prekonať úroveň počtu zamestnancov z predkrízového roku 2008. Najvyšší podiel na zamestnanosti mal tento sektor v okresoch Skalica, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žarnovica a Detva.

Celkovo 54 % zamestnancov pracuje u zamestnávateľov s 500 a viac zamestnancami. Vo firmách do 99 zamestnancov pracuje 20 % zamestnancov. Najpočetnejšími skupina pracovníkov sú Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, Operátori a montéri strojov a zariadení a Technici a odborní pracovníci. Podľa vzdelania dominujú v tomto odvetví vyučení zamestnanci, ktorých je viac ako jedna tretina. Nasledujú vyučení zamestnanci s maturitou, ktorých je 21 %. Uvedené údaje dokumentujú, ako dôležité sú pre firmy pôsobiace v tomto sektore osoby so stredoškolským vzdelaním.

 

Priemerný vek zamestnanca dosiahol v roku 2014 úroveň 40,5 roka, čo je o 2,5 roka menej, ako je celoslovenský priemer. Nižší priemerný vek dosahuje sektor Informačných technológií a telekomunikácií, v ktorom priemerný vek dosahuje len 38,5 roka. Uvedené čísla dokazujú, že tento sektor absorbuje veľmi veľa mladých ľudí po ukončení prípravy na povolanie. Priemerná doba zamestnania je na úrovni 7,9 roka, čo možno považovať za podpriemernú hodnotu v SR. Každý piaty zamestnanec však pracuje u svojho zamestnávateľa viac ako 10 rokov.

Priemerná hrubá mesačná mzda bola v roku 2014 na úrovni 1 083 eur, čo je o 106 eur viac, ako je celoslovenský priemer. Najviac zamestnancov poberá mzdu v rozmedzí 700 až 849 eur. Mzda špecialistov v tomto sektore sa vyšplhala v roku 2014 v SR na úroveň 1 489 eur. Ako je štandardom, v Bratislavskom kraji je priemerná hrubá mesačná mzda v tomto sektore o takmer 50 % vyššia. Naopak mzdy sú najnižšie v Prešovskom kraji, a to na úrovni 834 eur. Priemerný hodinový zárobok dosahoval výšku 6,19 eur.

 

Zdroje:

Databázy spoločnosti TREXIMA Bratislava

Štatistický úrad SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie