Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 • O sektore
 • Zoznam členov sektorovej rady
 • Zoznam garantovaných zamestnaní
 • Aktuality z odvetvia
 • Dokumenty na stiahnutie
 • Fotogaléria

Všeobecné informácie a výzvy

Hutníctvo na Slovensku ale aj v ostatných členských štátoch Európskej únie je povinné dodržiavať vysoké ekologické a s tým spojené investičné požiadavky vyplývajúce z príslušných nariadení Európskej komisie a je v značnej konkurenčnej nevýhode v porovnaní s producentmi štátov, ktorí nie sú obmedzovaní dodržiavaním príslušných noriem v oblasti emisií.

Akčný plán pre oceliarsky priemysel, ktorý prijala Európska komisia a ciele týkajúce sa politiky Európskej únie v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 vystavujú hutnícky priemysel vážnemu riziku. Konkurencia mimo EÚ nie je nútená znášať dodatočné investičné náklady spojené s jej plnením, pričom už v súčasnosti je náš priemysel globálnym lídrom v energetickej efektívnosti a uhlíkovej náročnosti výroby. Dôkazom toho je to, že európsky priemysel nie je nepriateľom environmentálnych zámerov a cieľov súvisiacich s klímou.

Z dôvodu eliminovania hrozby premiestňovania hutníckej výroby mimo priestor Európskej únie je potrebné riešiť, resp. upraviť na národnej úrovni aj úrovni Európskej únie dopad environmentálnej legislatívy na ceny energií, keďže v súčasnosti európsky priemysel platí dva až trikrát vyššie ceny za elektrinu a plyn, ako naši najväčší konkurenti mimo EÚ.

Hutníci na Slovensku akceptujú snahy orgánov Európskej únie v oblasti environmentu, za kľúčové však považujú nastoliť rovnováhu medzi priemyselnou, energetickou a klimatickou politikou EÚ s cieľom zachovať a zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

Hutníctvo železných kovov

 1. S. Steel Košice, s.r.o., Košice

je najväčšou privátnou zamestnávateľskou organizáciou na Slovensku v tomto odvetví.  Na úseku výroby bol v roku 2014 zaznamenaný rekordne nízky výpadok materiálu z kvalitatívnych dôvodov.

V oblasti ochrany životného prostredia U. S. Steel pokračuje v úsilí minimalizovať dopad výrobnej činnosti na ekológiu.  Už siedmy rok po sebe, neregistrujú žiadne prekročenie limitov pri prevádzkovaní technologických a výrobných zariadení ani udelenie pokuty v tejto oblasti.

Dôraz sa kladie na implementáciu viacerých najlepších dostupných techník, najmä v oblasti redukcie emisií tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia, s cieľom dodržať požiadavky slovenskej aj EU legislatívy. Ochrana životného prostredia je zakotvená v Politike kvality, environmentálnej a energetickej politike.

Hospodársky výsledok spoločnosti, napriek pretrvávajúcim nepriaznivým vonkajším okolnostiam (útlm stavebnej činnosti, nadbytok výrobných kapacít ocele, medzinárodná politická situácia) bol po negatívnom výsledku v roku 2013 opäť pozitívny a spoločnosť dosiahla v  roku 2014 kladný hospodársky výsledok a zachovala sa zamestnanosť v podniku.

Ročná kapacita výroby U. S. Steel Košice, s.r.o. je 4,5 mil. ton ocele.

 1. S. Steel Košice prevádzkuje dve koksárenské batérie, tri vysoké pece, štyri kyslíkové konvertory na výrobu ocele, dve zariadenia pre plynulé odlievanie ocele, teplú valcovňu, studenú valcovňu, poklopovú žiháreň, tri pozinkovacie linky, dve pocínovacie linky, tri linky na výrobu plechov pre elektrotechnický priemysel, lakoplastovaciu linku, dve linky na výrobu špirálovo zváraných rúr a prevádzku na výrobu panelových radiátorov.
 2. S. Steel Košice, s.r.o. má aj mnoho ďalších priečnych a pozdĺžnych deliacich liniek a zariadení na finálnu úpravu plochých valcovaných výrobkov.

Spoločnosť prevádzkuje výskumné centrum podporuje aktivity súvisiace s výrobou koksu, ocele, prístrojovým vybavením a ekológiou.

Výrobný program:

 • široká škála za tepla a za studena valcovaných výrobkov,
 • výrobkov s povrchovou úpravou vrátane pozinkovaných, lakoplastovaných, pocínovaných plechov a plechov pre elektrotechnický priemysel,
 • radiátory a špirálovo zvárané rúry.

V roku 2014 zamestnával 10 309 pracovníkov.

Železiarne Podbrezová, a.s.

sa radia k najstarším hutníckym spoločnostiam v strednej Európe a ich vznik sa datuje od roku 1840. Železiarne Podbrezová sú jedna z mála fabrík, ktorá viac ako storočie využíva na výrobu elektrickej energie pôvodné zariadenia malých vodných elektrární. Železiarne Podbrezová vďaka výrobnému programu a špičkovej úrovni technologických zariadení ako aj vysoko kvalitnému pracovnému kolektívu a filozofii, na základe ktorej sú riadené, si udržali postavenie jedného z lídrov v rámci európskych a svetových producentov bezšvíkových oceľových rúr.

Železiarne Podbrezová a. s. sú integrovaným výrobcom ocele a oceľových bezšvíkových rúr.

     

S konsolidovaným obratom vo výške takmer 500 mil. EUR patrí skupina spoločností Železiarne Podbrezová Group medzi 15 najväčších podnikateľských subjektov na Slovensku.

Spoločnosť zamestnávala takmer 7 000 ľudí na Slovensku, v Českej republike, Španielsku, Taliansku, Poľsku a Nemecku.  Skupina sa stala nielen dodávateľom oceľových rúr, ale vstúpila i na pole metalurgie a ťažkého strojárstva. Stala sa dodávateľom technologických celkov pre metalurgiu, strojárstvo, automobilový i potravinársky priemysel.

Ročná výroba spoločnosti je 160 000 ton oceľových bezšvíkových rúr, čím sa spoločnosť radí k popredným výrobcom oceľových rúr v Európe. Pod značkou ŽP Group sú združené výrobné závody v Slovenskej, Českej republike a Španielsku. Predaj spoločnosti je realizovaný v 50 krajinách sveta a to cez vlastnú predajnú a marketingovú sieť.

Výskumno-vývojové centrum patriace do skupiny je zárukou napredovania a rozvoja výrobkov a výrobných technológií.

V roku 2013 zrealizovali 2 významné investičné akcie:

 • výmenu zariadenia na plynulé odlievanie ocele za moderné od fy Danieli, ktoré umožnilo skvalitniť výstupy v oceliarni
 • vybudovanie nového odprašovacieho zariadenia elektrickej oblúkovej peci.

ŽP exportuje viac ako 90% svojej produkcie do zahraničia. Hospodársky výsledok, zisk po zdanení, za rok 2014 reprezentoval čiastku 7,328 mil. €.

Výrobný program:

V roku 2014 zamestnávali 3 229 pracovníkov.

SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. Strážske

Začiatkom septembra 2007  začala budovať spoločnosť Slovakia Steel Mills fabriku s cieľom prevádzkovať najmodernejšiu oceliareň a valcovňu a stať sa lídrom vo výrobe vysoko kvalitnej ocele a predaji oceľových výrobkov. V  roku 2011 uviedli do prevádzky obe výrobné časti.

Oceliareň bola zameraná na výrobu betonárskej ocele. Technologický koncept použitého zariadenia je klasifikovaný ako „minioceliareň“.

Základom technológie je výroba ocele v elektrickej oblúkovej peci zo železného šrotu. Tekutá oceľ je následne legovaná v panvovej peci, kontinuálne odlievaná do oceľových sochorov a valcovaná za tepla na stavebnú rebierkovú oceľ v tyčiach a zvitkoch, taktiež vyrábajú za tepla valcovaný hladký drôt vo zvitkoch.

V dôsledku utlmenia stavebníctva a problémom s odbytom výrobkov sa dostala do hospodárskych problémov a po súdnom zamietnutí žiadosti o reštrukturalizáciu sa dostala spoločnosť do konkurzu.

V rokoch 2012 – 13 zamestnávala do 500 zamestnancov.

Výrobný program:

Hutníctvo neželezných kovov

 

Hliník

Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom

Založené 7. júna 1993, plná prevádzka od roku 1996. V prvom roku vyrobili 112 tis. t primárneho hliníka, v r. 2014 vyrobili 167 600 ton tekutého kovu.

Rok 2014 bol prvým rokom, keď spoločnosť fungovala s novými podmienkami pre dodávku elektrickej energie. V prvom roku tejto etapy potvrdila svoju životaschopnosť a aj pri zmenených podmienkach dokázala dosiahnuť pozitívne výsledky.

V roku 2014 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po prvý raz v histórii, nemali pracovný úraz u vlastného zamestnanca ani zamestnanca dodávateľa. Historicky vyrobili v spoločnosti najviac tekutého kovu a docielili najnižšiu spotrebu elektrickej energie na tonu vyrobeného hliníka. V objeme vyrobených produktov vo finalizačnom procese dosiahli druhý najväčší objem v histórii, pričom ani na jeden výrobok nezaznamenali reklamáciu.

Export tvoril v roku 2014 viac ako 72% z celkového objemu predaja.

Napriek tomu, že rok 2014 bol charakterizovaný veľkým nárastom cien vstupov, docielili lepšie finančné výsledky ako boli predpoklady pri tvorbe obchodného plánu.

V roku 2015 zamestnávajú 485 pracovníkov.

Výrobný program:

 • čapy na prietlačné lisovanie,
 • primárne zlievarenské zliatiny,
 • vopred vypálené anódy.

Meď

Kovohuty (Krompachy)

Spoločnosť Kovohuty, a. s., vznikla v roku 2000 a stavia na dlhodobých tradíciách v regióne Spiša, ktorý sa vyznačuje dlhodobou hutníckou tradíciou. siahajúcou až do 14. storočia. 4. apríla 2012 sa Kovohuty, a. s., spolu s materskou spoločnosťou Montanwerke Brixlegg AG, včlenili do švajčiarskej skupiny UMCOR AG, ktorej dcérska spoločnosť UMCOR Holding GmbH, Viedeň sa stala ich vlastníkom.

UMCOR AG je švajčiarska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na obchodovanie s neželeznými kovmi a pôsobí po celom svete.

Hlavným poslaním spoločnosti je efektívne získavanie medi z recyklovaných surovín, ich opätovné prinavrátenie do výrobného cyklu.

V roku 2014 zamestnávali 139 pracovníkov.

Výrobný program:

 • medené anódy.
 • medený drôt.

Kovohuty Dolný Kubín, s.r.o., Dolný Kubín

Spoločnosť vznikla v r. 1996 s hlavným zameraním na výrobu práškovej metalurgie – ferozliatin, mletých ferozliatin a neželezných práškov.

Výrobky sa používajú v recyklácii – FeSi prášky v zváračskom priemysle a na sekundárnom trhu automobilového priemyslu – náhradné diely pre automobily.

Export výrobkov do zahraničia predstavoval v roku 2014 85%.

V roku 2014 zamestnávala 116 pracovníkov.

Výrobný program:

 • atomizované ferozliatiny,
 • mleté ferozliatiny,
 • neželezné prášky.

Ferozliatiny

OFZ, a.s., Istebné

OFZ je jediný slovenský producent ferozliatin, patrí medzi popredných výrobcov v strednej Európe. História spoločnosti siaha až do roku 1952, kedy boli vyrobené prvé ferozliatiny na Slovensku.

Rok 2014 prežila akciová spoločnosť v ťažkých vonkajších podmienkach zapríčinených medzinárodnou politickou situáciou. Výrazne pocítila sankcie Európskej únie voči Ruskej federácii. Ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny spôsobil, že ukrajinský výrobcovia ferozliatin preorientovali predaj svojich výrobkov z ruského trhu na trh európsky.

Výroba ferozliatin na Ukrajine sa zvýšila o 30 percent, ich import do Európskej únie o polovicu, v dôsledku čoho stratili OFZ pozície na tradičných trhoch.

Výrobky OFZ nedokážu konkurovať lacným ukrajinským ferozliatinám pre drahú elektrickú energiu, ktorá tvorí až 40 percent výrobných nákladov hutníckeho závodu.

Súbeh nepriaznivých vonkajších okolností v roku 2014 a pretrvávajúcich aj v roku 2015 sa výrazne podpísal na poklese výroby a s tým súvisiacej zamestnanosti, keď prechodne znížili počet zamestnancov o pätinu a spoločnosť využívala výrobné kapacity na 40%.

Vedenie podniku hľadá rezervy a investuje do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou ako aj diverzifikácie výroby, čo je spojené s dodatočnými finančnými nákladmi. Za kľúčové pre zachovanie a rozvoj výrobného podniku OFZ považuje cenu elektriny na úrovni svojich európskych konkurentov, ktorí majú ceny podstatne nižšie.

V súčasnosti rozpracováva OFZ plány na likvidáciu ekologických záťaží po starom hutníckom závode spojenú s exploatáciou úžitkových surovín.

„Súčasné pomery v zlievarňach a v kováčňach  SR“

ZLIEVARNE:

Európsky zlievarenský priemysel je tretí najväčší na svete vo výrobe železných odliatkov a druhý najväčší vo výrobe neželezných odliatkov. Nemecko, Francúzsko a Taliansko sú tri najviac produkujúce krajiny v Európe, Španielsko prevzalo štvrté miesto po Veľkej Británii.

Päť krajín s najväčšou produkciou vyrába spolu viac ako 80 % celkovej európskej produkcie. Hoci objem výroby zostal v posledných piatich rokoch pomerne stabilný, došlo k poklesu v celkovom počte zlievarní (okolo 3000), čo sa odráža aj v poklese zamestnanosti (okolo 260 000 ľudí). Zlievarenský priemysel v EU je prevažne odvetvím malých a stredných podnikov, kde 80 % spoločností zamestnáva menej ako 250 pracovníkov.

Pomery v zlievarenskom priemysle SR kopírujú európske trendy, s miernymi modifikáciami. Zlievarne fungujúce na Slovensku možno rozdeliť zhruba do troch skupín – jednu časť tvoria pôvodné zlievarne sprivatizované či nanovo založené slovenskými podnikateľmi, druhá významná časť sú zlievarne zakúpené zahraničnými subjektmi podnikajúcimi v zlievarenskej branži a dodávajúce odliatky automobilkám v EU a nie malú časť predstavujú zlievarne, ktorých vznik podnietil rozmach automobilového priemyslu v SR  a sú budované zahraničnými vlastníkmi na zelenej lúke. Práve zlievarne vyrábajúce odliatky  pre automobilový segment dosahujú rádové vyššie objemy výroby ako pôvodné zlievarne produkujúce skoro  80 % výroby na export do krajín EU.

Výroba odliatkov v SR má stabilný charakter, s mierne rastúcou tendenciou:

 • Výroba odliatkov zo sivej liatiny cca 25 000 t,
 • Výroba odliatkov z ocele cca 4 000 t,
 • Výroba odliatkov z tvárnej liatiny cca 17 000 t,
 • Výroba odliatkov z hliníka cca 43 000 t,
 • Výroba odliatkov z farebných kovov cca 1 000 t,

Spolu 90 000 t.

Zlievarne v SR sú na rôznej úrovni, čo sa týka technológie výroby odliatkov, aj objemu výroby, sú schopné vyrábať od drobných odliatkov zo zinku či mosadze (100 gramov) až po odliatky cez 500 kg u odliatkov zo sivej liatiny. Celkove však zlievarne boli v prevažnej miere výrazne zmodernizované, resp. zautomatizované a sú schopné z malým množstvom zamestnancov dosahovať vysoké výkony. Priemerne zamestnávajú 126 zamestnancov, ale je to podľa objemu výroby od 10 až po vyše 300. Mzdy pracovníkov v danom sektore značne kolíšu, hlavne podľa veľkosti zlievarne a charakteru vykonávanej práce a rozdiely môžu byť v stovkách eur. Priemerná mzda je okolo 800 €.

Výroba odliatkov na Slovensku ak nedôjde k výrazným poklesom výroby aut, či inej kríze je narastajúca a perspektívna, aj vďaka tomu, že zlievarne začali rozvíjať opracovanie odliatkov na konečný tvar a rozmery a dodávajú ich pripravené rovno na montáž do agregátov.

Zlievarne na báze Fe: 16

BALSSOS, Komjatice

EUROCAST s.r.o. Košice

FORIN Moldava nad Bodvou

DMK  Dubnica nad Váhom

RC Components Prakovce

STROJCHEM, a.s. Svit

WMJ Company, Martin

SMZ Kunová Teplica

VUZ Bratislava

Zlievareň ZABREŽ a.s.

ZLH Plus,  Hronec

Zlievareň SEZ Krompachy, a.s., Krompachy

ZLIEVAREŇ TRNAVA, s.r.o., Trnava

ZOL Kuzmice

ZPO, Trenčín

ZPL Cinobaňa

Zlievarne farebných kovov 36 (z toho zlievarne hliníka - 27)

ALCAST  Humenné

AMV Slovakia, Nové Zámky

AR Považská Bystrica

BCB Galanta

CCN Casting, Považská Bystrica

DOR, s.r.o, Považská Bystrica

FAGOR EDRLEN SLOVENSKO s.r.o. Žiar n. Hronom

FOUR TRADE a.s. Banská Štiavnica

FORIN Moldava nad Bodvou

HANDTMAN SLOVAKIA  s.r.o. Košice

HDO SK, Myjava

HOBES SLOVAKIA, Trebišov

ILLICHMANN SLOVAKIA, Žarnovica

KOVEX Beluša

M-CAST Považská Bystrica

MEDEKO CAST, Považská Bystrica

MOPS PRESS  Belá nad Cirochou

MWS Casting, Hliník nad Hronom

NEMAK SLovakia, a.s. Žiar nad Hronom

PIST, Lučenec

POLS, Plaveč nad Popradom

REGADA Prešov

ROTOBLANCE s.r.o. Banská Štiavnica

Samkang Diecasting SK,  Sereď

SCHUELE, Poprad

SLOVARM a.s.

SMZ Kunová Teplica

TATRAMAT QUASAR, Poprad

TEKSYS  Bratislava

VÝROBA ODL. - Gregor, Jastrabá

VUZ Bratislava

ZAL - Zlievareň Al, Kremnica

ZGH s.r.o. Myjava

FINALCAST s.r.o., Žiar nad Hronom

KOVÁČNE:

Kováčne v SR majú dlhoročnú tradíciu výroby zápustkových výkovkov (uzatvorené zápustkové kovanie), symetrického tvaru, kruhových alebo tvarových, ktoré po mechanickom opracovaní slúžia ako diely pre automobilový priemysel, všeobecné strojárstvo, ale aj poľnohospodársky, železničný a stavebný priemysel. V súčasnosti, podobne ako u zlievarní už začínajú vznikať kováčne aj na zelenej lúke.

Kované diely sa z odliatkami dopĺňajú v oblastiach, kde už mechanické vlastnosti odliatkov nepostačujú – namáhané diely motorov, prevodoviek, zavesenia kolies a systémov riadenia či bŕzd. Obecne sa však vyrábajú kované diely (napr. ložiská) pre celý strojárensky priemysel. Slovenský kováči dokážu vyrobiť výkovky od 0,5kg až po 25 kg. Podľa veľkosti kováčne sa počty zamestnancov pohybujú od 35 po 350.

Situácia v kováčskom priemysle je determinovaná tým, že Nemecko samotné vyrába vyše 50% výkovkov vyrobených v EU. Napriek tomu väčšina výkovkov slovenských kováčni sa na trhoch EU dokáže umiestniť a exportujú sa.

Kováčne v SR

BROCH ADLER SLOVAKIA Považský Chlmec

HKS Forge, Trnava

DMK  Dubnica nad Váhom

OMNIA KLF, Kysucké Nové Mesto

RUBIG Slovensko, Prievidza

TREVA Prakovce

Poznámky:

 1. Údaje o USSKe http://www.usske.sk/corpinfo/2014/USSK_AR_2014_SK.pdf
 2. Údaje o Železiarne Podbrezová http://www.zelpo.sk/e-brochure/zelpo/rocna_sprava/2014/en/index.html
 3. Údaje o Slovalco https://www.slovalco.sk/web/homepage_ns.nsf/mainFrameset?OpenFrameset
 4. Údaje o Kovohuty Krompachy http://www.kovohuty.sk/Sk/index.html
 5. Udaje o Kovohuty Dolný Kubín

www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/.../3555106

 1. Info o OFZ - verejne dostupné informácie
 2. Údaje o SSM Strážske http://www.ssmst.sk/

Prílohy:

prezentácia CZ-PL-SK – Jaroslav Raab (HŽ)

prezentácia CZ-PL-SK – Lubhor Kalafus (USSKe)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie