Sektorová rada Chémia a farmácia

 • O sektore
 • Zoznam členov sektorovej rady
 • Zoznam garantovaných zamestnaní
 • Aktuality z odvetvia
 • Dokumenty na stiahnutie
 • Fotogaléria

Chemický a farmaceutický priemysel – stav a prognózy vývoja

Všeobecne

Slovo chémia pochádza z egyptského slova keme, čo znamená svet. Chémia je veda o vlastnostiach, zložení, štruktúre, príprave, premenách a zákonitostiach prvkov, látok a ich zlúčenín. Centrom záujmu chémie sú chemické premeny látok (chemické reakcie), čiže chemické deje, pri ktorých sa atómy v dôsledku chemických väzieb spájajú do zoskupení atómov (molekuly, kryštály) alebo pri ktorých sa zoskupenia atómov rozpadajú na jednotlivé atómy alebo sa preskupujú na iné zoskupenia.

Pôvod chémie sa odvíja od poznania významu horenia, ktoré viedlo k metalurgii (vedný odbor zaoberajúci sa výrobou kovov a zliatin). Túžba po zlate priviedla ľudí k objavu procesov na jeho čistenie, hoci ešte nerozumeli základným princípom. Mnoho učencov verilo, že existuje spôsob ako transformovať lacnejšie kovy na zlato, čo umožnilo rozkvet alchýmie.

Hoci alchymisti zistili mnohé vlastnosti látok a chemické deje, ich objavy boli zväčša náhodné a nemohli byť podkladom na systematické triedenie poznatkov o prírode. Alchymisti opisovali svoje práce často nejasne, utajovali ich, čisté prírodovedné postupy podávali v súvislosti s mystikou, a tým ich zahaľovali do nezrozumiteľných a symbolických formulácií. Za prvých chemikov mnohí považujú stredovekých moslimov, pretože zaviedli precízne pozorovania, kontrolované pokusy a objavili množstvo chemických látok.

Hlavnou úlohou chémie v oblasti chemickej výroby je skúmať prírodné javy, pri ktorých látky vznikajú alebo sa rozkladajú, zisťovať podmienky chemických reakcií, sledovať úkazy sprevádzajúce reakcie, skúmať zloženie a vnútornú stavbu látky. Napokon je dôležité využívať výsledky skúseností laboratórnych výskumov a teoretických poznatkov na prípravu známych a nových látok potrebných pre prax, ale aj pre ďalšie vedecké bádanie.

Súčasný stav

Chemický priemysel vytvára širokú škálu produktov, ktoré postihujú prakticky všetky oblasti nášho života. Zatiaľ čo mnoho produktov z tohto odvetvia, ako čistiace prostriedky, mydlá a parfumy, sú nakupované priamo spotrebiteľmi, 70 % produkcie sa používa na výrobu produktov v iných priemyselných odvetviach, vrátane spracovania v ďalších odboroch chemického priemyslu.

Medzi hlavných odberateľov chemického priemyslu patria výrobcovia gumových a plastových produktov, spotrebného tovaru, textilný a odevný priemysel, strojársky a automobilový priemysel, papierenský priemysel, poľnohospodárstvo a pod. Chemický priemysel využíva širokú škálu surovín, počnúc vzduchom cez minerály až po ropu.

Chemický priemysel tvorí ročný obrat takmer 3600 miliárd amerických dolárov. Medzi najväčších celosvetových producentov v oblasti chémie patrí spoločnosti BASF, ExxonMobil, SABIC, Dow Chemical, Sinopec, Royal Dutch/Shell, DuPont, LyonellBasell, Mitsubishi Chemical, Bayer, INEOS, Total a ďalší. Medzi najvýznamnejších chemických výrobcov na Slovensku patria Slovnaft Bratislava, Duslo Šaľa, Saneca Pharmaceuticals Hlohovec, Matador Púchov, Chemosvit Svit, Fortischem Nováky, Chemolak Smolenice a ďalšie.

Pri hodnotení aktuálneho stavu je možné konštatovať rapídny nárast významu a sily ázijských producentov za posledných 15 rokov, čo dokumentujú aj tabuľky tržieb.

rok

2001

2011

Celkový predaj (mld $)

1829

3567

China

148

956

Európa (EU)

545

699

Zvyšok Ázie

256

671

Severná Amerika

505

610

Japonsko

196

228

Južná Amerika

82

196

Zvyšok sveta

97

207

zdroj: CEFIC

 

Tržby podľa krajín za rok 2011

Čína

956

USA

532

Japonsko

228

Nemecko

203

Južná Kórea

153

Brazília

114

Francúzsko

108

Taiwan

81

Rusko

73

Holandsko

72

Taliansko

68

Veľká Británia

60

zdroj: CEFIC

Pokiaľ ide o aktuálny stav chemického a farmaceutického priemyslu na Slovensku možno konštatovať, že situácia sa po „turbulentných“ deväťdesiatych rokoch 20. storočia relatívne stabilizovala a firmy majú stabilizovaný výrobný program, distribučné a logistické trasy a portfólio odberateľov. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečujú aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie. Celkom novým fenoménom za posledné dva roky je výrazný prepad segmentu farmaceutické výrobky a prípravky, ktorý až doteraz spravidla medziročne stúpal a dokonca i v čase krízy zaznamenal iba mierne oslabenie pozície. Táto nová skutočnosť je pravdepodobne dôsledkom reštrukturalizácie vo vnútri segmentu na Slovensku.   Zlepšenie badať vo výrobe výrobkov z gumy a plastov. Je to zrejme dôsledok oživenia výroby áut a zvyšovania kapacity výroby tak v celoeurópskom kontexte ako i na Slovensku. Porovnanie slovenského chemického priemyslu s chemickým priemyslom v zahraničí (svetový resp. európsky rozmer, rámec V4) je v skutočnosti pomerne problematické, najmä z dvoch dôvodov: 1. pre malý podiel slovenskej chémie v európskom, a o to viac v svetovom rozmere, čo je odrazom veľkosti hospodárstva SR, 2. pre viacero problémov spojených s rozdielnym poňatím tohto odvetvia a s rozdielnou metodikou štatistických zisťovaní, a to dokonca i v rámci EÚ

Podľa údajov Štatistického úradu SR, v roku 2014 dosiahli tržby slovenských chemických a farmaceutických firiem v bežných cenách 9,677 miliardy EUR, kým v roku 2013 to bolo 10,197 miliardy EUR a v roku 2012 až 10,734 miliardy EUR. Na celkovej produkcii priemyselnej výroby SR sa chemický a farmaceutický priemysel SR podieľa 18,5 %, v odvetví prevažujú malé a stredné firmy – v súčasnosti tu podniká 275 firiem s viac ako 20 zamestnancami. V roku 2014 bola zamestnanosť na úrovni 39 002 zamestnancov. Absolútna väčšina produkcie je zameraná na vývoz, najmä do krajín EU28 kde dominujú Nemecko a Česká republika. Potešujúcim je fakt, že ukazovateľ pridaná hodnota zaznamenal za chemický priemysel ako celok medziročný rast o 6,6 % (roky 2014/2013).  Priemerná mesačná mzda zamestnancov za celý sektor presiahla v roku 2014 hodnotu 1200 €.

Celkový počet podnikov chemického a farmaceutického sektoru v roku 2014 osciloval okolo hodnoty 1750. Počty podnikov v jednotlivých sektoroch odrážajú charakter a technologickú náročnosť výroby. Najmenej podnikov, iba 1 % z celkového počtu, avšak s vysokou koncentráciou a efektivitou výroby, je v sektore spracovania ropy. Najväčší počet firiem, 84 %, je v sektore výroby výrobkov z gumy a plastov. Malé a stredné podniky tvoria 97 % všetkých firiem, veľké podniky tvoria iba 3 % z celkového počtu podnikateľských subjektov.


Aktuálnu pozíciu chemického priemyslu v rámci celej priemyselnej výroby SR, vyjadrenú ako podiel odvetvia  v % na základných ekonomických ukazovateľoch v r. 2013 a 2014, vyjadruje nasledovný graf:

Poznámka: b. c. = bežné ceny

 1. c. = stále ceny (december 2005 = 100)

Prognóza vývoja:

Chemický priemysel prechádza obrovskými zmenami po celom svete. Snáď najväčšia výzva spočíva v hľadaní spôsobov, ako znížiť našu závislosť na neobnoviteľných zdrojoch. Tak, ako budú zásoby ropy a zemného plynu ubúdať, bude treba hľadať spôsoby, ako využiť staršie technológie na výrobu chemických látok ekologicky prijateľným a zároveň ekonomicky efektívnym spôsobom.

Do popredia sa budú dostávať nové technológie na báze nanomateriálov, pričom výrobcovia budú musieť pri výrobe týchto revolučných materiálov dbať o bezpečnosť tak v procese výroby, ako aj samotných produktov.

Európsky chemický priemysel je významným a dynamickým sektorom ekonomického systému únie tak z hľadiska vnútorného trhu ako aj z hľadiska exportu. Prognózovať jeho vývoj je však nie je jednoduché. Závislý bude od vývoja vnútorného trhu s chemickými výrobkami, avšak najväčšou hrozbou je expanzia konkurencia výrobcov z Ázie, najmä z Číny, ktorí už dokážu ponúkať produkty spĺňajúce všetky kvalitatívne požiadavky zákazníkov. Navyše je badať trend postupných akvizícií t.j. skupovania európskych firiem veľkými ázijskými korporáciami ako aj budovaním nových výrobných komplexov tak v Európe, ako aj v ďalších perspektívnych oblastiach sveta.

Vývoj chemického priemyslu v Európe je zásadne – z hľadiska konkurencieschopnosti negatívne - ovplyvnený striktnosťou legislatívy a regulačných predpisov a opatrení, ktoré sú v štátoch mimo EÚ miernejšie. Výzvou pre firmy Európe a teda aj na Slovensku, bude neustále znižovanie nákladov a zároveň potreba zabezpečiť súlad s tvrdými limitmi a obmedzeniami v oblasti ochrany životného prostredia.

V kontexte silnejúcej konkurencie zostáva pre európsky a teda aj pre slovenský chemický priemysel, schopnosť neustálych inovácií rozhodujúcou konkurenčnou výhodou pri hľadaní nových spôsobov ako splniť náročné očakávania odberateľov a spotrebiteľov.

Aby zostali európske chemické spoločnosti konkurencieschopné, budú musieť využiť svoju historickú výhodu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, predovšetkým pokiaľ ide o výrobu vysoko sofistikovaných produktov, po ktorých sa bude v najbližších rokoch zvyšovať dopyt. 

Chemický priemysel čaká v 21. storočí mnoho problémov a výziev, ktoré bude musieť prekonať v záujme zlepšovania životnej úrovne obyvateľstva udržateľným spôsobom.

Použité zdroje:

 1. Vladimír Očenáš, Duslo, a.s., predseda Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu
 2. Silvia Surová, generálna sekretárka Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
 3. Bína, J.: Malá encyklopédia chémie. Bratislava: Obzor, 1981.
 4. The Essential Chemical Industry - online
 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_industry
 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Chemistry

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie