Sektorová rada Celulózo - papierenský a polygrafický priemysel

 • O sektore
 • Zoznam členov sektorovej rady
 • Zoznam garantovaných zamestnaní
 • Aktuality z odvetvia
 • Dokumenty na stiahnutie
 • Fotogaléria

Celulózo-papierenský priemysel

I keď 21. storočie sa vyznačuje fenoménom elektronizácie a elektrických médií, napriek tomu každý z nás niekoľkokrát denne príde do kontaktu s produktom vyrobeným z papiera.

Dnešné pomenovanie “papier” pochádza od slova “papyrus“. Svoje korene má v starovekom Egypte, kde bol prvý papyrus vyrobený už v roku 2500 pred naším letopočtom. Zdrojom bola 4-5 m vysoká trstinová rastlina Cyperus papyrus, ktorá rástla na močaristých územiach Egypta, Sýrie a Babylonie. V starovekom Egypte mala veľké uplatnenie. Strojová výroba papiera sa zaviedla na prelome 18. a 19. storočia. Zabezpečila pokrytie rastúceho záujmu o papier spôsobeného aj rozvojom tlačiarenských techník.

Pri zrode papierenského priemyslu na Slovensku stála ochtinská rodáčka Johanna Gyürkyová, ktorá v Slavošovciach položila základy prvej a vtedy najmodernejšej papierne v Uhorsku. Prvý baliaci papier v Slavošovciach vyrobili na jar v roku 1918.

Výroba papiera

V súčasnosti sa na výrobu papiera používajú vlákna: rastlinné (napr. ľan, konope, bavlna, drevoviny), živočíšne (napr. vlna, srsť, kožiarsky odpad), nerastné (napr. azbestové, čadičové), kovové (napr. hliníkové, medené) a chemické (napr. viskózové, kolagénové, polyamidové). Dominantné postavenie majú vlákna získavané z drevín a rastlín nazývané buničina. Významné je využitie starého papiera, ktorý obsahuje všetky druhy vlákien.

Výroba papiera pozostáva z nasledujúcich štyroch technologických krokov:

 • výroba vlákien z dreva alebo iného rastlinného materiálu,
 • príprava papieroviny,
 • výroba papiera v papierenskom stroji,
 • dodatočné povrchové úpravy papiera.

Zaujímavosti z oblasti celulózo-papierenského priemyslu na Slovensku:

 • Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu SR pokrýva 100 % výroby papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví.
 • V rámci Slovenskej republiky sa celulóza vyrába v Mondi SCP, a.s., Ružomberok a Bukóza Holding, a.s., Hencovce.
 • Spoločnosti vo Zväze celulózo-papierenského priemyslu ročne zužitkujú približne 100 000 ton zberného papiera - najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia s. r. o. a SHP Harmanec, a.s.
 • V celulózo-papierenskom odvetví sa v roku 2013 spracovalo 2 950 tis. m3
 • V rámci celulózo-papierenského priemyslu na Slovensku pôsobí 41 spoločností, ktoré zamestnávajú 5 976 zamestnancov.

Polygrafický priemysel 

Niekoľkokrát denne prichádzame do kontaktu s tlačovinami propagačného, hospodárskeho či spoločenského charakteru, knihami, reklamnými plagátmi, rôznymi etiketami na výrobkoch a pod., všetky tieto tlačoviny nám zabezpečuje polygrafický priemysel. O polygrafickom priemysle možno hovoriť ako o výrobnom odbore, ktorý spracúva a tlačou šíri textové a obrazové predlohy na hromadné, zväčša neadresné použitie.

Slovo „polygrafia“ je z gréckeho pôvodu a v preklade znamená „mnoho písať“. Vo svojom vývoji prešla polygrafia viacerými zmenami až po dnešné priemyselné štádium.

Výrobný proces zahŕňa tri výrobné fázy:

 • PREPRESS - zhotovovanie predlôh pre tlač, reprodukciu a zhotovovanie tlačových foriem.
 • PRESS - tlač a zušľachťovanie tlačovín,
 • POSTPRESS - dokončovacie knihárske spracovanie zahŕňajúce spracovanie hárkov, výrobu knižných blokov, knižných dosiek a konečnú väzbu.

Nástup elektronických médií, snaha stať sa konkurencieschopnejším, zvyšovať množstvo tlače, ponúkať nové produkty a služby, zvoliť správnu technológiu a dodávať najlepšiu kvalitu, to všetko sú problémy, ktorým čelí dnešný polygrafický priemysel. Napriek týmto problémom dochádza k nárastu rôznorodosti tlačovín, spotreby papiera a začleneniu predtým špecifického polygrafického priemyslu do informačnomediálneho priemyslu.

Polygrafický priemysel na Slovensku patrí z hľadiska podielu ekonomických ukazovateľov k malým priemyselným odvetviam. Ak sa však na túto oblasť pozrieme z pohľadu prínosu pre spoločnosť a podnikateľské prostredie, má pre nás polygrafia veľký význam.

 

Zaujímavosti z oblasti polygrafického priemyslu na Slovensku:

 • prvé tlače na Slovensku sú z roku 1477-1480, „Typographus Confessionalis“ a sú pripisované neznámemu bratislavskému tlačiarovi
 • prvá slovenská kniha vytlačená na Slovensku vyšla v roku 1581 v Guttgeselovej tlačiarni v Bardejove, bol to preklad Lutherovho katechizmu
 • najväčšie tlačiarne podľa tržieb:
 • Slovenská Grafia, a.s. Bratislava
 • Neografia, a.s. Martin
 • TBB, a.s. Banská Bystrica
 • T., s.r.o. Komárno
 • Polygraf Print, s.r.o. Prešov
 • KASICO, a.s. Bratislava
 • Stredná odborná škola polygrafická (v Bratislave) je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca komplexne všetky študijné polygrafické odbory a pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy.

Polygrafický priemysel Slovenska dosahuje špičkovú kvalitatívnu úroveň vyspelých európskych polygrafií.

Použité zdroje:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie