Riadiaci výbor NSP

Riadiaci výbor NSP je hlavným riadiacim orgánom projektu a koordinuje činnosť všetkých subjektov podieľajúcich sa na tvorbe a realizácii NSP.

 • O RV NSP
 • Zoznam členov
 • Dokumenty na stiahnutie
 • Fotogaléria

Riadiaci výbor NSP riadi a koordinuje činnosť subjektov podieľajúcich sa na tvorbe a realizácii NSP.

Riadiaci výbor NSP tvoria:

predseda:

 • zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

tajomník:

 • zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

členovia:

 • zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • zástupca Úradu vlády SR
 • zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • zástupca Ministerstva kultúry SR
 • zástupca Ministerstva zdravotníctva SR
 • zástupca Ministerstva hospodárstva SR
 • zástupca Ministerstva vnútra SR
 • zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • zástupca Štatistického úradu SR
 • zástupca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
 • zástupcovia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
 • zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
 • zástupca Republikovej únie zamestnávateľov
 • zástupca Konfederácie odborových zväzov SR
 • zástupca Združenia miest a obcí Slovenska
 • zástupca Združenia samosprávnych krajov
 • zástupcovia Realizačného tímu NSP

Úlohy:

 • schvaľovanie metodík a postupu prác na realizácii jednotlivých aktivít,
 • kontrola a pripomienkovanie výstupov z jednotlivých aktivít, navrhovanie zmien a doplnkov,
 • schvaľovanie výstupov projektu,
 • predkladanie odporúčaní a návrhov riešení subjektom trhu práce,
 • monitorovanie a propagácia prínosov subjektov trhu práce na napĺňanie cieľov NSP,
 • propagácia cieľov, výstupov a výsledkov NSP v záujme vyššej zainteresovanosti zástupcov zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov (ďalej len „sociálni partneri“) a zástupcov štátu na rozvíjaní pracovnej sily,
 • navrhovanie členov expertných tímov RV NSP a oslovovanie sociálnych partnerov (najmä významných zamestnávateľov) v záujme rozvoja účinnej spolupráce pri realizácii prác na NSP,
 • monitorovanie činnosti expertných tímov RV NSP a hodnotenie plnenia tematických úloh, ktoré im uložil RV NSP,
 • posudzovanie návrhu štruktúry sektorových ukazovateľov, ktoré budú predmetom monitoringu aktuálneho stavu v sektoroch Slovenskej republiky, zohľadňujúceho regionálne špecifiká,
 • identifikácia sektorov s preukázanými predpokladmi na úspešné monitorovanie potrieb trhu práce a ich prenos do vzdelávacieho systému na účely vytvorenia sektorových rád,
 • posudzovanie prínosu sociálnych partnerov a sociálneho dialógu v procese monitorovania potrieb trhu práce,
 • posudzovanie účinnosti motivačných nástrojov na zvyšovanie aktivity a zapojenia sociálnych partnerov do činnosti sektorových rád,
 • monitorovanie mechanizmov nastavenia funkčnosti sektorových rád a napĺňania vytýčených cieľov (spôsob riadenia, úroveň poskytovaných výstupov, produktov a služieb, špecifickosť riešení, medzisektorová spolupráca),
 • posúdenie pilotného overenia funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, komplexného modelu zapojenia sociálnych partnerov a posúdenie odporúčaní na zabezpečenie jeho kontinuálnej realizácie,
 • komplexné hodnotenie metodického, obsahového a organizačno-technického zabezpečenia odborných školení pre cieľové skupiny,
 • posúdenie metodických postupov tvorby národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) a ich implementácie do informačného systému NSP,
 • hodnotenie aktualizácie a modifikácie informačného systému NSP a vzájomnej prepojenosti NSP a NSK v tejto oblasti,
 • harmonizácia/spojenie sektorových rád pre odborné vzdelávanie a prípravu v pôsobnosti rezortu školstva, vedy, výskumu a športu a sektorových rád v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom odstránenia duplicity pri zakladaní sektorových rád a zabezpečenia jednoznačnej reprezentatívnosti sektorovej rady za celý zastupovaný sektor,
 • priebežné monitorovanie implementácie novej národnej klasifikácie zamestnaní do informačného systému NSP,
 • schvaľovanie sektorových rád a aliancie, ich zloženia, úloh, cieľov a poslania (počas realizácie projektu),
 • monitorovanie činnosti aliancie a sektorových rád,
 • aktívna spolupráca s alianciou a sektorovými radami.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie