NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pracovník podateľne


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Administratíva, ekonomika, manažment

Alternatívne názvy
Pracovník spisovne, Referent podateľne

Charakteristika
Pracovník podateľne zabezpečuje prijímanie, podávanie a doručovanie dokumentov, listových zásielok a balíkov u zamestnávateľa. Obsluhuje pobočkové telefónne ústredne, telefaxy. Vedie evidenciu podľa stanovených postupov a vnútorných predpisov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 4415 - Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprografie
SK ISCO-08: 4415003 - Pracovník podateľne
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
3
styk s verejnosťou
3
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
3
spisová služba
3
počítačové spracovanie textov a tabuliek
3
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
3
metódy doručovania listových, cenných a iných zásielok a balíčkov
3
zasielateľstvo
3
postupy obsluhy telefónnej ústredne
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených kompetencií EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
prijímanie, registrácia, kontrola formálnej správnosti žiadostí a pod.
3
vypravovanie a prijímanie písomností v spisovni podľa stanovených postupov a inštrukcií
3
podávanie a výber listových zásielok a balíkov na poštách
3
príjem, triedenie, otváranie, označovanie a prideľovanie doručených zásielok
3
obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)
3
vybavovanie telefonických hovorov
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia