NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pracovník na čistenie verejných priestranstiev


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Voda, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev zabezpečuje čistenie a údržbu verejných priestranstiev, údržbu a drobné opravy verejných stavieb a zariadení a ostatné nepredvídané a neplánované práce súvisiace s čistením a údržbou verejných priestranstiev.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 9613 - Zametači a podobní pomocníci
SK ISCO-08: 9613001 - Pracovník na čistenie verejných priestranstiev
SK NACE Rev.2: Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ostatné osobné služby
EKR: Úroveň 1
NKR: Úroveň 1
ISCED: 244

Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
1
spôsoby nakladania s odpadmi
1

Návrhy na doplnenie EKR
spôsoby údržby verejných priestranstiev
(Spôsoby čistenia verejných priestranstiev, údržby zelene, údržby a drobných opráv verejných stavieb a zariadení.)
1
náradie, pomôcky a mechanizácia na čistenie a údržbu verejných priestranstiev
(Metla, lopata, ručný vozík na odvoz odpadu, hrable, vyžínač, ručná kosa, ručná pílka, nožnice, ručný posypový vozík a iné. Spôsoby ich použitia a bežnej údržby.)
1

Odborné zručnosti

Zoznam priradených kompetencií EKR
triedenie odpadu
(Vrátane nakladania s odpadom.)
1

Návrhy na doplnenie: EKR
čistenie verejných priestranstiev
(Hrabanie lístia, ručné posýpanie a odhŕňanie snehu a ľadu z chodníkov a ciest, zametanie chodníkov a ciest, podchodov, parkov, detských a športových ihrísk a pod.)
1
údržba zelene
(Kosenie trávnikov vyžínačom, kosenie ručnou kosou, hrabanie pokosenej trávy, orezávanie stromov a kríkov ručnou pílkou (nie vo výške) a pod.)
1
údržba a drobné opravy verejných stavieb a zariadení
(Maliarske a zámočnícke práce v rámci údržby lavičiek, odpadkových košov, oplotenia, zábradlia a pod.)
1
používanie a bežná údržba náradia, pomôcok a mechanizácie na čistenie a údržbu verejných priestranstiev
1

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE