Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva riadi, plánuje, koordinuje a zabezpečuje činnosť spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti nakladania s odpadmi.

viac...

Sektorová rada Voda, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321014 - Riadiaci pracovník (manažér) v odpadovom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Príslušnosť k povolaniu Manažér v odpadovom hospodárstve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 manažment
  Špecifikácia:
  Environmentálny manažment, krízový manažment, manažment konfliktu, projektový manažment, štatistické metódy v manažmente.
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 7 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 6 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 6 obchodné vzťahy
 • stupeň EKR 6 marketing
 • stupeň EKR 7 štandardy a normy v oblasti odpadov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v odpadovom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 vedenie rokovaní a spolupráca s vnútroštátnymi i zahraničnými orgánmi v oblasti odpadového hospodárstva
 • stupeň EKR 7 riadenie obchodu a marketingu v odpadovom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 riadenie a koordinácia prevádzky a údržby zariadení v odpadovom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 predkladanie návrhov na investičný rozvoj organizácie vedeniu a posudzovanie efektívnosti uskutočnených investícií
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie kalkulácií a rozpočtov podľa požiadaviek vedenia organizácie
 • stupeň EKR 7 príprava finančného plánu organizácie
 • stupeň EKR 7 analýza hospodárskych výsledkov spoločnosti
  Špecifikácia:
  Riadenie a vyhodnocovanie činnosti jednotlivých zložiek spoločnosti nakladajúcej s odpadom.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie strategických koncepcií v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie