Špecialista ochrany ovzdušia

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista ochrany ovzdušia

Špecialista ochrany ovzdušia riadi a koordinuje oblasť ochrany ovzdušia a bezprostredne s tým spojené negatívné javy a procesy vedúce k narušeniu kvality vonkajšieho ovzdušia v organizácii s rozsiahlym vplyvom na životné prostredie.

viac...

Sektorová rada Voda, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Špecialista ochrany čistoty ovzdušia
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08 2133002 - Špecialista ochrany ovzdušia 
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Špecialista ekológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 príčiny a riešenia havarijných situácií ohrozujúcich životné prostredie
 • stupeň EKR 7 metódy monitorovania a analýz životného prostredia
 • stupeň EKR 7 limity pre látky znečisťujúce ovzdušie
 • stupeň EKR 7 hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
 • stupeň EKR 7 metódy merania a pozorovania kvality ovzdušia
 • stupeň EKR 7 emisie a ich dopad na životné prostredie
 • stupeň EKR 6 metódy dopravy a prepravy chemických látok, prípravkov a nebezpečných odpadov
 • stupeň EKR 6 manažment chemických látok
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany ovzdušia
 • stupeň EKR 6 metódy a princípy merania emisií, obsluhy meracích prístrojov a spracovania vzoriek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie