Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii

Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii vykonáva odborné administratívne činnosti advokátskej kancelárie. Zabezpečuje podporné a organizačné práce potrebné na plnenie úloh advokáta.

viac...

Sektorová rada Administratíva, ekonomika, manažment
Alternatívne názvy Asistent/ka v advokátskej kancelárii
Office Manager advokátskej kancelárie
Sekretárka v advokátskej kancelárii
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:
 • 78946465 j jhlkh klhj
 • Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
ISCO-08 3342 - Administratívni pracovníci v oblasti práva
SK ISCO-08 3342002 - Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii
Divízia SK NACE Rev. 2 Právne a účtovnícke činnosti
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Odborný administratívny asistent

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 právna veda, právne princípy a zásady
  Špecifikácia:
  Občianske právo, Obchodné práv, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo a pod.
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 4 počítačové spracovanie textov a tabuliek
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 inventarizácia
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie a archivácie
 • stupeň EKR 4 pravidlá gramatiky a pravopisu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie