Supervízor administratívnych pracovníkov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Supervízor administratívnych pracovníkov

Supervízor administratívnych pracovníkov riadi zabezpečovanie servisu v oblasti administratívy organizácie, agendy, spracovania stanovísk a reportov. Zaisťuje efektívnu organizáciu, administratívnu podporu a kontroluje zrealizované práce tímu administratívnych pracovníkov v súlade s politikou organizácie, normami a platnými legislatívnymi predpismi. Vyhodnocuje existujúce a navrhované administratívne alebo prevádzkové zásady, postupy a techniky v záujme optimalizácie procesov.

Sektorová rada Administratíva, ekonomika, manažment
Alternatívne názvy Tím líder administratívnych pracovníkov
Vedúci tímu administratívnych pracovníkov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 3341 - Supervízori v administratíve
SK ISCO-08 3341001 - Supervízor administratívnych pracovníkov
Príslušnosť k povolaniu Supervízor v administratíve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 počítačové spracovanie textov a tabuliek
 • stupeň EKR 6 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 6 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 6 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov, metódy a postupy výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania, postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu a pod.
 • stupeň EKR 6 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 6 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 6 zásady, metódy a postupy práce s databázami
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 majetok podnikateľského subjektu
  Špecifikácia:
  Dlhodobý a krátkodobý majetok, zásoby a pod. Majetok z hľadiska spôsobov jeho správy a evidencie.
 • stupeň EKR 6 zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
 • stupeň EKR 6 postupy evidencie a archivácie
 • stupeň EKR 6 hospodárska korešpondencia
 • stupeň EKR 6 inventarizácia
  Špecifikácia:
  Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko, škoda, prirodzený úbytok. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
 • stupeň EKR 6 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 5 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 5 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 5 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 5 zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
 • stupeň EKR 6 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 6 systémy a štandardy kvality ISO
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy supervízie
 • stupeň EKR 6 postupy vytvárania harmonogramu prác
 • stupeň EKR 6 postupy plánovania a kapacitnej bilancie z hľadiska ľudských zdrojov, výkonnosti, materiálneho zabezpečenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 koordinácia činnosti tímu administratívnych pracovníkov
  Špecifikácia:
  Stanovovanie plánov práce, pracovných postupov a pod.
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri nábore nových administratívnych pracovníkov do tímu
 • stupeň EKR 6 školenie tímu administratívnych pracovníkov
 • stupeň EKR 6 spolupráca na tvorbe a inovácii administratívnych alebo prevádzkových interných noriem, zásad, postupov a techník
  Špecifikácia:
  Vrátane vyhodnocovania existujúcich a navrhovaných administratívnych, prevádzkových zásad, postupov a techník.
 • stupeň EKR 6 monitoring, kontrola a vyhodnocovanie realizovaných prác administratívnych pracovníkov
  Špecifikácia:
  Dohľad nad plnením úloh a dodržiavania časového harmonogramu v súlade s politikou organizácie, internými normami a platnými právnymi predpismi.
 • stupeň EKR 6 práca s databázovým systémom
 • stupeň EKR 6 spolupráca s ďalšími oddeleniami organizácie
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie komplexného servisu v oblasti administratívy v organizácii
 • stupeň EKR 6 spracovávanie výstupov a reportov v dohodnutej štruktúre a periodicite
  Špecifikácia:
  Analýza a vypracovávanie súhrnných analytických a štatistických materiálov.
 • stupeň EKR 6 kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 uplatňovanie noriem kvality
 • stupeň EKR 6 vedenie príslušnej evidencie
 • stupeň EKR 6 spolupráca na inventarizácii/inventúre majetku príslušného oddelenia
 • stupeň EKR 6 koordinácia činností súvisiacich so zabezpečovaním firemných podujatí
  Špecifikácia:
  Napr. marketingových, kultúrnych, športových a pod.
 • stupeň EKR 6 poskytovanie informačného a konzultačného servisu tímu administratívnych pracovníkov
 • stupeň EKR 6 riešenie sporov a problémových situácií
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie výkonnosti a produktivity pracovníkov
 • stupeň EKR 6 návrh optimalizácie pracovných postupov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie