Pracovník reprografie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník reprografie

Pracovník reprografie vykonáva reprografické, skenovacie, ofsetové práce a práce súvisiace s kopírovaním textových dokumentov, technickej dokumentácie, výkresov a tlačív. Realizuje jednoduché počítačové spracovanie tlače a úpravy jej formátov. Zodpovedá za kvalitu výstupných produktov, vykonáva kontrolu a bežnú údržbu obsluhovaných zariadení.

Sektorová rada Administratíva, ekonomika, manažment
Alternatívne názvy Administratívny pracovník v oblasti reprografie
Ofsetovač
Pracovník copycentra
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 4415 - Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprografie
SK ISCO-08 4415002 - Pracovník reprografie
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 princípy reprografických zariadení
 • stupeň EKR 3 typografické pravidlá úpravy textov
  Špecifikácia:
  Úprava obrazu/textu a zalamovanie.
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
 • stupeň EKR 3 technológia polygrafickej montáže a zhotovovania tlačových foriem
 • stupeň EKR 3 funkcionalita a postupy údržby tlačiarenských strojov
 • stupeň EKR 3 postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
 • stupeň EKR 3 postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
 • stupeň EKR 3 metódy a postupy počítačovej sadzby
 • stupeň EKR 3 metódy a postupy retuše
 • stupeň EKR 3 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie (postup pri uskladňovaní, prípadne zneškodňovaní zvyškov farieb a ďalších materiálov používaných v reprografickej výrobe).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie