Textový korektor

  • Karta zamestnania
  • Oblasť pre CŽV
  • O sektore
  • Pripomienky a otázky
  • Garancia

Textový korektor

Textový korektor kontroluje, opravuje, koriguje a upravuje rôzne texty z hľadiska ich jazykovej a gramatickej správnosti, čistoty, terminológie a štylistiky, príp. upozorňuje na vecné chyby. Zachytáva a odstraňuje zistené tlačové chyby.

viac...

Sektorová rada Kultúra a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Korektor
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4413 - Kódovači, korektori a podobní pracovníci
SK ISCO-08 4413001 - Textový korektor
Divízia SK NACE Rev. 2 Nakladateľské činnosti
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Povolanie bude doplnené po implementácii aktualizovanej verzie SK ISCO-08

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

  • stupeň EKR 6 literárna história
  • stupeň EKR 6 jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
  • stupeň EKR 6 sémantika
  • stupeň EKR 6 lingvistika
  • stupeň EKR 6 teória literatúry

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie