Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)

Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného) poskytuje zákazníkom odborné informácie o ponúkaných službách alebo produktoch, rieši ich problémy, sťažnosti a reklamácie.

viac...

Sektorová rada Administratíva, ekonomika, manažment
Alternatívne názvy Agent zákazníckeho oddelenia
CS CC Representat
CS Infocenter Representant
Customer Care Agent
Customer Support Agent
Helpdesk Agent
Helpdesk Operátor
Konzultant technickej podpory
Mitarbeiter kundeninfo
Operátor call centra
Operátor služieb zákazníkom
Pracovník helpdesku
Pracovník zákazníckeho servisu
Referent starostlivosti o zákazníka
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4222 - Pracovníci kontaktných informačných centier
SK ISCO-08 4222001 - Pracovník kontaktného centra (zákazníckeho servisu)
Divízia SK NACE Rev. 2 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Konzultant (operátor) informačných služieb

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania
 • stupeň EKR 4 telekomunikačná technika
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 obchodné vyjednávanie
 • stupeň EKR 4 trh, jeho subjekty a ich správanie
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
  Špecifikácia:
  Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy práce s databázami
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 preberanie, evidencia a spracovávanie objednávok od zákazníkov
  Špecifikácia:
  Telefonicky, e-mailom, písomne a osobne.
 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácií zákazníkom v pôsobnosti zákazníckeho servisu
  Špecifikácia:
  Napr. o stave spracovania objednávok, o faktúrach, dostupnosti tovaru, cenách a rôznych informačných požiadavkách a pod.
 • stupeň EKR 4 odporúčanie doplnkových alebo alternatívnych výrobkov a služieb zákazníkom
 • stupeň EKR 4 spracovávanie hovorov prichádzajúcich od zákazníkov
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie vyriešenia vzniknutých problémov
  Špecifikácia:
  Monitoring v oblasti vybavovania objednávok a upozorňovanie príslušných pracovníkov na možné problémy s dodávkou. Urýchľovanie vybavenia objednávok.
 • stupeň EKR 4 spolupráca s ďalšími oddeleniami v záujme riešenia problémov v oblasti zákazníckeho servisu
  Špecifikácia:
  Napr. predaja, financií a pod.
 • stupeň EKR 4 práca s databázovým systémom
  Špecifikácia:
  Evidencia údajov o zákazníkoch, reklamáciách, nezrovnalostiach a pod.
 • stupeň EKR 4 tvorba reportov súvisiacich s činnosťou zákazníckeho servisu
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri spracovávaní ponúk produktov a služieb zákazníckeho servisu a pri vypracovávaní zmlúv
  Špecifikácia:
  Kontrola a schvaľovanie úveru podľa predpísaných limitov, vrátane potvrdenia objednávky.
 • stupeň EKR 4 riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov
  Špecifikácia:
  Skúmanie a riešenie prípadov rôznych sťažností a problémov zákazníkov v súlade s platnými právnymi predpismi (napr. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a pod.).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie