Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na nákupe surovín, tovarov, výrobkov, služieb, zariadení a strojov pre potreby chodu organizácie.

viac...

Sektorová rada Administratíva, ekonomika, manažment
Alternatívne názvy Manažér nákupu Vedúci nákupu Purchasing Manager Sourcing Manager Procurement Manager Riaditeľ obstarávania Riaditeľ nákupu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1219 - Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení
SK ISCO-08 1219002 - Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
Príslušnosť k povolaniu Manažér v oblasti obchodu, marketingu, styku s verejnosťou

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
 • stupeň EKR 7 logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
 • stupeň EKR 7 dodávateľsko-odberateľské vzťahy
 • stupeň EKR 7 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 7 obchodné právo
 • stupeň EKR 6 trh, jeho subjekty a ich správanie
 • stupeň EKR 6 postupy prieskumu trhu
 • stupeň EKR 6 obchodné vyjednávanie
 • stupeň EKR 6 tovaroznalectvo
 • stupeň EKR 6 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 6 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 6 postupy vymáhania pohľadávok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 126)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie