Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov

Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov vybavuje bežnú personálnu agendu v organizácii, vrátane prípravy rôznych zmlúv a dokumentov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

viac...

Sektorová rada Administratíva, ekonomika, manažment
Alternatívne názvy HR Administrator
Personálny asistent
Personnel Assistant
Referent ľudských zdrojov
Referent osobného oddelenia
Referent osobného útvaru
Referent personálnych vecí
Referent starostlivosti o zamestnancov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4416 - Administratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov
SK ISCO-08 4416000 - Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 4 kategorizácia prác
  Špecifikácia:
  Charakteristické znaky zamestnania (činnosti, pracovné prostriedky, pracovné prostredie a pod.).
 • stupeň EKR 4 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
  Špecifikácia:
  Vrátane spôsobov vedenia pohovorov.
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania
 • stupeň EKR 4 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie a archivácie dokumentácie súvisiace s personálnou agendou
 • stupeň EKR 4 druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
  Špecifikácia:
  Napr. náležitosti Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa (Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
 • stupeň EKR 4 zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • stupeň EKR 4 druhy informačných systémov evidencie zamestnancov organizácie
 • stupeň EKR 4 druhy inzerátov a ich náležitosti
  Špecifikácia:
  Inzercia v masovokomunikačných prostriedkoch, vývesky na tabuliach, prostredníctvom úradu práce, využitie vlastnej evidencie a pod.
 • stupeň EKR 4 druhy pracovných portálov
 • stupeň EKR 4 atribúty úspešného zvládania pohovoru
  Špecifikácia:
  Správanie sa na pohovore, životopis, žiadosť o zamestnanie, motivačný list a ich náležitosti.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie