Špecialista ľudských zdrojov (generalista)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista ľudských zdrojov (generalista)

Špecialista ľudských zdrojov (generalista) zabezpečuje časové a vecné prepojenie jednotlivých úsekov činnosti zamestnávateľa s plánovaním ľudských zdrojov. Pripravuje návrhy riadiacich aktov v oblasti evidencie a pohybu zamestnancov, stanovovania kvalifikačných požiadaviek, hodnotenia zamestnancov, identifikáciu náborových oblastí, potrieb rozvoja a tréningu zamestnancov. Poskytuje strategické poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov a aktívne participuje na realizácii a implementácii HR politík.

viac...

Sektorová rada Administratíva, ekonomika, manažment
Alternatívne názvy Konzultant ľudských zdrojov
HR Business Partner
HR špecialista/konzultant
Personálny špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2423 - Špecialisti v oblasti personalistiky
SK ISCO-08 2423001 - Špecialista ľudských zdrojov (generalista)
Príslušnosť k povolaniu Špecialista ľudských zdrojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 6 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 6 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 6 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 6 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 6 andragogika
 • stupeň EKR 6 kategorizácia prác
 • stupeň EKR 6 plánovanie ľudských zdrojov v projekte
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 školská sústava, vzdelávacie úrovne, odbory vzdelávania, sústava kov
 • stupeň EKR 5 metódy kolektívneho vyjednávania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie