Špecialista odmeňovania a benefitov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista odmeňovania a benefitov

Špecialista odmeňovania a benefitov skúma, analyzuje a vyvíja modifikácie programov odmeňovania a benefitov s cieľom dosiahnuť stanovené ciele a potreby organizácie. Navrhuje mzdový systém a interné normy v oblasti odmeňovania a benefitov.

Sektorová rada Administratíva, ekonomika, manažment
Alternatívne názvy Compensation and Benefits Specialist
Expert mzdovej politiky
Reward Specialist
Social Policy and Benefits
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 2423 - Špecialisti v oblasti personalistiky
SK ISCO-08 2423004 - Špecialista odmeňovania a benefitov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista ľudských zdrojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 663/2007 Z.Z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 6 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 6 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 6 andragogika
 • stupeň EKR 6 kategorizácia prác
 • stupeň EKR 6 plánovanie ľudských zdrojov v projekte
 • stupeň EKR 6 mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
  Špecifikácia:
  Mzdové formy: základná (časová, úkolová, podielová, kombinovaná, zmluvná, osobitná a naturálna) doplnková (odmeny prémie, osobné ohodnotenie, podiely na výsledkoch hospodárenia a pod.), mzdové zvýhodnenia a pod.
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
  Špecifikácia:
  Sebahodnotenie zamestnancov, assessment centre, hodnotiaci rozhovor a pod.
 • stupeň EKR 6 formy odmeňovania
 • stupeň EKR 6 normovanie práce
 • stupeň EKR 6 personálny manažment
 • stupeň EKR 6 zásady, metódy a postupy práce s databázami
  Špecifikácia:
  V oblasti odmeňovania a benefitov.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 systémy odmeňovania
  Špecifikácia:
  Systém odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.
 • stupeň EKR 6 zásady odmeňovania
  Špecifikácia:
  Trhová úspešnosť práce, druh práce, množstvo práce, kvalita práce, náročnosť práce a pod.
 • stupeň EKR 6 druhy benefitov
  Špecifikácia:
  Sociálne výhody, kapitálové výhody, príspevky na stravovanie, ubytovanie, dopravu, rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 spolupráca pri zavádzaní a riadení systému odmeňovania a benefitov zamestnancov
  Špecifikácia:
  Aplikácia mzdových zásad a predpisov na podmienky organizácie.
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri zavádzaní hodnotenia výkonnosti zamestnancov
  Špecifikácia:
  Spolupodieľanie sa na objektívnom hodnotení pracovných miest, tvorbe systému bonusov a pod. Spracovanie odborných stanovísk vo veci prehodnotenia tarifného zatriedenia pracovných činností, tvorby a rušenia pracovných miest a poskytovania jednotlivých mzdových príplatkov.
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie sociálnej politiky organizácie
  Špecifikácia:
  Spolupráca pri koordinácii a konkretizácii sociálneho programu zamestnancov napr. stravovanie, ubytovanie, doprava, sociálne výhody a pod.
 • stupeň EKR 6 spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie v oblasti odmeňovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  Napr. pri spracovávaní mzdových dokladov, realizácii a zmenách automatizovaného systému spracovania miezd, vydávania listov pracovných miest, čerpaní sociálneho fondu a pod.
 • stupeň EKR 6 skúmanie, analýza a vývoj modifikácie programov odmeňovania a benefitov
  Špecifikácia:
  S cieľom dosiahnuť stanovené ciele a potreby organizácie.
 • stupeň EKR 6 analýza nákladov a konkurenčných trendov v peňažnom odmeňovaní a programoch benefitov
  Špecifikácia:
  Tvora administratívnych postupov s cieľom monitorovať a znižovať náklady a zlepšovať realizáciu programov.
 • stupeň EKR 6 práca s databázovým systémom
  Špecifikácia:
  Evidencia štruktúry zamestnancov, vedenie personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie.
 • stupeň EKR 6 spracovávanie štatistických prehľadov a správ v oblasti odmeňovania a benefitov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie