Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov

Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov zodpovedá za proces tvorby a implementácie politík v oblasti riadenia ľudských zdrojov; za proces kolektívneho vyjednávania, tvorby a interpretácie analýz v oblasti riadenia ľudských zdrojov; tvorby a monitorovania plánu osobných nákladov spoločnosti. Riadi proces vyhľadávania a výberu zamestnancov, činnosti v oblasti sociálneho programu a organizačného manažmentu.

viac...

Sektorová rada Administratíva, ekonomika, manažment
Alternatívne názvy HR Manager
Manažér/Vedúci ľudských zdrojov
Personálny manažér
Vedúci personálnej administratívy
Vedúci personálnej práce
Vedúci zamestnaneckých vzťahov
Vedúci zamestnaneckých záležitostí
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1212 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov
SK ISCO-08 1212005 - Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
Príslušnosť k povolaniu Manažér ľudských zdrojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 7 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 7 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 metódy kolektívneho vyjednávania
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 7 kategorizácia prác
 • stupeň EKR 7 pracovné právo
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 6 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 6 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 6 školská sústava, vzdelávacie úrovne, odbory vzdelávania, sústava kov
 • stupeň EKR 6 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie