Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ)

Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ) riadi jednotlivé oblasti činností spadajúce pod manažment ľudských zdrojov na celofiremnej úrovni.

viac...

Sektorová rada Administratíva, ekonomika, manažment
Alternatívne názvy HR manažér
Human Resource Director
Personálny manažér
Riaditeľ ľudských zdrojov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08 1212 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov
SK ISCO-08 1212001 - Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ)
Príslušnosť k povolaniu Manažér ľudských zdrojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 metódy kolektívneho vyjednávania
 • stupeň EKR 7 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 7 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 7 andragogika
 • stupeň EKR 7 manažment
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 manažment pre top manažérov
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
 • stupeň EKR 7 normovanie práce
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 plánovanie ľudských zdrojov v projekte
 • stupeň EKR 5 kategorizácia prác
 • stupeň EKR 5 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie