Kariérový špecialista

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kariérový špecialista

Kariérový špecialista sa podieľa na vytváraní, riadení a kontrole systému služieb kariérového poradenstva na základe stanovených strategických cieľov a priorít. Analyzuje potreby cieľovej skupiny, na základe aktuálnych trendov v poradenstve vytvára poradenské programy, monitoruje ich priebeh a vyhodnocuje ich výsledky a výstupy. Môže sa podieľať na tvorbe vzdelávacích programov a odbornej príprave kariérových sprievodcov/konzultantov a kariérových poradcov.

Sektorová rada Veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport
Alternatívne názvy Metodik odborných poradenských služieb
Projektový manažér v oblasti kariérového poradenstva
Vedúci oddelenia poradenstva vo vzdelávacom a profesijnom vývine
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2423 - Špecialisti v oblasti personalistiky
SK ISCO-08 2423999 - Špecialista v oblasti personalistiky inde neuvedený
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Vzdelávanie
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Povolanie bude doplnené po implementácii aktualizovanej verzie SK ISCO-08

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 7 psychológia
  Špecifikácia:
  základy psychológie osobnosti, vývinovej, sociálnej, poradenskej psychológie, psychológie práce, psychodiagnostiky, pedagogiky a ďalších vied o človeku
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí
 • stupeň EKR 7 metódy a techniky kariérového poradenstva
 • stupeň EKR 7 teórie kariérového vývinu a kariérového poradenstva
 • stupeň EKR 7 legislatíva v oblasti vzdelávania a zamestnanosti
 • stupeň EKR 7 systémy formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania
 • stupeň EKR 7 inštitucionálni, sociálni, politickí partneri a ďalšie zainteresované strany z oblasti kariérového poradenstva
 • stupeň EKR 7 základné charakteristiky povolaní a podmienky ich vykonávania
 • stupeň EKR 7 dostupné špecializované služby súvisiace s osobnými problémami a sociálnou situáciou
 • stupeň EKR 7 dostupné služby v oblasti kariérového poradenstva
 • stupeň EKR 7 aktuálna situácia a trendy na trhu práce, vzdelávacie príležitosti a možnosti pracovného uplatnenia v SR a zahraničí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 nadväzovanie a vedenie efektívneho poradenského vzťahu
 • stupeň EKR 7 využívanie kariérových informačných systémov a informačných systémov o trhu práce
 • stupeň EKR 7 orientácia v analýzach, prognózach a prehľadoch vývoja trhu práce
 • stupeň EKR 7 podpora procesu sebapoznania klienta
 • stupeň EKR 7 podpora klienta v rozvoji zručností pre riadenie vzdelávacej a profesijnej dráhy
 • stupeň EKR 7 podpora procesu rozhodovania klienta v otázkach kariérového rozvoja
 • stupeň EKR 7 používanie nástrojov kariérového hodnotenia a diagnostiky
 • stupeň EKR 7 analýza individuálnych a osobnostných špecifík klienta v sociálnom a kultúrnom kontexte (vrátane znevýhodnených skupín) a následná adaptácia poradenských postupov
 • stupeň EKR 7 rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie účinnosti intervencie
 • stupeň EKR 7 identifikácia potreby a odporučenie vhodných špecializovaných služieb
 • stupeň EKR 7 spolupráca s kľúčovými aktérmi z oblasti vzdelávania, zamestnanosti a trhu práce
 • stupeň EKR 7 podpora povedomia verejnosti o programoch a službách kariérového poradenstva
 • stupeň EKR 7 vedenie individuálnych a skupinových poradenských aktivít
  Špecifikácia:
  Mapovanie motivácie, osobnostných predpokladov, nadobudnutých vedomostí, zručností a schopností, vypracovanie kariérových cieľov a rozvoj ďalších zručností pre riadenie vlastnej kariéry.
 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie, interpretácia a poskytovanie informácií relevantných pre kariérové rozhodovanie klienta
 • stupeň EKR 7 analýza a identifikácia cieľových skupín a potrieb klienta v kontexte rozvoja kariéry
 • stupeň EKR 7 uplatňovanie etických štandardov a štandardov kvality v kariérovom poradenstve
 • stupeň EKR 7 vedenie evidencie klientov a stanovených postupov kariérneho poradenstva
 • stupeň EKR 7 definovanie cieľových skupín, výstupov a výsledkov kariérového poradenstva
  Špecifikácia:
  Definovanie cieľových skupín, výstupov a výsledkov kariérového poradenstva na základe analýzy potrieb a strategických cieľov pre poradenský systém (vyplývajúcich napr. z politiky zamestnanosti, vzdelávania, situácie na trhu a pod.).
 • stupeň EKR 7 sledovanie trendov z oblasti kariérového poradenstva a implementácia výsledkov do praxe
 • stupeň EKR 7 presadzovanie záujmov kariérového poradenstva v komunikácii s financovateľmi, inštitucionálnymi, sociálnymi, politickými partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami
 • stupeň EKR 7 podporovanie povedomia verejnosti o programoch a službách kariérového poradenstva
 • stupeň EKR 7 tvorba systémov informácií o trhu práce
 • stupeň EKR 7 výber, adaptácia alebo tvorba metodík, nástrojov a postupov pre poskytovanie kariérového poradenstva cieľovým skupinám
 • stupeň EKR 7 tvorba vzdelávacích programov z oblasti kariérového poradenstva
 • stupeň EKR 7 plánovanie, organizovanie a zabezpečovanie personálneho a materiálneho zabezpečenia zdrojov súvisiacich s poskytovaním služieb kariérového poradenstva
 • stupeň EKR 7 supervízia a identifikácia rozvojových potrieb poskytovateľov kariérového poradenstva
 • stupeň EKR 7 tvorba systému kontroly a riadenie kvality v kariérovom poradenstve
 • stupeň EKR 7 tvorba systému hodnotenia dopadov a efektivity kariérového poradenstva na základe dôkazov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie