Kariérový sprievodca / konzultant

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kariérový sprievodca / konzultant

Kariérový sprievodca/konzultant vyhľadáva, zbiera, spracováva a klientom poskytuje informácie potrebné pri voľbe štúdia, povolania, pri výbere a zmene zamestnania, a to tak u nás, ako aj v zahraničí, najmä informácie o možnostiach vzdelávania, pracovného uplatnenia, informácie o potrebných zručnostiach, všeobecných spôsobilostiach, praktických skúsenostiach a o ostatných predpokladoch a požiadavkách na výkon konkrétnych povolaní, pomáha klientom pri vyhľadávaní odborných služieb kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, poskytuje odbornú pomoc pri podávaní prihlášky na štúdium, príprave životopisu, motivačného listu, žiadosti o prijatie do zamestnania a pod., podieľa sa na kariérovej výchove a vzdelávaní budúcich i súčasných účastníkov trhu práce, vrátane rozvoja ich zručností pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy.

Sektorová rada Veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport
Alternatívne názvy Kariérový poradca - informátor
Poradca v kariérovom vývine
Poradca v profesionálnom vývine
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 655
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2423 - Špecialisti v oblasti personalistiky
SK ISCO-08 2423999 - Špecialista v oblasti personalistiky inde neuvedený
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Vzdelávanie
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Povolanie bude doplnené po implementácii aktualizovanej verzie SK ISCO-08

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 6 psychológia
  Špecifikácia:
  základy psychológie osobnosti, vývinovej, sociálnej, poradenskej psychológie, psychológie práce, psychodiagnostiky, pedagogiky a ďalších vied o človeku.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 základy teórií kariérového vývinu a kariérového poradenstva
 • stupeň EKR 6 základné metódy a techniky kariérového poradenstva
 • stupeň EKR 6 metódy a techniky kariérového poradenstva
 • stupeň EKR 6 základné charakteristiky povolaní a podmienky ich vykonávania
 • stupeň EKR 6 legislatíva v oblasti vzdelávania a zamestnanosti
 • stupeň EKR 6 legislatíva v oblasti vzdelávania a zamestnanosti
 • stupeň EKR 6 dostupné špecializované služby súvisiace s osobnými problémami a sociálnou situáciou
 • stupeň EKR 6 aktuálna situácia a trendy na trhu práce, vzdelávacie príležitosti a možnosti pracovného uplatnenia v SR a zahraničí
 • stupeň EKR 6 dostupné služby v oblasti kariérového poradenstva
 • stupeň EKR 6 dostupné špecializované služby súvisiace s osobnými problémami a sociálnou situáciou klientov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 nadväzovanie a vedenie efektívneho poradenského vzťahu
 • stupeň EKR 6 využívanie kariérových informačných systémov a informačných systémov o trhu práce
 • stupeň EKR 6 orientácia v analýzach, prognózach a prehľadoch vývoja trhu práce
 • stupeň EKR 6 podpora procesu sebapoznania klienta
 • stupeň EKR 6 podpora klienta v rozvoji zručností pre riadenie vzdelávacej a profesijnej dráhy
 • stupeň EKR 6 podpora procesu rozhodovania klienta v otázkach kariérového rozvoja
 • stupeň EKR 6 používanie nástrojov kariérového hodnotenia a diagnostiky
 • stupeň EKR 6 analýza individuálnych a osobnostných špecifík klienta v sociálnom a kultúrnom kontexte (vrátane znevýhodnených skupín) a následná adaptácia poradenských postupov
 • stupeň EKR 6 rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie účinnosti intervencie
 • stupeň EKR 6 identifikácia potreby a odporučenie vhodných špecializovaných služieb
 • stupeň EKR 6 spolupráca s kľúčovými aktérmi z oblasti vzdelávania, zamestnanosti a trhu práce
 • stupeň EKR 6 podpora povedomia verejnosti o programoch a službách kariérového poradenstva
 • stupeň EKR 6 vedenie individuálnych a skupinových poradenských aktivít
  Špecifikácia:
  Mapovanie motivácie, osobnostných predpokladov, nadobudnutých vedomostí, zručností a schopností, vypracovanie kariérových cieľov a rozvoj ďalších zručností pre riadenie vlastnej kariéry.
 • stupeň EKR 6 vyhľadávanie, interpretácia a poskytovanie informácií relevantných pre kariérové rozhodovanie klienta
 • stupeň EKR 6 analýza a identifikácia cieľových skupín a potrieb klienta v kontexte rozvoja kariéry
 • stupeň EKR 6 uplatňovanie etických štandardov a štandardov kvality v kariérovom poradenstve
 • stupeň EKR 6 vedenie evidencie klientov a stanovených postupov kariérneho poradenstva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie