Administratívny pracovník vo výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Administratívny pracovník vo výrobe

Administratívny pracovník vo výrobe zabezpečuje celkovú administratívnu podporu na fungovanie výrobného programu organizácie. Kvantifikuje objem surovín pre výrobné programy a kontroluje ich priebeh.

Sektorová rada Administratíva, ekonomika, manažment
Alternatívne názvy Administrative worker
Administratívny pracovník v plánovaní dodávok materiálov
Administratívny referent vo výrobe
Administratívny zamestnanec vo výrobe
Referent plánovania a výroby
Referent výroby
Technicko-administratívny pracovník vo výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 4110 - Všeobecní administratívni pracovníci
SK ISCO-08 4322000 - Administratívny pracovník vo výrobe 
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 majetok podnikateľského subjektu
  Špecifikácia:
  Dlhodobý a krátkodobý majetok, zásoby a pod. Majetok z hľadiska spôsobov jeho správy a evidencie.
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 4 inventarizácia
  Špecifikácia:
  Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko, škoda, prirodzený úbytok. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie a archivácie
 • stupeň EKR 4 podniková ekonomika
  Špecifikácia:
  Napr. podnik a podnikanie, výrobná činnosť, materiálové hospodárstvo, manažment podniku a pod.
 • stupeň EKR 4 počítačové spracovanie textov a tabuliek
 • stupeň EKR 4 hospodárska korešpondencia
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 systémy a štandardy kvality ISO
 • stupeň EKR 4 matematické a štatistické metódy
  Špecifikácia:
  Napr. metódy a postupy výpočtu množstva, kvality a typu materiálov potrebných na výrobný program a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 prijímanie a evidencia elektronickej korešpondencie a telefonických hovorov
 • stupeň EKR 4 príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka
  Špecifikácia:
  Vyhotovovanie zápisov z porád a rokovaní, korektúra zapísaného textu, spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov, počítačových úprav textov a pod.
 • stupeň EKR 4 kvantifikácia objemu surovín pre výrobné programy
  Špecifikácia:
  Výpočet množstva, kvality a typu materiálov potrebných na výrobný program.
 • stupeň EKR 4 príprava harmonogramov výrobných požiadaviek
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie dostupnosti materiálov určených pre výrobný program
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri príprave výrobných programov
  Špecifikácia:
  Príprava výrobných programov na základe objednávok od zákazníkov, výrobnej kapacity, výkonu a pod.
 • stupeň EKR 4 kontrola a overovanie zásob určených pre výrobný program
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie dodávky surovín určených do výrobného programu, vrátane prešetrenia jej oneskorenia
 • stupeň EKR 4 obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
  Špecifikácia:
  Napr. počítač (s interným informačným systémom organizácie), tlačiareň, fax, kopírovací stroj, skener a pod.
 • stupeň EKR 4 správa príslušnej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Zaznamenávanie, zakladanie, triedenie, rozdeľovanie, vyhľadávanie, evidencia, archivácia, skartácia a pod.
 • stupeň EKR 4 spolupráca na inventarizácii/inventúre majetku príslušnej prevádzky vo výrobe
 • stupeň EKR 4 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
  Špecifikácia:
  Vrátane spolupráce s ďalšími prevádzkami vo výrobe.
 • stupeň EKR 4 spolupráca s príslušnými externými inštitúciami
  Špecifikácia:
  Úradná komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi a ďalšími externými partnermi organizácie.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie noriem kvality
 • stupeň EKR 4 vedenie príslušnej evidencie
  Špecifikácia:
  Zaznamenávanie a koordinácia toku práce a materiálu medzi príslušnými oddeleniami vo výrobnom programe a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie