Manažér ďalšieho vzdelávania

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Manažér ďalšieho vzdelávania

Manažér ďalšieho vzdelávania koordinuje obsahové, personálne, materiálno-technické a administratívne zabezpečenie vzdelávacích programov. Koordinuje a zabezpečuje procesy hodnotenia kvality ďalšieho vzdelávania.

Sektorová rada Veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 655
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 1212 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov
SK ISCO-08 1212004 - Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov
Divízia SK NACE Rev. 2 Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu Manažér ľudských zdrojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Základy personálneho plánovania, analýzy práce, získavania a výberu pracovníkov, rozmiestnenia a kariéry pracovníkov, kvalifikačnej prípravy a rozvoja pracovníkov, hodnotenia, motivácie a odmeňovania pracovníkov, pracovných vzťahov a podmienok, personálnych informačných systémov.
 • stupeň EKR 6 metódy, formy a obsah vzdelávania
 • stupeň EKR 6 moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
 • stupeň EKR 6 nástroje na zisťovanie kľúčových kompetencií
 • stupeň EKR 6 metódy a formy práce v poradenskom procese
 • stupeň EKR 6 postupy pri získavaní a spracovaní informácií o vzdelávacích ponukách ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 6 zásady tvorby rozpočtu/kalkulácie vzdelávacieho podujatia
 • stupeň EKR 6 metodika diagnostikovania a hodnotenia vo vzdelávaní dospelých
 • stupeň EKR 6 špecifiká učenia sa dospelých
  Špecifikácia:
  Motivácia a bariéry vo vzdelávaní dospelých.
 • stupeň EKR 6 vzdelávacie ponuky a postupy ich posudzovania
 • stupeň EKR 6 terminológia, teoretické východiská a právne predpisy v oblasti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 6 metódy identifikácie nových cieľových skupín
 • stupeň EKR 6 osobnosť a profesijné kompetencie lektora
  Špecifikácia:
  Etický rozmer: zodpovednosť, tolerancia, sebaúcta; osobný rozvoj: tvorivosť, empatia, schopnosť sebareflexie a kritického myslenia.
 • stupeň EKR 6 metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
 • stupeň EKR 6 zásady využívania didaktických pomôcok
 • stupeň EKR 6 metódy hodnotenia zamestnancov
 • stupeň EKR 6 psychológia
  Špecifikácia:
  Dynamika osobnosti, typológia osobnosti a osobný profil, diagnostika psychických dispozícií, osobných predpokladov na ďalšie vzdelávanie.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri stanovovaní kvalifikačných a pracovných predpokladov na pracovné pozície
 • stupeň EKR 6 vedenie dokumentácie o vzdelávacích podujatiach
 • stupeň EKR 6 zostavovanie ponuky vzdelávacích podujatí na základe analýzy vzdelávacích potrieb
 • stupeň EKR 6 poskytovanie poradenstva o ďalšom vzdelávaní klientom
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie účinnosti vzdelávacích programov, vrátane vzdelávacích cieľov, požadovaných kompetencií a prijatie zodpovedajúcich opatrení
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri zostavovaní obsahu a štruktúry vzdelávacieho programu na základe stanovených vzdelávacích cieľov v organizácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie