Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

Pracovník na čistenie verejných priestranstiev zabezpečuje čistenie a údržbu verejných priestranstiev, údržbu a drobné opravy verejných stavieb a zariadení a ostatné nepredvídané a neplánované práce súvisiace s čistením a údržbou verejných priestranstiev.

Sektorová rada Voda, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9613 - Zametači a podobní pomocníci
SK ISCO-08 9613001 - Pracovník na čistenie verejných priestranstiev
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 1 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 1 spôsoby údržby verejných priestranstiev
  Špecifikácia:
  Spôsoby čistenia verejných priestranstiev, údržby zelene, údržby a drobných opráv verejných stavieb a zariadení.
 • stupeň EKR 1 náradie, pomôcky a mechanizácia na čistenie a údržbu verejných priestranstiev
  Špecifikácia:
  Metla, lopata, ručný vozík na odvoz odpadu, hrable, vyžínač, ručná kosa, ručná pílka, nožnice, ručný posypový vozík a iné. Spôsoby ich použitia a bežnej údržby.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 čistenie verejných priestranstiev
  Špecifikácia:
  Hrabanie lístia, ručné posýpanie a odhŕňanie snehu a ľadu z chodníkov a ciest, zametanie chodníkov a ciest, podchodov, parkov, detských a športových ihrísk a pod.
 • stupeň EKR 1 údržba zelene
  Špecifikácia:
  Kosenie trávnikov vyžínačom, kosenie ručnou kosou, hrabanie pokosenej trávy, orezávanie stromov a kríkov ručnou pílkou (nie vo výške) a pod.
 • stupeň EKR 1 údržba a drobné opravy verejných stavieb a zariadení
  Špecifikácia:
  Maliarske a zámočnícke práce v rámci údržby lavičiek, odpadkových košov, oplotenia, zábradlia a pod.
 • stupeň EKR 1 používanie a bežná údržba náradia, pomôcok a mechanizácie na čistenie a údržbu verejných priestranstiev

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie