Krajinný ekológ, geoekológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Krajinný ekológ, geoekológ

Krajinný ekológ, geoekológ sa zaoberá syntézami a interpretáciami abiotických, biotických a socio-ekonomických prvkov krajiny; vypracováva hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry, územný systém ekologickej stability a hodnotenie vplyvov antropogénnych faktorov na krajinu.

viac...

Sektorová rada Voda, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Špecialista v oblasti krajinnej ekológie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
NKR 8
EKR 8
ISCED 864
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08 2133001 - Krajinný ekológ, geoekológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu Špecialista ekológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 8 metodika landep
 • stupeň EKR 8 princípy a metódy ochrany prírody
 • stupeň EKR 8 metódy monitorovania a analýz životného prostredia
 • stupeň EKR 7 geografia
 • stupeň EKR 7 geológia
 • stupeň EKR 7 hydrológia
 • stupeň EKR 7 ekológia
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy zachovávania a tvorby krajiny
 • stupeň EKR 7 princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
 • stupeň EKR 7 posudzovanie vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
 • stupeň EKR 7 hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie