Špecialista ochrany lesa

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia
Špecialista ochrany lesa a pracovník lesníckej ochranárskej služby počas vizuálnej kontroly kalamitného dreva napadnuteho lykožrútmi

Špecialista ochrany lesa

Špecialista ochrany lesa metodicky riadi zabezpečovanie úloh integrovanej ochrany lesa, usmerňuje zisťovanie poškodenia lesa antropogénnymi a prírodnými škodlivými činiteľmi. Metodicky usmerňuje a koncepčne riadi komplexnú ochranu lesa proti biotickým a abiotickým škodcom.

viac...

Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Odborný zamestnanec (referent) ochrany lesa
Vedúci odborný referent - špecialista ochrany lesa
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08 2133005 - Špecialista ochrany lesa
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Špecialista ekológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
  Špecifikácia:
  Zásady hospodárenia a využiteľnosti prírodných (obnoviteľných a neobnoviteľných) zdrojov a ich vplyv na životné prostredie. Systémy certifikácie lesa v schémach PEFC a FSC.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
  Špecifikácia:
  Odpady, distribúcia a preprava chemických látok a zmesí.
 • stupeň EKR 7 pedológia
  Špecifikácia:
  V oblasti lesníctva.
 • stupeň EKR 7 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 7 štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
  Špecifikácia:
  Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
 • stupeň EKR 7 hospodárska úprava lesov
  Špecifikácia:
  Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky.
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch).
 • stupeň EKR 7 geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
  Špecifikácia:
  Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy pestovania a ochrany lesa
 • stupeň EKR 7 ekonomika lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.
 • stupeň EKR 7 normy a normatívy v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Normy pre lesnícke činnosti súvisiace s ochranou lesa.
 • stupeň EKR 7 metódy dopravy a prepravy chemických látok, prípravkov a nebezpečných odpadov
  Špecifikácia:
  Chemické prípravky a zmesi používané v lesníctve v boji proti biotickým škodcom.
 • stupeň EKR 7 geodézia a kataster nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Vedomosti o geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie