Technik diagnostikovania distribučnej siete (vyhľadávač porúch na vodovodnej sieti)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik diagnostikovania distribučnej siete (vyhľadávač porúch na vodovodnej sieti)

Technik diagnostikovania distribučnej siete (vyhľadávač porúch na vodovodnej sieti) vyhľadáva a lokalizuje skryté poruchy a úniky vody na distribučnej vodovodnej sieti. Vyhľadáva a vytyčuje trasy potrubí pomocou prístrojovej techniky a zakresľuje ich do mapových podkladov.

viac...

Sektorová rada Voda, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Prevádzkový diagnostik vodovodnej siete
Technik vyhľadávacej a vytyčovacej techniky
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08 3132999 - Dispečer a technik v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve inde neuvedený
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Povolanie bude doplnené po implementácii aktualizovanej verzie SK ISCO-08

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
 • stupeň EKR 4 montáž, údržba a opravy vodovodných sietí
 • stupeň EKR 4 meracie a ďalšie zariadenia vodohospodárskych sústav vo vodárňach
  Špecifikácia:
  Zariadenia na diagnostiku a lokalizáciu vodovodnej siete, vrátane meracej a regulačnej techniky.
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality vo vodohospodárstve
  Špecifikácia:
  Pri prevádzke verejných vodovodov. Technické normy vo vodárenstve.
 • stupeň EKR 4 hydrotechnika
  Špecifikácia:
  Hydrotechnika a hydraulika.
 • stupeň EKR 4 metódy spracovania dát a údajov
  Špecifikácia:
  Štatistické metódy spracovania výsledkov meraní pri diagnostike a lokalizácii vodovodnej siete. Postupy spracovávania protokolov z obhliadky, lokalizácie porúch a zistených zameraných stavov.
 • stupeň EKR 4 geografický informačný systém (gis)
  Špecifikácia:
  Vo vodárenstve.
 • stupeň EKR 4 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia vo vodárenstve
  Špecifikácia:
  Výkresy inžinierskych sietí.
 • stupeň EKR 3 ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 3 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 3 elektrotechnika
 • stupeň EKR 3 geodézia a kataster nehnuteľností

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie