Administratívny pracovník správy a evidencie majetku

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Administratívny pracovník správy a evidencie majetku

Administratívny pracovník správy a evidencie majetku zabezpečuje správu majetku a majetkových súborov a s tým spojené administratívne úlohy podľa platných právnych predpisov a interných predpisov organizácie.

Sektorová rada Administratíva, ekonomika, manažment
Alternatívne názvy Administrator of an Estate
Hospodársko-správny referent
Pracovník hospodárskej správy
Referent hospodárskej správy
Referent správy majetku
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4311 - Administratívni pracovníci v účtovníctve
SK ISCO-08 4311002 - Administratívny pracovník správy a evidencie majetku
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník v oblasti účtovníctva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 majetok podnikateľského subjektu
  Špecifikácia:
  Dlhodobý a krátkodobý majetok, zásoby a pod. Majetok z hľadiska spôsobov jeho správy a evidencie.
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 4 inventarizácia
  Špecifikácia:
  Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko, škoda, prirodzený úbytok. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 účtovné doklady a ich evidencia
 • stupeň EKR 4 podniková ekonomika
  Špecifikácia:
  Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie majetku organizácie
  Špecifikácia:
  Hmotného a nehmotného majetku.
 • stupeň EKR 4 druhy obstarania majetku organizácie
  Špecifikácia:
  Kúpa, vytvorenie vlastnou činnosťou, získaním práv na výsledky duševnej tvorivej činnosti, bezodplatným nadobudnutím, prevodom podľa právnych predpisov, preradením z osobného užívania.
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy oceňovania majetku organizácie
  Špecifikácia:
  Hmotného a nehmotného majetku.
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy odpisovania majetku organizácie
  Špecifikácia:
  Hmotného a nehmotného majetku.
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy vyraďovania majetku organizácie
  Špecifikácia:
  Hmotného a nehmotného majetku.
 • stupeň EKR 4 doklady súvisiace so správou a evidenciou majetku, vrátane ich náležitostí
  Špecifikácia:
  Skladové karty, bloky, štítky, evidenčné listy a pod.
 • stupeň EKR 4 systém evidencie majetku organizácie
  Špecifikácia:
  Informačný systém evidencie majetku organizácie.
 • stupeň EKR 4 logistika v skladovom hospodárstve a evidovaní zásob
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti správy a evidencie majetku
  Špecifikácia:
  Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 593/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, Zákon č. 50/1976 Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 fyzický súpis majetku, prepočty a sumarizácia hodnôt
 • stupeň EKR 4 spracovávanie inventarizačných zoznamov
  Špecifikácia:
  Dopĺňanie zoznamov inventára, sledovanie jeho pohybov, vrátane evidencie a výkazníctva.
 • stupeň EKR 4 spolupráca na inventarizácii majetku organizácie
 • stupeň EKR 4 spolupráca na vypracovaní inventúrneho súpisu majetku organizácie
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa správy majetku organizácie
 • stupeň EKR 4 sledovanie čerpania rozpočtu v rámci správy majetku organizácie
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri zostavovaní rozpočtov a plánov pri zabezpečovaní majetkovej správy
  Špecifikácia:
  Podľa prepočtov, sumarizácií, výsledkov inventúr a potrieb.
 • stupeň EKR 4 hospodárska správa budov organizácie
 • stupeň EKR 4 dohadovanie a uzatváranie obchodných zmlúv súvisiacich so správou majetku
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie údržby, opráv, prenájmu majetku/budov a pod.
 • stupeň EKR 4 nákup hmotného a nehmotného majetku organizácie a zaradenie do evidencie organizácie
  Špecifikácia:
  Nákup majetku. Označenie majetku etiketami (príslušný čiarový kód).
 • stupeň EKR 4 evidencia súvisiaca so správou majetku organizácie
  Špecifikácia:
  Spracovávanie a evidencie zmlúv o nájme, opravách, údržbách, rekonštrukciách a pod. majetku organizácie.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie opráv, údržby a odborných prehliadok majetku organizácie
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri príprave reportov týkajúcich sa majetku organizácie
  Špecifikácia:
  V oblasti prírastku, úbytku majetku v členení na vyradený majetok odpredajom, vyradený majetok likvidáciou, vyradený majetok darovaním, presuny majetku, odpisy majetku mesačne a kumulatívne a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie