Administratívny pracovník v oblasti štatistiky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Administratívny pracovník v oblasti štatistiky

Administratívny pracovník v oblasti štatistiky zabezpečuje zhromažďovanie a spracúvanie vstupných štatistických údajov z informačných zdrojov a údajov o respondentoch.

Sektorová rada Administratíva, ekonomika, manažment
Alternatívne názvy Junior konzultant v oblasti štatistiky
Nižší štatistik junior
Referent v oblasti štatistiky
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 4312 - Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva
SK ISCO-08 4312001 - Administratívny pracovník v oblasti štatistiky
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
 • stupeň EKR 4 matematická (teoretická) štatistika
 • stupeň EKR 4 štatistické prieskumy, štatistické vzorky
 • stupeň EKR 4 postupy spracovávania číselných údajov a analýz pre štatistické zisťovania
 • stupeň EKR 4 databázové aplikácie sql
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie