Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva

Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva pripravuje podklady na spracovanie miezd a zabezpečuje agendu z oblasti odmeňovania zamestnancov v súlade s platnou legislatívou. Eviduje a archivuje dokumentáciu súvisiacu s odmeňovaním zamestnancov. Pripravuje reporty pre mzdové a iné oddelenia spoločnosti.

Sektorová rada Administratíva, ekonomika, manažment
Alternatívne názvy Mzdový referent
Referent práce a miezd
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4313 - Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva
SK ISCO-08 4313000 - Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník v oblasti účtovníctva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
  Špecifikácia:
  Formy miezd, zložky mzdy, hrubá a čistá mzda.
 • stupeň EKR 4 mzdové doklady, ich spracovanie a evidencia
  Špecifikácia:
  Dĺžka zákonom stanovenej archivácie mzdových výkazov a podkladov k výpočtu mzdy, nahlásenie/odhlásenie do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
 • stupeň EKR 4 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  Minimálna mzda, životné minimum, odvodové povinnosti, fond pracovného času, výška dávok v nezamestnanosti, nemocenské, materské a pod.
 • stupeň EKR 4 daň z príjmov fyzických osôb
  Špecifikácia:
  Daňové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, daňový bonus a pod.
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 výstupy a výkazy mzdového účtovníctva
  Špecifikácia:
  Výplatné pásky, mzdové, zápočtové, evidenčné listy, mzdové rekapitulácie, prehľad zrážok zo mzdy.
 • stupeň EKR 4 formy odmeňovania
  Špecifikácia:
  Systém odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.
 • stupeň EKR 4 mzdové programy
  Špecifikácia:
  Evidencia a správa údajov v mzdovom programe.
 • stupeň EKR 4 spôsoby a postupy mzdového účtovania
  Špecifikácia:
  Minimálna mzda, fond pracovného času, rozdelenie druhov mzdy, prepočet základnej mzdy, nadčasov, príplatkov a zrážok zo mzdy.
 • stupeň EKR 4 mzdové a platové predpisy
  Špecifikácia:
  Zákony, vyhlášky, nariadenia, smernice, usmernenia, zákonom stanovené termíny, sumy, sadzby a parametre.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zdravotného poistenia
  Špecifikácia:
  Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálneho poistenia
  Špecifikácia:
  Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, rozdelenie odvodov.
 • stupeň EKR 0 postupy mzdovej evidencie a archivácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie