Informácie o NSP

Národná sústava povolaní - Váš partner na trhu práce

Výhody pre verejnú správu

NSP pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka získavanie aktuálnej a objektívnej informačnej základne o zamestnaniach na trhu práce a kompetenciách požadovaných na ich výkon, vytvorenie podmienok na skvalitnenie poradenských aktivít a orientácie v možnostiach ďalšieho vzdelávania ako predpokladu poskytnutia rýchlej poradenskej služby uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie. Taktiež je dôležitým prvkom na lepšie prepojenie informácií o zamestnaniach na trhoch práce v zahraničí prostredníctvom medzinárodných číselníkov zamestnaní a lepšie prepojenie na systém Európskych služieb zamestnanosti (EURES). NSP pre vzdelávaciu sféru prinesie objednávku od zamestnávateľov na vzdelávanie žiakov a študentov podľa potrieb praxe, možnosť formulovať požiadavky na odbornú spôsobilosť absolventov na základe odborných popisov jednotlivých zamestnaní ako výsledok zhody zúčastnených subjektov. Vzdelávanie a odbornú prípravu v súlade s potrebami trhu práce, ktorá zvyšuje zamestnateľnosť žiakov a študentov, a tým následne aj vyššiu uplatniteľnosť absolventov škôl, ktorí po úspešnom ukončení vzdelávania nesmerujú na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ale nastupujú do práce. NSP môže prispieť k optimalizácii siete škôl, učebných a študijných odborov, odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania. NSP prináša výhody aj pre orgány štátnej správy, a to najmä v dodržiavaní legislatívnych noriem SR, EÚ, Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len „MOP“) a medzinárodných záväzkov SR, účasti na vývoji Panorámy zručností EÚ a Európskej klasifikácie zručností, kvalifikácií a zamestnaní (ďalej len „ESCO“).

  • Dátum vytvorenia: 04. 08. 2015

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie