Informácie o NSP

Národná sústava povolaní - Váš partner na trhu práce

Výhody pre zamestnávateľa

Pre zamestnávateľov prináša NSP výhody hlavne v získavaní pracovnej sily s požadovanými zručnosťami a kvalifikáciou, ako aj aktuálny prehľad požiadaviek na kvalifikovaný výkon povolaní na základe vlastnej každodennej praxe a prenos požiadaviek do systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy pre trh práce. Zároveň môžu zamestnávatelia využívať národnú klasifikáciu zamestnaní SK ISCO-08, ktorá podrobne zobrazuje aktuálnu situáciu na trhu práce v SR. Pre zamestnávateľské zväzy a združenia prináša NSP efektívny sociálny dialóg a tiež napredovanie a konkurencieschopnosť sektorov. Zároveň je to aj zapojenie všetkých účastníkov trhu práce do výskumu a rozvoja zručností pracovných síl požadovaných podnikmi v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva v súlade s ich strategickými zámermi.

  • Dátum vytvorenia: 04. 08. 2015

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie