Aliancia sektorových rád

Aliancia sektorových rád garantuje činnosť sektorových rád v Slovenskej republike, ich koordináciou prispieva k zavedeniu nového spôsobu monitorovania požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a k zosúlaďovaniu systému celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce.

 • O Aliancii
 • Zoznam členov
 • Dokumenty na stiahnutie
 • Fotogaléria

Aliancia riadi a koordinuje činnosť sektorových rád s právomocou udeľovať licencie na činnosť sektorovým radám schváleným Riadiacim výborom NSP. Sprostredkúva komunikáciu sektorových rád s orgánmi štátnej správy a ďalšími subjektmi.

Alianciu tvoria:

prezident:

 • zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

tajomníci:

 • zástupca realizačného tímu NSP
 • zástupca realizačného tímu NSK

členovia:

 • zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • zástupca Ministerstva kultúry SR
 • zástupca Ministerstva zdravotníctva SR
 • zástupca Ministerstva hospodárstva SR
 • zástupca Ministerstva vnútra SR
 • zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • zástupca Štatistického úradu SR
 • zástupca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
 • zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
 • zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov
 • zástupcovia Konfederácie odborových zväzov SR
 • zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska

Úlohy:

 • predkladanie návrhov na vytvorenie základnej štruktúry siete sektorových rád RV NSP,
 • koordinácia procesu zakladania sektorových rád, posudzovanie ich reprezentatívnosti a schválenie inštitucionálneho zloženia,
 • príprava priestoru pre čo najširšie uplatnenie sektorových rád vo všetkých oblastiach hospodárstva SR,
 • metodické vedenie a usmerňovanie činnosti sektorových rád,
 • garancia kvality činnosti sektorových rád a ich výstupov,
 • hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád,
 • udeľovanie licencií na činnosť sektorovým radám,
 • zástupná funkcia v odvetviach, ktoré nie sú súčasťou sektorových rád,
 • dohľad nad financovaním sektorových rád,
 • zhromažďovanie a propagácia výsledkov a výstupov NSP,
 • spolupráca pri harmonizácii/spojení sektorových rád pre odborné vzdelávanie a prípravu v pôsobnosti rezortu školstva, vedy, výskumu a športu a   sektorových rád v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom odstránenia duplicity pri zakladaní sektorových rád a zabezpečenia jednoznačnej reprezentatívnosti sektorovej rady za celý zastupovaný sektor.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie